Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kartografske projekcije
Kratica: B36A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dražen Tutić
Izvođači:
Opis predmeta:

Ciljevi ovog predmeta su:
 • upoznati studente s osnovnim kartografskim projekcijama koje se koriste u geodeziji i geoinformatici
 • objasniti neizbježne deformacije koje nastaju pri različitim kartografskim projekcijama
 • stvoriti temelj koji će pomoći u praktičnoj primjeni i i zboru kartografskih projekcija

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera
 • Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.
 • Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Poznavanje koordinatnih sustava u kartografiji
 • Poznavanje Zemljine sfere i elipsoida
 • Poznavanje opće teorije kartografskih projekcija uključujući procjenu i raspodjelu deformacija
 • Poznavanje podjele kartografskih projekcija
 • Poznavanje važnijih kartografskih projekcija
 • Sposobnost rješavanja zadataka u službenim kartografskim projekcijama
 • Sposobnost izbora kartografske projekcije

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 • Koordinatni sustavi u kartografiji, Zemljina sfera i elipsoid (4 sata)
 • Opća teorija kartografskih projekcija uključujući procjenu i raspodjelu deformacija (2 sata)
 • Podjele kartografskih projekcija (uspravne, poprečne, kose, ekvidistantne, ekvivalentne, konformne, 4 sata)
 • Važnije kartografske projekcije (konusne, azimutne, cilindrične, pseudocilindrične, pseudokonusne, polikonusne, mješovite, 10 sati)
 • Rješavanje zadataka u službenim kartografskim projekcijama (usprtavna Mercatorova, Gauss-Krügerova, HTRS96/TM, HTRS96/LCC, 6 sati)
 • Matematička osnova topografskih krata (2 sata)
 • Izbor kartografske projekcije (2 sata)

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 2.4 ECTS-a
 • Učenje i pripremanje za kolokvije, odnosno pismeni i usmeni ispit - 2.6 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frančula, N.: Kartografske projekcije, Skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2000.
Preporučena literatura:
2. Borčić, B.: Matematička kartografija (Kartografske projekcije), Tehnička knjiga, Zagreb 1955.
3. Borčić, B.: Gauß-Krügerova projekcija meridijanskih zona, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1976.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Diferencijalna geometrija
Položen : Kartografija
Položen : Geodetski referentni okviri
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu