Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodezija u graditeljstvu
Kratica: 47DA03_1Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 10(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa posebnostima Inženjerske geodezije u poslovima projektiranja, izgradnje i korištenja objekata vezanih uz: niskogradnju, visokogradnju, energetiku, izradu projekata regulacije postojećih naselja i pri izgradnji novih naselja, te usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o Inženjerskoj geodeziji.

Ishodi učenja
Studentice i studenti će:
- Objasniti moderne senzore i sustave senzora inženjerske geodezije
- Objasniti ulogu i zadaće geodetskog nadzora pri izgradnji velikih građevinskih objekata.
- Definirati geodetske radove vezane uz projektiranje, izgradnju i eksploataciju mostova, tunela, željeznica, cjevovoda, dalekovoda i hidrotehničkih objekata.
- Odrediti elemente kružnih, prijelaznih i složenih krivina.
- Odrediti najprikladnije geodetske metode za iskolčenje donjeg ustroja mosta te određivanja pomaka pri probnom opterećenju mosta geodetskim metodama
- Izraditi geodetski projekt za izgradnju mostova i tunela
- Izračunati potrebnu točnost podzemne geodetske osnove u tunelogradnji
- Predložiti geodetske mjerne sustave za kontinuirani monitoring građevina tijekom gradnje te za vrijeme eksploatacije građevine.
- Projektirati primjenu mjernih senzora te interpretirati i kvalitativno prosuđivati njima dobivene podatke u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi

Vrste izvođenja nastave
- predavanja
- vježbe
- mješovito e-učenje
- terenska nastava
- samostalni zadaci
- multimedija i mreža
- timski zadaci

Obveze studenata
Obvezna nazočnost na više od 70% predavanja i vježbi. Izrada projektnih zadatka na vježbama. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Projektni zadaci su:
1. Elaborat iskolčenja mosta
2. Izračun kubatura zemljanih masa
3. Elaborat iskolčenja prometnice

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz dva kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem kolokvija dužan je pristupiti pismenom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi za sve redovne ispitne rokove (bilo koji od četiri ispitna roka). Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvare minimalno ocjenu 2 iz oba kolokvija.

Ocjena iz pismenog dijela ispita i kolokvija utvrđuje na sljedeći način:
Postotak - ocjena:
61% do 70% - dovoljan (2)
71% do 80% - dobar (3)
81% do 90% - vrlo dobar (4)
91% do 100% - izvrstan (5)

Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima postavljanjem 3-5 pitanja. Ocjenu usmenog dijela ispita formira nastavnik na osnovu ispravnosti i cjelovitosti odgovora na postavljena pitanja

Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra prilikom izrade projektnih zadataka, putem kolokvija i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:
- usmeni dio ispita 50%
- kolokvij ili pismeni dio ispita 30%
- projektni zadaci 20%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija
Putem:
1. Izrade projektnih zadataka - 3 zadatka
2. polaganja kolokvija - 2 kolokvija
3. pismenog dijela ispita
4. usmenog dijela ispita
5. Vrednovanjem nastavnika anketiranjem od strane studenata
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kapović, Z.: Geodezija u niskogradnji, sveučilišni udžbenik, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
2. Moser, M, Hoffmeister, H., Muller, G, Schlemmer H, Staiger, R., Wanninger, L.: Handbuch Ingenieurgeodasie - Grundlagen, 2012.
3. Janković, M.: Inženjerska geodezija III, 1981.
4. Paar, R., Marendić, A.: Rukopis s predavanja, 2013.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu