Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Državna izmjera
Kratica: B36A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Izvođači:
Opis predmeta:

Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja Državne izmjere i njenog značaju za osnovne geodetske radove na nivou države (Hrvatska) i/ili više država (regija, kontinent).


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Razumjeti matematičke metode i fizikalne zakone koji se primjenjuju u geodeziji i geoinformatici.
 • Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju inženjerskih zadataka.
 • Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtijevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.
 • Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Ovladati postupkom računanja parametara nivo-elipsoida kao osnovnog matematičko-fizikalnog tijela u geodeziji odnosno osnovnim matematičkim relacijama elipsoidne geodezije i njihovoj primjeni u svakodnevnim geodetskim radovima,
 • Ovladati postupkom konverzije geodetskih ili elipsoidnih koordinata u ravninu preslikavanja i obrnuto te usvojiti neophodna znanja o naslijeđenim (položajni HDKS, visinski Trst 1875) i novim službenim (položajni HTRS96, visinski HVRS71) geodetskim referentnim sustavima i datumima Republike Hrvatske kao i ovladati postupkom njihove međusobne transformacije,
 • Usvojiti nužna znanja o metodama računanja glavnih geodetskih zadataka na rotacijskom elipsoidu te redukciji mjerenih veličina (azimuta, pravaca i dužina)s fizičke površine Zemlje na plohu elipsoida,
 • Usvojiti znanja o sustavima visina u geodeziji te međusobnim transformacijama između njih kao i nivelmanu u realnom polju Zemljina ubrzanja sile teže i njegovoj primjeni u osnovnim geodetskim radovima,
 • Ovladati znanjem i matematičkim postup1ima transformacije koordinata u državnoj izmjeri, uključujući "GNSS niveliranje" i T7D grid transformaciju za teritorij Republike Hrvatske.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Sadržaj predavanja (dvosatna predavanja):
 1. Organizacija predmeta - Upoznavanje sa sadržajem kolegija, nositeljem i nastavnicima koji izvode nastavu, literaturom, načinom provjere ispunjavanja obaveza i znanja, uvjetima za potpis odnosno ocjenu, pravilima ponašanja na nastavi i statistikom apsolviranja i polaganja ispita predmeta prethodnih godina.
 2. Uvod u državnu izmjeru - Definicija i podjela geodezije, Definicija državne izmjere (više geodezije), Osnovne plohe u geodeziji, Načini rješavanja geodetske zadaće
 3. Uvod u državnu izmjeru-nastavak: Glosarij - osnovni pojmovi predmetnih predavanja, naslijeđeni geodetski datumi, novi službeni geodetski datumi Republike Hrvatske.
 4. Osnovne formule i odnosi na plohi Zemljina rotacijskog elipsoida: Osnovni parametri elipsoida, koordinatni sustavi rotacijskog elipsoida, vezne relacije između koordinatnih sustava, glavni polumjeri zakrivljenosti, određivanje dužine luka meridijana i paralele.
 5. Krivulje za Zemljinom rotacijskom elipsoidu: Dvojnost normalnih presjeka, razilaženje uzajamnih normalnih presjeka, dužina luka normalnog presjeka, formule za kutove između uzajamnih normalnih presjeka, geodetska linija - njena priroda i svojstva, pojednostavljeni izvod osnovne jednadžbe geodetske linije, oblik i hod geodetske linije na rotacijskom elipsoidu, kut između geodetske linije i direktnog normalnog presjeka, azimutalna korekcija ili korekcija zbog visine vizurne točke.
 6. Glavni geodetski zadaci na rotacijskom elipsoidu: Redukcija astronomskog azimuta i prostorne dužine na elipsoid, osnovna razmatranja u svezi s glavnim geodetskim zadacima na plohi elipsoida, i
  Konformno preslikavanje elipsoida u ravninu za potrebe državne izmjere: Općenito o preslikavanju, konformno preslikavanje elipsoida u ravninu, Gauss-Kruegerovo preslikavanje (Transverzalna Mercatorova projekcija).
 7. Položajne mreže: Općenito o položajnim mrežama, izgradnja položajne mreže, projektiranje položajne mreže, stabilizacija i signalizacija točaka I. reda, mjerene veličine u triangulacijskoj mreži, računanje (izjednačenje) triangulacijskih mreža, mjerenje pravaca, obrada (izjednačenje) potpunih girusa, obrada (izjednačenje) nepotpunih girusa, centriranje pravaca i azimuta.
 8. Elektroničko mjerenje udaljenosti: Valna jednadžba i njena primjena kod mjerenja udaljenosti, brzina širenja i spektar elektromagnetskih valova, temperatura, tlak i vlažnost zraka te indeks loma atmosfere, instrumenti i instrumentalne korekcije, (prava) meteorološka redukcija, geometrijska redukcija, visinsko i položajno centriranje.
 9. Posredno izjednačenje mreža: Jednadžbe popravaka za dužine (na elipsoidu i u ravnini), jednadžbe popravaka za pravce, normalne jednadžbe, ocjena točnosti, nožišna krivulja i elipsa pogrešaka, primjer-10km GPS mreža RH.
 10. Sustavi visina: Načini prijenosa visina, teorijska osnova geometrijskog nivelmana, sustavi visina, transformacija visina (korekcija zbog mjesta), kombinirani nivelman (korekcija zbog puta).
 11. Državna izmjera i transformacije: 7-parametarska (3D-slična) transformacija, 5-parametarska transformacija po Molodenskom, metoda "jednostavnog pomaka bloka", metoda GRID transformacije (službena T7D transformacija za RH), transformacije između ITRFxx sustava.

Sadržaj vježbi (svakoj prethode auditorne vježbe):
 • 1. Računanje parametara nivo-elipsoida i koordinatni sustavi i osnovne formule elipsoidne geodezije: Upoznavanje s pojmovima "rotacijski elipsoid" i "nivo-elipsoid" te računanje parametara istih sukladno poznatim matematičkim izrazima; definicija elipsoidnog i kartezijevogkoordinatnog sustava te primjena veznih relacija između njih; prijelaz iz elipsoidnih u ravninske koordinate. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).
 • 2. Značaj fizikalnih parametara u redukciji mjerenih veličina s fizičke površine Zemlje na plohu elipsoida: Upoznavanje s linearnim funkcionalimaporemećajnog potencijala ubrzanja sile teže, metodama računanja geoida te primjena otklona vertikale u redukciji mjerenih veličina s fizičke površine Zemlje na plohu elipsoida. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).
 • 3. Sustavi visina: Upoznavanje s pojmom "geopotencijalne kote" te primjenom istog kod definiranja pojedinog visinskog sustava uz odgovarajuću vrijednost ubrzanja sile teže. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).
 • 4. Izjednačenje 2D/3D mreže s mjerenim pravcima i dužinama: Primjena Gauss-Markovljevog modela posrednog izjednačenja u obradi triangulacijsko-trilateracijske geodetske mreže. Predaja izračunatog zadatka putem sustava e-učenja (LMS).

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1,0 ECTS
 • Kolokviji - 2,0 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1,0 ECTS
 • Pismeni ispit - 1,0 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bašić, T.: Državna izmjera, Geodetski fakultet, predavanja u pdf formatu na moodle-u, Zagreb 2012 (skripta 2004/05.).
2. Torge, W.: Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, 2001. (engl.); Geodäsie, deGruyter Lehrbuch 2003. (njem.).
3. Jekeli, Ch.: Geodetic Reference Systems in Geodesy, Ohio State University, 2006.
Preporučena literatura:
4. Vaniček, P., Krakiwski, E. : Geodesy - The Concept, North-Holland, 1986.
5. Čubranić, N.: Viša geodezija I i II, Tehnička knjiga, Zagreb 1974.
6. Kontaktstudium : Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung II, 1985.
7. Državna geodetska uprava RH: dokumenti dostupni na www.dgu.hr . Znanstveni projekt Geomatica Croatica i Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo++ Adria): radovi na http://bib.irb.hr/ .
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Diferencijalna geometrija
Odslušan : Satelitsko pozicioniranje
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu