Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodetska osnova
Kratica: B35A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 6(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 24(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ante Marendić
Izvođači:
Opis predmeta:

Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja vezanih za uspostavu i analizu kvalitete geodetske osnove za inženjerske radove.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju inženjerskih zadataka.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtijevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Definirati geodetske radove pri projektiranju, građenju i korištenju građevinskih objekata.
 • Odabrati geodetske podloge za projektiranje građevinskih objekata i analizirati njihovu točnost.
 • Definirati geodetsku mrežu - geometrijska i algebarska definicija.
 • Razlikovati geodetsku osnovu za izmjeru terena i geodetsku osnovu za inženjerske radove.
 • Definirati faze uspostave geodetske mreže (projekt, izvedba, analiza).
 • Usporediti različite terestričke metode izmjere inženjerske geodetske osnove.
 • Odrediti i analizirati kvalitetu (točnost) geodetske osnove i njezinih elemenata.
 • Napraviti specifičan priključak inženjerske geodetske osnove na postojeću geodetsku osnovu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja
 1. Organizacija i sadržaj kolegija. Primjena geodezije u inženjerskim radovima. Projektiranje i projekt.
 2. Idejni projekt. Glavni projekt. Izvedbeni projekt. Geodetski radovi pri projektiranju, građenju i korištenju građevinskog objekta. Geodetski projekt.
 3. Geodetske podloge za projektiranje. Vrste geodetskih podloga za različite faze geodetskog projekta. Točnost geodetskih podloga u horizontalnom i vertikalnom pogledu.
 4. Geodetska osnova za projektiranje i iskolčenje. Mreža točaka. Mreža linija. Opće i specifične karakteristike mreža za iskolčenje.
 5. Geometrijska i algebarska definicija geodetske mreže. Vrste i metode izmjere inženjerske geodetske osnove.
 6. Faze uspostave geodetske mreže. Horizontalne mreže. Projekt mreže - oblici mreža i plan izmjere mreže. Vrste geodetskih mreža za određivanje pomaka i deformacija. Izvedba mreže na terenu.
 7. Analiza kvalitete geodetske mreže. Preciznost i pouzdanost. Mikrotriangulacijske mreže. Analiza točnosti triangulacijske mreže. Metode izmjere.
 8. Nesigurnost pri mjerenju kutova u triangulacijskoj mreži. Ocjena preciznosti izmjerenih kutova. Nesigurnost drugih elemenata u mreži. Trilateracijske mreže. Nesigurnost pri elektrooptičkom mjerenju duljina. Kombinirane mreže.
 9. Izjednačenje geodetske mreže. Stroge metode izjednačenja. Ocjena točnosti položaja koordinata i mjerenih veličina nakon izjednačenja.
 10. Poligonska mreža. Projekt poligonske mreže. Poligonski vlakovi s obzirom na priključak. Ocjena preciznosti kutnih i linearnih mjerenja u poligonometriji.
 11. Utjecaj nesigurnosti mjerenja na pojedine elemente vlaka - smjerni kut i koordinate poligonskih točaka. Izjednačenje poligonskih vlakova i poligonske mreže.
 12. Mreža točaka određena presjekom lukova. Određivanje približnih koordinata točke. Mreža linija za iskolčenje.
 13. Visinska osnova na gradilištu. Projekt nivelmanske mreže. Vrste repera na gradilištu. Nesigurnost pri mjerenju visinskih razlika različitim metodama.
 14. Izjednačenje nivelmanske mreže. Proračun točnosti u nivelmanskoj mreži.
 15. Prostorne (3D) mreže. Osnove satelitskog pozicioniranja. Primjena za uspostavu inženjerske geodetske osnove. Tehnički izvještaj o projektu.

Vježbe

Auditorne, terenske i projektantske vježbe.
Terenske vježbe: uspostava preciznog poligonskog vlaka, gdje se smjer početne strane vlaka određuje priključkom na više točaka postojeće geodetske osnove.
Projektantske vježbe:
 1. Izjednačenje poligonskog vlaka (uspostavljenog na terenu) i ocjena točnosti.
 2. Izjednačenje nivelmanske mreže i ocjena točnosti.

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1,5 ECTS-a
 • Samostalni rad i učenje - 1,0 ECTS
 • Usmeni ispit - 1,5 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1,0 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Novaković, G.: Inženjerska geodetska osnova, interna skripta Novaković, G.: Prezentacija predavanja
2. Janković, M.: Inženjerska geodezija I. Tehnička knjiga, Zagreb, 1982.
Preporučena literatura:
3. Uren, J., Price, W. F.: Surveying for Engineers. MacMillan Press Ltd, London, 1992.
4. Möser, M: Handbuch Ingenieurgeodäsie; Grundlagen, Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH, Heidelberg, 2000.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu