Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Modeliranje geoinformacija
Kratica: B24A05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači:
Opis predmeta:

Studenti će ovladati teorijskim temeljima modeliranja geoinformacija i praktično koristiti model entiteta i veza, te UML dijagrame u rasterskim i vektorskim GIS aplikacijama u skladu sa suvremenim međunarodnim normama iz područja geoinformatike.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
 • Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Opisati sastavne dijelove i funkcije geoinformacijskih sustava
 • Prepoznati potrebu za modeliranjem geoprostornih informacija u suvremenim GIS aplikacijama
 • Izraditi konceptualni model geoinformacijskog sustava korištenjem entiteta i veza, te dijagrama klasa u UML-u
 • Objasniti mehanizme indeksiranja geoprostornih podataka
 • Razlikovati metričke i topološke operacije nad geoprostornim podacima
 • Primijeniti operacije rasterske algebre na rješavanje interdisciplinarnih problema u geoznanostima
 • Analizirati prednosti i nedostatke topološkog modela pri provjeri, analizi i uređivanju geoprostornih podataka
 • Opisati isječak stvarnog svijeta uz pomoć geoprostornih modela izrađenih u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima
 • Opisati svrhu normizacije geoinformacija, nabrojati relevantne normizacijske inicijative i razlikovati vrste norma
 • Primijeniti odgovarajuće norme i standarde u modeliranju geoinformacija

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 • Uvodno predavanje: sadržaj predmeta i uvjeti koje studenti trebaju ispuniti.
 • Provođenje anonimnog upitnika "gdje sam sada?" Važnost geoinformacija u donošenju odluka. Razlikovanje pojmova: geografski, prostorni, geoprostorni.
 • Definicija osnovnih pojmova: ontologija, modeliranje, geoinformacije, geoinformacijski sustavi. Razvoj geoinformacijskih sustava.
 • Particioniranje prostora. Kontinuirana polja. Rasterski model. Rezolucija rasterskog elementa. Kompresija rastera.
 • Vrste atributa: nominalni, ordinalni, intervalni, razlomni, ciklički. Primjeri primjene u rasterskom modelu.
 • Rasterska algebra: lokalne, fokalne i zonalne operacije. Primjena u različitim domenama.
 • Metode pristupa geoprostornim podacima: poredak u jednoj i dvije dimenzije. Indeksiranje prostornih podataka.
 • Stablaste strukture: stablo četvorina, R-stablo. Grid metode i geohash.
 • Geoprostorni objekti. Identifikatori. Točka, polilinija, poligon. Implementacija vektorskih podatkovnih modela.
 • Normizacija geoinformacija. Standardi: Open Geospatial Consortium, OpenGIS, ISO 19xxx niz normi.
 • UML dijagrami. Dijagram klasa. Primjena UML-a u normizaciji geoinformacija.
 • Objektna orijentacija u modeliranju geoinformacija. Hijerarhije objekata. Nasljeđivanje. Kompozicija. ER-model za geoinformacije.
 • Mreža nepravilnih trokuta (TIN). Voronoi diagram i Delaunayeva triangulacija. Digitalni model reljefa. Mrežni model: čvor, veza i regija. Grafovi i geoinformacije. Topološki odnosi. Georelacijski poligoni. Trodimenzionalni modeli geoinformacija. Modeliranje 2D ploha u 3D prostoru. Modeliranje 3D objekata. CityGML - razine detaljnosti. Vremenska dimenzija u modeliranju geoinformacija. Prostorno-vremenski modeli. Budućnost modeliranja geoinformacija: tehnološki i društveni izazovi.

Praćenje rada studenata
 • Kolokviji - 2 ECTS
 • Usmeni ispit - 1 ECTS
 • Pismeni ispit - 1 ECTS
 • Projekt - 1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Worboys, M. (2003): GIS - a Computing Perspective
3. Molenaar, M. (1998): An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS, Taylor & Francis Ltd, London.
4. ISO i Hrvatske norme: niz 19xxx
5. Roić, M. i dr. (2002): Prevođenje katastarskih planova izrađenih u Gauss-Kruegerovoj projekciji u digitalni vektorski oblik, studija, Geodetski fakultet
6. DGU: STOKIS model
9. Longley, Goodchild, Maguire, Rhind (2011): Geographic Information Systems and Science, 3rd Edition, Wiley.
Preporučena literatura:
2. Bartelme, N. (2002): Geoinformatik
7. Oosterom, P. van (1990): Reactive data structures for Geographical Information Systems, PhD Thesis, TU Delft.
8. Bernard, L., Fitzke, J., Wagner, R. M. (2005): Geodateninfrastruktur, Wichmann, Heidelberg.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Baze podataka
Položen : Osnove geoinformatike
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu