Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fotogrametrija
Kratica: B24A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači:
Opis predmeta:

Steći osnovna znanja o principima aerofotogrametrijske izmjere. Znati optimalno odabrati aerofotogrametrijske metode izmjere. Poznavati digitalni aerofotogrametrijski instrumentarij. Znati slijed postupaka obrade i izmjere aerofotogrametrijskih snimki.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i prostornih podataka u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Ovladati pravilnim rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Usporediti fotogrametrijske metode izmjere s ostalim geodetskim metodama.
 • Nabrojiti relevantna svojstva mjernih kamera i razvrstati fotografske kamere prema mjernim svojstvima.
 • Koristiti mogućnosti digitalnih fotografskih kamera za postizanje tehničke fotografije.
 • Definirati koordinatne sustave u fotogrametriji. Transformirati fotogrametrijska mjerenja između pojedinih koordinatnih sustava u fotogrametriji.
 • Procijeniti mogućnosti ljudskog oka u fotogrametrijskoj izmjeri.
 • Interpretirati fotogrametrijske snimke i identificirati orijentacijske točke.
 • Monokularno mjeriti fotogrametrijske snimke na digitalnom monokomparatoru.
 • Koristiti principe stereoskopskog promatranja i stereoskopski mjeriti fotogrametrijske snimke.
 • Prepoznati elemente mjerne snimke i koristiti ih u fotogrametrijskoj izmjeri.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja:
 1. 23.02.2015.- 27.02.2015. Sadržaj i organizacija kolegija, uvod, pojam i definicije fotogrametrije
 2. 02.03.2015.- 06.03.2015. Osnove fotografije i preslikavanja, parametri snimanja i svojstva tehničke fotografije. Dubina oštrine
 3. 09.03.2015.- 13.03.2015. Kamere i drugi sustavi za snimanje, mjerne i nemjerne kamere. Digitalne kamere sa plošnim, linijskim i točkastim senzorima. Tehničke karakteristike i mjerna svojstva.
 4. 16.03.2015.- 20.03.2015. Izmjera snimki, koordinatni sustavi u fotogrametriji, transformacija koordinata u ravnini.
 5. 23.03.2015.- 27.03.2015. Terestrička fotogrametrija, pribor, snimanje i primjena. Izrada dokumentacije za potrebe restauracije kulturne baštine.
 6. 30.03.2015.- 03.04.2015. Aerofotogrametrija, oprema, priprema terena i planiranje snimanja
 7. 06.04.2015.- 10.04.2015. Plan leta, geometrija snimanja u nizovima i blokovima. Fotosignalizacija.
 8. 13.04.2015.- 17.04.2015. Stereofotogrametrija, oko, moć razlučivanja oka, osjetljivost na boje, stereoskopsko promatranje, subjektivni model.
 9. 20.04.2015.- 24.04.2015. Principi stereoizmjere, analitički i digitalni sustavi. Digitalni stereokomparatori i monokomparatori.
 10. 27.04.2015.- 01.05.2015. Fotogrametrijske orijentacije, svrha i elementi pojedinih orijentacija. unutarnja orijentacija, vanjska orijentacija.
 11. 04.05.2015.- 08.05.2015. Relativna orijentacija, apsolutna orijentacija, opasne plohe, deformacija modela.
 12. 11.05.2015.- 15.05.2015. Aerotriangulacija u nizovima i blokovima: Metoda nezavisnih modela i zrakovnog snopa
 13. 18.05.2015.- 22.05.2015. Standardni fotogrametrijski proizvodi, ortofoto,
 14. 25.05.2015.- 29.05.2015. LIDAR Rad na 2. projektu: Analiza rezultata i predaja projekta
 15. 01.06.2015.- 05.06.2015. Točnost fotogrametrijske izmjere

Vježbe:
 1. 23.02.2015.- 27.02.2015. Auditorne. Organizacija i sadržaj vježbi.
 2. 02.03.2015.- 06.03.2015. Upoznavanje sa slobodnim fotogrametrijskim softverom NOOBEED.
 3. 09.03.2015.- 13.03.2015. Zadavanje 1. projekta: Orijentacija aerofotogrametrijskih snimki
 4. 16.03.2015.- 20.03.2015. Rad na 1. projektu: mjerenje slikovnih koordinata
 5. 23.03.2015.- 27.03.2015. Rad na 1. projektu: unutarnja orijentacija
 6. 30.03.2015.- 03.04.2015. Rad na 1. projektu: relativna orijentacija
 7. 06.04.2015.- 10.04.2015. Rad na 1. projektu: apsolutna orijentacija
 8. 13.04.2015.- 17.04.2015. Rad na 1. projektu: Analiza rezultata i predaja projekta
 9. 20.04.2015.- 24.04.2015. 2. projekt: Zrcalni stereoskop - upoznavanje s instrumentalnim mogućnostima te načinom fotogrametrijske interpretacije i mjerenja
 10. 27.04.2015.- 01.05.2015. 1. kolokvij
 11. 04.05.2015.- 08.05.2015. Zadavanje 2. projekta: Izrada 3D anaglifskog prikaza
 12. 11.05.2015.- 15.05.2015. Rad na 2. projektu: priprema snimki i elemenata orijentacije
 13. 18.05.2015.- 22.05.2015. Rad na 2. projektu: subjektivna interpretacija 3D-anaglifskog prikaza
 14. 25.05.2015.- 29.05.2015. Rad na 2. projektu: Analiza rezultata i predaja projekta
 15. 01.06.2015.- 05.06.2015. 2. Kolokvij

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1,5 ECTS-a
 • Kolokviji - 0,5 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 0,5 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 0,5 ECTS-a
 • Projekt - 2 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kraus, K.: Fotogrametrija, Knjiga 1., prijevod na hrvatski jezik, Zagreb - Sarajevo 2005. Materijali objavljeni na e-učenju
Preporučena literatura:
2. Internetski izvori, sustav pomoći softvera NOOBEED Braum, F.: Elementarna fotogrametrija, Sveučilište u Zagrebu 1969. Braum, F.: Fotogrametrijsko snimanje, Sveučilište u Zagrebu 197.....
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Geodetski instrumenti
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu