Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetske mreže posebnih namjena
Kratica: 48DA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 10(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ante Marendić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je usvajanje teorijskih i praktičnih znanja u svrhu projektiranja, uspostave i analize visoko precizne geodetske mreže posebnih namjena.

Sadržaj predavanja

Svrha, primjena i karakteristike geodetskih mreža posebnih namjena. Vrste mreža i njihove dimenzije. Pomaci i deformacije. Projekt referentne i kontrolne mreže na objektu. Analiza točnosti mjerenja a priori. Metode uspostave mreža: terestričke, satelitske, kombinacija. Prethodna obrada podataka: korekcije i redukcije mjerenja. Metode i modeli izjednačenja. Gauss-Markovljev model izjednačenja. Defekt mreže i definiranje datumskih parametara mreže. Izjednačenje neslobodne mreže (s minimalnom i punom prisilom). Izjednačenje slobodne mreže (unutarnja prisila). Primjena S-transformacija u mrežama posebnih namjena. Pseudoliti i njihova primjena u uspostavi mreža posebnih namjena. Kriteriji i mjere za ocjenu kvalitete mreže. Globalne i lokalne mjere za iskazivanje preciznosti geodetske mreže. Novi kriteriji za iskazivanje preciznosti pozicioniranja. Globalne i lokalne mjere za iskazivanje unutarnje i vanjske pouzdanosti. Otkrivanje grubih pogrešaka nakon izjednačenja - Baardin Globalni test modela i data snooping, Tau-test, Danska metoda. Osjetljivost mreže za otkrivanje pomaka. Ekonomičnost izvedbe mreže. Metode i točnost GNSS pozicioniranja. Prostorne GNSS mreže. Projekt, izvedba, obrada podataka i izjednačenje GNSS mreže. Testiranje i kalibracija GPS mjerne opreme. rada podataka i izjednačenje GNSS mreže. Ocjena točnosti nakon izmjere i nakon izjednačenja. Tehnički izvještaj. Svi redovi optimiranja geodetskih mreža posebnih namjena. Optimiranje GPS mreža.

Sadržaj vježbi

Auditorne, terenske i projektantske vježbe. Terenske vježbe: uspostava geodetske mreže posebnih namjena. Izmjera mreže terestričkim i satelitskim metodama. Projektantske vježbe: obrada podataka izmjere, izjednačenje mreže s ocjenom točnosti (pomoću računalnog programa Columbus), izrada tehničkog izvještaja o realiziranoj mreži.

Očekivani ishodi učenja

- napraviti optimalni projekt visoko precizne geodetske mreže posebnih namjena (geodetska
osnova za praćenje pomaka i deformacija objekata)
- analizirati točnost mjerenja mreže a priori
- realizirati projektiranu mrežu na terenu (koristeći različite terestričke i satelitske metode
izmjere)
- napraviti predhodnu obradu podataka ? korekcije i redukcije mjerenja
- definirati datumske parametre mreže i izjednačiti mrežu koristeći Gauss-Markovljev model
izjednačenja (pomoću računalnog programa Columbus)
- definirati kriterije i mjere za ocjenu kvalitete (preciznost i pouzdanost) mreže
- analizirati dobivene rezultate a posteriori - nakon izmjere i nakon izjednačenja (statističko
testiranje rezultata)
- napraviti tehnički izvještaj o realiziranoj mreži

Oblici nastave

- predavanja
- terenske vježbe
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje

Način izvođenja nastave
mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2)

Ocjenjivanje

- nazočnost na nastavi više od 70%.
- izrada projektnog zadatka na vježbama. Projektni zadatak je:

Na terenu uspostaviti visoko preciznu (3D) geodetsku mrežu. Za izmjeru mreže kombiniraju se terestričke (kutovi, dužine, geometrijski nivelman) i satelitske metode. Izjednačenje mreže pomoću računalnog programa Columbus. Ocjena točnosti. Tehnički izvještaj o realiziranoj mreži.

Za dobivanje potpisa obavezno je prisustvovanje na najmanje 12 vježbi i predaja projektnog zadatka.

- Pismeni: Na pismenom dijelu ispita student odgovara na pet teorijskih pitanja. Svako
teorijsko pitanje donosi maksimalno 20 bodova. Za prolaz na pismenom dijelu ispita
potrebno je postići minimum 60 bodova.

- Usmeni: Na usmenom dijelu ispita provjeravaju se dodatna teorijska znanja.

Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti prikazan je u sljedećoj tablici:

Rb. Vrsta aktivnosti Ukupno bodova Napomena

1. Pohađanje nastave Uvjet za potpis min. 70%
2. Projektni zadatak Uvjet za potpis 100%
3. Pismeni dio ispita 60 min. 60%
4. Usmeni dio ispita 40
UKUPNO 100

Konačna ocjena

Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima:
- pismeni dio ispita 60%
- usmeni dio ispita 40%

Ocjena iz pismenog dijela ispita, utvrđuje se na sljedeći način:

60 - 70 bodova: dovoljan (2)
71 - 80 bodova: dobar (3)
81 - 90 bodova: vrlo dobar (4)
91 - 100 bodova: izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Novaković, G.: Geodetske mreže posebnih namjena, skripta Geodetskog fakulteta, Zagreb, 2006. Novaković, G.: Prezentacija predavanja
Preporučena literatura:
2. Caspary, W. F.: Concepts of Network and Deformation Analysis. J. M. Rüger, Kensington, 2000.
3. Kuang, S.: Geodetic Network Analysis and Optimal Design, Ann Arbor Press, Inc., Chelsea, 1996.
4. Wolf, P. R., Ghilani, C. D.: Adjustment computations - Statistics and least squares in surveying and GIS. John Wiley & Sons, New York, 1997.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu