Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stručni projekt
Kratica: B35A05Opterećenje: 0(P) + 0(PK) + 45(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
prof. dr. sc. Đuro Barković
Izvođači:
Opis predmeta:

Razumjeti i primijeniti znanja i vještine stečene tijekom prvih četiriju semestara preddiplomskog studija za izvođenje terenskih mjerenja i obradu mjernih podataka. Izraditi geodetske elaborate za obavljene projektne zadatke.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Definirati cilj geodetskih projektnih zadataka.
 • Rekognoscirati teren te uspostaviti novu geodetsku osnovu sukladno pojedinome geodetskom zadatku.
 • Primijeniti girusnu metodu mjerenja horizontalnih pravaca te vertikalnih kutova u više ponavljanja.
 • Primijeniti direktne i posredne metode mjerenja kosih i horizontalnih duljina.
 • Primijeniti mjerenja visinskih razlika metodama geometrijskog i trigonometrijskog nivelmana.
 • Primijeniti različite metode izmjere zemljišta.
 • Primijeniti različite metode izračunavanja koordinata točaka i drugih elemenata iz podataka mjerenja.
 • Izraditi geodetske projektne zadatke i elaborate nakon obavljenih geodetskih mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 1. Definiranje cilja geodetskih projektnih zadataka. (1V)
 2. Rekognosciranje terena. (1V)
 3. Uspostava nove geodetske osnove sukladno pojedinome geodetskom zadatku. (3V)
 4. Primjena girusne metode mjerenja horizontalnih pravaca te vertikalnih kutova u više ponavljanja. (2V)
 5. Primjena direktne i posredne metode mjerenja kosih i horizontalnih duljina. (1V)
 6. Primjena mjerenja visinskih razlika metodom geometrijskog nivelmana. (2V)
 7. Primjena mjerenja visinskih razlika metodom trigonometrijskog nivelmana. (2V)
 8. Primjena različitih metoda izmjere zemljišta. (8V)
 9. Primjena različite metode izračunavanja koordinata točaka i drugih elemenata iz podataka mjerenja. (5V)
 10. Izrada geodetskih projektnih zadataka i elaborata nakon obavljenih geodetskih mjerenja. (20V)

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0,5 ECTS-a
 • Praktični rad - 1,0 ECTS-a
 • Projekt - 1,5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Katastar
Položen : Terenska mjerenja
Položen : Geodetski instrumenti
Položen : Geodetski planovi
Položen : Analiza i obrada geodetskih mjerenja
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu