Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodezija
Kratica: B36A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 10(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rinaldo Paar
Izvođači:
Opis predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa posebnostima Inženjerske geodezije, te usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o Inženjerskoj geodeziji. Priprema studenata za izvođenje radova iz područja inženjerske geodezije, s naglaskom na savladavanje metoda iskolčenja točke i pravca, te njihove praktične primjene za potrebe niskogradnje. U praktičnoj primjeni navedenih metoda poseban naglasak se stavlja na njihovu primjenu kod izgradnje prometnica. Student nakon uspješno odslušanog predmeta biti će u stanju odlučiti koja metoda iskolčenja točke ili pravca je najprikladnija za određeni inženjerski zadatak.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtjevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Izrađivati geodetske elaborate za potrebe uspostave i održavanja katastra i zemljišne knjige, te inženjerskih radova.
 • Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Definirati osnovne zadaće inženjerske geodezije u niskogradnji i elemente iskolčenja građevinskih objekata te kako ih odrediti
 • Objasniti i primijeniti metode iskolčenja točke i iskolčenja pravca
 • Izraditi elaborat iskolčenja građevinskog objekta
 • Odrediti ocjenu točnosti različitih metoda iskolčenja građevinskih objekata
 • Procijeniti koja metoda iskolčenja je najprikladnija za određeni inženjerski zadatak kod izgradnje građevinskih objekata
 • Opisati i primijeniti postupak prijenosa osi iskolčenja na nanosnu skelu
 • Opisati osnovne vrste prometa i elemente prometnica u horizontalnom (pravce, kružne, prijelazne i složene krivine) i visinskom smislu (niveletu)
 • Definirati uzdužne i poprečne profile prometnica

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tjedan /Sadržaj predavanja (dva sata tjedno) / Sadržaj vježbi (dva sata tjedno):
 1. P: Uvodno predavanje, nastavni plan i program kolegija, organizacija nastave, zadaće inženjerske geodezije u graditeljstvu, elementi iskolčenja i njihovo iskolčenje.
  V: Uvodne vježbe
 2. P: Metode iskolčenja, metode iskolčenja točke - osnovne (klasične)
  V: Auditorne vježbe - 1. Projekt - iskolčenje osi staze za skok u dalj (praktična primjena metoda iskolčenja točke)
 3. P: Metode proguščivanja točaka, kombinirane metode, iskolčenje točke primjenom ugrađenih modula u totalne stanice.
  V: Terenske vježbe
 4. P: Iskolčenje projektirane građevine, grubo iskolčenje i fino iskolčenje, te prijenos osi građevine na nanosnu skelu.
  V: Terenske vježbe izmjere staze za skok u dalj
 5. P: Metode iskolčenja pravca
  V: Projektantske vježbe izrada modela staze za skok u dalj
 6. P: Osnovni pojmovi i podjele javnih cesta
  V: Projektantske vježbe -izrada elaborata iskolčenja
 7. Prvi kolokvij
 8. P: Planiranje cestovne mreže, projektiranje javnih cesta/pravna regulativa, evidencija javnih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi, geodezija u projektiranju javnih cesta, elementi trase (ceste/javne ceste/prometnice) u horizontalnom smislu i u vertikalnom smislu.
  V: Terenske vježbe - iskolčenje osi staze
 9. P: Cestovni promet
  V: Projektantske vježbe - usmena obrana 1. Projekta
 10. P: Materijali za gradnju cesta i kolničke konstrukcije
  V: Auditorne vježbe - 2. Projekt ocjena kvalitete iskolčenja točke različitim metodama iskolčenja (određivanje točnosti različitih metoda iskolčenja točke)
 11. P: Poprečni presjek ceste, planiranje cestovne mreže
  V: Projektantske vježbe - usmena obrana 2. Projekta
 12. P: Geodetske radovi za projektiranje i gradnju mostova, geodetska osnova za potrebe gradnje mosta, geodetski radovi na iskolčenju mosta
  V: Auditorne vježbe - 3. Projekt - iskolčenje osi objekta na nanosnu skelu (praktična primjena različitih načina za prijenos osi građevinskog objekta na nanosnu skelu)
 13. P: Pomaci i deformacije
  V: Terenske vježbe - iskolčenje osi objekta na nanosnu skelu
 14. P: Konzultacije ponavljanje cijeloga gradiva
  V: Projektantske vježbe - usmena obrana 3. Projekta
 15. Drugi kolokvij

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave 1 ECTS
 • Praktični rad 0,5 ECTS-a
 • Kolokviji 0,5 ECTS-a
 • Usmeni ispit 1,5 ECTS-a
 • Pismeni ispit 1 ECTS
 • Projekt 0,5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Janković M: Inženjerska geodezija II i III, 1981.
2. Paar, R.: Inženjerska geodezija, rukopis s predavanja, 2020.
6. Kapović Z: Geodezija u niskogradnji, sveučilišni udžbenik, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
Preporučena literatura:
3. Moser, M, Hoffmeister, H., Muller, G, Schlemmer H, Staiger, R., Wanninger, L.: Handbuch Ingenieurgeodasie - Grundlagen, 2012.
4. Hennecke, Muller, Werner: Handbuch Ingenieurvermessung, Band 1, Grundlagen, 2. vollig uberarbeitete und erweiterte Auflage, 1994.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Inženjerska geodetska osnova
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu