Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Baze podataka
Kratica: B23A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači:
Opis predmeta:

Studenti će ovladati teorijskim konceptima i praktično koristiti suvremene baze podataka u kontekstu geodezije i geoinformatike.


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • definirati osnovne pojmove vezane uz baze podataka
 • razlikovati relacijski, objektni, objektno-relacijski i deduktivni model baza podataka,
 • primijeniti model entiteta i veza na konkretan problem iz područja geodezije i geoinformatike
 • izraditi shemu baze podataka u relacijskom modelu uz primjenu normalnih formi
 • objasniti mehanizme indeksiranja u bazama podataka
 • riješiti praktične zadatke korištenjem SQL naredbi i funkcija u bazama podataka

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
 • Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 • Uvod. Cilj kolegija. Temeljni pojmovi i definicije. Baze podataka: motivacija i definicija. Informacijski sustav. Informacija i podatak. Model podataka.
 • Sustav za upravljanje bazom podataka (DBMS). Razine apstrakcije. Fizički model. Konceptualni model. Eksterni model. Modeliranje podataka
 • ER-shema: Model entiteta i veza. Logički modeli podataka. Mrežni model. Hijerarhijski model. Logička organizacija podataka. Fizička organizacija podataka.
 • Metode pristupa podacima. Pretraživanje podataka. Linearno pretraživanje. Binarno pretraživanje. Indeksiranje podataka.
 • Entiteti i atributi. Primarni ključ. Kompozitni ključ. Strani ključ.
 • Relacijske baze podataka. Normalne forme. Prva normalna forma. Druga normalna forma. Treća normalna forma.
 • Relacijska algebra. Elementarne operacije relacijske algebre.
 • Povijest relacijskih upitnih jezika. SQL-92. Osnovni tipovi podataka u SQL-92. Definicija sheme. Manipulacija podacima.
 • Višetablični upiti. Agregiranje i grupiranje.
 • Transakcije. ACID uvjeti. Konzistentnost i sigurnost baza podataka.
 • Objektne baze podataka. Prikrivanje informacija. Ponovna upotrebljivost. Nasljeđivanje. Višeobličnost. Objekti. Identitet. Tip, klasa.
 • Proširenje relacijskog modela. Proširenja za prostorne podatke. OGC standardi.
 • Geometrijski tipovi podataka. Operacije nad geometrijskim tipovima podataka.
 • Baze znanja i logika. Činjenice i pravila. Deduktivne baze podataka.

Praćenje rada studenata
 • Kolokviji - 2 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1 ECTS
 • Pismeni ispit - 1 ECTS
 • Projekt - 1 ECTS>
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Worboys, M.F. and Duckham, M. (2004) GIS: A Computing Perspective, Second Edition, CRC Press.
3. Douglas, K., Douglas, S (2005): PostgreSQL (2nd Edition), SAMS.
4. Medak, D. (2011): Baze podataka - predavanja. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Preporučena literatura:
2. Date, C.J. (2000): An Introduction to Database Systems. Addison Wesley Longman; 7th edition.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Programiranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu