Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informacijsko društvo
Kratica: B23A05Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 15(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Mraović
Izvođači:
Opis predmeta:

Sačiniti sektorsku analizu geodetskog sektora i kontinuirano kroz proces nastave pratiti dionike u geodeziji.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
 • Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Samostalno uspostaviti kontakt s poslodavcima, definirati tko su temeljni dionici u geodeziji i geoinformatici, te opisati oblike njihovog organiziranja i načine komuniciranja i razlikovati razine njihovih kompetencija i ingerencija.
 • Kontinuirano analizirati dionike, svoje buduće poslodavce i konkurente - kako, kojom brzinom i kojim tempom se dionici u geodeziji mijenjaju i prilagođavaju zahtjevima domaće i međunarodne poslovne okoline i definirati čimbenike koji utječu na razvoj karijera mladih.
 • Sačiniti prezentaciju o dionicima u geodeziji i geoinformatici - tvrtkama, institucijama, međunarodnim organizacijama i medijima i provesti kritičku evaluaciju prezentirane teme.
 • Definirati koncept "tvrtke koja uči" ("learning organisation") u geodeziji: Analizirati razvojne faze uvođenja i implementacije informacijskih i komunikacijskih tehnologija u geodetske tvrtke i institucije i usporediti trendove u hrvatskoj geodeziji sa svjetskim trendovima, te napraviti kritičku evaluaciju pojedine faze.
 • Analizirati zahtjeve direktiva Europske unije o transparentnosti poslovanja pravnih i fizičkih osoba i opisati napore koji se u geodeziji čine u procesima usklađivanja hrvatskog poslovnog i pravnog okruženja s onim Europske unije i međunarodnim standardima financijskog poslovanja.
 • Analizirati važnost odgovornog rukovanja s poslovnim informacijama u skladu s međunarodnim etičkim standardima i etičkim standardima Europske unije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Sadržaj predavanja (po jedno-satnim predavanjima) -15 sati.
 1. Organizacija predmeta - upoznavanje s nastavnikom, sadržajem predmeta i vremenikom izvođenja nastave, korištenja e-učenja, obvezama i pravima studenata, načinom provjere znanja, pravilima ponašanja na nastavi i statistikom predmeta iz prethodnih godina.
 2. Epistemologija informacijskih sustava - Informacijsko i mrežno društvo. Informacija - semantika i etimologija pojma. Svrha dizajniranja informacijskih sustava. Prednosti mrežnog dizajna.
 3. Epistemologija informacijskih sustava - Konceptualni model otvorenih informacijskih sustava. Konstrukcija znanja: podatak, informacija, znanje, djelovanje, društvo znanja. Virtualna organizacija.
 4. Epistemologija informacijskih sustava - "Digitalni nervni sustav", "mrežni stil rada", "mrežni stil života".
 5. Epistemologija informacijskih sustava - Mrežna logika informacijske ere. Kompanija koja kreira znanje. Novi sustav proizvodnje bogatstva.
 6. Računala i ljudski um - Emocionalni menadžment. Oblici učenja pri kreiranju elektroničkog teksta.
 7. Računala i ljudski um - Metodologija korištenja jezika u virtualnim on-line zajednicama. Koncept govora kao dijaloga.
 8. Računala i ljudski um - Prema novoj teoriji subjektiviteta u digitalnoj eri. R. Penrose: Kritika umjetne inteligencije: inteligencija i razumijevanje.
 9. Rudarenje podataka - Osnovna obilježja alata rudarenja podataka. Inovativnost tehnika rudarenja podataka.
 10. Rudarenje podataka - Etička pitanja pri konstrukciji znanja u tehničkoj okolini. Tehno-optimisti i tehno-pesimisti. Budućnost tehnika rudarenja podataka.
 11. Globalni procesi - Osnovna obilježja globaliteta. Sistemska ravnoteža globalnog poretka.
 12. Globalni procesi - Kapitalizam novčanog menadžera. Procesi deindustrijalizacije.
 13. Globalne kompanije - Oblici korporacija u doba globaliteta i njihov način rada: etnocentrične, policentrične i geocentrične.
 14. Globalne kompanije - Koje bi trebale biti uzajamne koristi između kultinacionalnih korporacija i zemalja domaćina? Najčešće uzajamne pritužbe. Sredstva i svrhe korporativne mreže.

Sadržaj seminara i praktične nastave (po jedno-satnim seminarima) -15 sati seminara i terenskog rada.

Tijekom seminarskog rada studenti analiziraju dionike u geodeziji - tvrtke, institucije u Hrvatskoj, međunarodne organizacije i medije. Ovaj rad ima za cilj:
 1. Naučiti nešto korisno iz primjera iz prakse
 2. Saznati uspješnu geodetsku priču i od nje sačiniti nastavni materijal
 3. Naučiti kako pratiti konkurente
 4. Projekt promiče vrednote rada i osobnog angažmana kao put do uspjeha.

KONCEPT STUDENTSKE ZADAĆE

Profil dionika treba sadržavati:
 1. Opće podatke o dioniku i historijat
 2. Tehničku sliku tvrtke
 3. Financijsku sliku tvrtke
 4. Oblik poslovnog organiziranja - organizaciona shema i kako se ona mijenjala u etapama
 5. 5. Intervju s dionicima

Profil sačinjavaju dva dijela:
 1. Prezentacija
 2. Esej - komentar i analiza svih prikupljenih podataka

Esej ima za funkciju pretvaranje podataka - slika, numeričkih i tekstualnih podataka u priču sa likovima, zapletom i akcijom.
Studenti trebaju odgovoriti na dva temeljna pitanja:
 1. Čime se bave tvrke u geodeziji,
 2. Što je faktor uspjeha u geodeziji.

Pri pisanju eseja visoko se vrednuje individualnost i kreativnost.

FAZE RADA
 • 1. FAZA: Studenti su sami odabrali dionike su bili predmet njihovog istraživanja u projektu. Prvo su trebali predložiti nekoliko dionika (do 5) iz svake kategorije - tvrtka, institucija, međunarodna organizacija i medij, bez obzira da li su o tim dionicima već nešto znali ili su o njima prvi put saznali pretraživanjem web stranica.
 • 2. FAZA: Studenti su podijeljeni u radne timove, pri čemu im je dozvoljeno da se sami grupiraju. Na taj način od 83 studenta formiran je 41 radni tim.
 • 3. FAZA: Izvršen je konačan odabir dionika. Jednog dionika mogao je obrađivati samo jedan studentski tim, tako da je u konačnom rezultatu 41 tim sačinio 42 profila. Jedan tim radio je komparativno istraživanje dva dionika (dvije geodetske tvrtke).
 • 4. FAZA: Studenti su trebali na web stranici odabranog dionika proučiti način na koji dionik sebe prezentira i o tome periodično izvještavati u seminarskoj nastavi.
 • 5. FAZA: Studenti su trebali sačiniti upitnik za promatranog dionika. Dozvoljeno im je da primarno postave ona pitanja koja ih najviše zanimaju. O pitanjima iz studentskih upitnika započela je kontinuirana debata u seminarskom dijelu nastave. Temeljem sugestija kolega iz drugih timova neka pitanja su modificirana, a neka nadopunjavana.
 • 6. FAZA: Studenti su na web stranici fine trebali analizirati financijska izvješća promatranih dionika. Studenti koji su za predmet istraživanja imali međunarodne organizacije stupili su u direktan kontakt sa svojim dionicima. Neki od studenti koji su za odabranog dionika imali instituciju u Hrvatskoj, došli su do prikupljenih podataka kroz praktični rad uz vodstvo profesorice.
 • 7. FAZA: Analiza financijskog poslovanja dionika. Nakon prikupljenih podataka, studenti su u seminarskom dijelu nastave bili u mogućnosti sami analizirati bilance tvrtki, kao i financijsko poslovanje dionika na proračunu Grada Zagreba, dionika na državnom proračunu i financiranje međunarodnih organizacija.
 • 8. FAZA: Studenti su stupili u direktan kontakt s dionicima i dogovorili, gdje god je to bilo moguće, sastanak na fizičkoj lokaciji dionika. S dionicima na udaljenoj lokaciji, studenti su kontakt ostvarili telefonom i e-mailom. U toj fazi rada obavljeni su fokusirani intervjui s dionicima.
 • 9. FAZA: Timovi su pred svojim kolegama prezentirali svoje analize prikupljenih podataka o dionicima.
 • 10. FAZA: Na e-učenju kolegija kreirana su 2 zadataka.
  Prvi zadatak: Studenti su trebali posjetiti web stranicu Fininog registra javnih izvješća, pogledati bilance najuspješnijih poduzetnika u 2012. g. i usporediti ih sa bilancama poslovnog subjekta čije su poslovanje oni pratili u okviru zadatak Profil dionika u geodeziji.
  Drugi zadatak: U seminarskom dijelu nastave otvorena je debata pro et contra javne objave bilance financijskih rezultata tvrtke. Temeljna pitanja bila su čemu nam služe financijska izvješća, zašto treba čitati financijska izvješća i da li objava financijskih izvješća treba biti javna.
 • 11. FAZA: Radni timovi su predali profesorici u digitalnom i analognom obliku svoje prezentacije i eseje. Njihovim radom kreiran je 41 nastavni materijal o 42 dionika u geodeziji.

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0,5 ECTS-a
 • Esej - 0,5 ECTS-a
 • Seminarski rad - 0,5 ECTS-a
 • Kolokviji - 0,5 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 0,5 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 0,5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu