Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika
Kratica: B11A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Brkić
Izvođači:
Opis predmeta:

Razumjeti i primijeniti temeljne zakone geometrijske optike, mehanike,titranja i valova,te elektromagnetizma.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti matematičke metode i fizikalne zakone koji se primjenjuju u geodeziji i geoinformatici.
 • Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju problema iz područja geodezije i geoinformatike.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Izvesti i primijeniti jednadžbe geometrijske optike.
 • Opisati gibanje vektorima položaja, brzine i ubrzanja;
 • Primijeniti Newtonove zakone gibanja;
 • Opisati gibanje žiroskopa;
 • Izvesti i primijeniti Keplerove zakone;
 • Izvesti opći izraz za gravitacijsku potencijalnu energiju te definirati potencijal i ekvipotencijalnu plohu;
 • Opisati i usporediti matematičko i fizikalno njihalo;
 • Opisati harmonijske valove;
 • Opisati električno polje, razliku električnog potencijala, električnu struju; opisati magnetsko polje strujne petlje;
 • Opisati elektromagnetsku indukciju.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 1. Fizika i mjerenja.Standardi , dimenzionalna analiza , značajne znamenke , red veličine , skalari i vektori, jedinični vektori i vektorske komponente, analitička metoda zbrajanja vektora, skalarni umnožak vektora, vektorski umnožak
 2. Geometrijska optika. Apsorpcija, refleksija i transmisija zrake svjetlosti, zakoni geometrijske optike, Huygensov princip, totalna refleksija, refleksija, jednadžba zrcala, povećanje.
 3. Optički instrumenti. Refrakcija, jednadžba leće, pozitivne i negativne leće, povećanje leće, oko, jednostavno povećalo, mikroskop, teleskop.
 4. Kinematika 1D. Položaj i pomak u 1D , brzina u 1D, jednoliko pravocrtno gibanje, ubrzanje u 1D, jednoliko ubrzano gibanje, površina ispod grafa v(t) odnosno a(t), slobodni pad.
 5. Kinematika 2D. Položaj, brzina i ubrzanje u 2D, jednoliko kružno gibanje, tangencijalno i radijalno ubrzanje;položaj, brzina i ubrzanje u 3D.
 6. Newtonovi zakoni gibanja. I Newtonov zakon, inercijalni referentni sustavi, II Newtonov zakon, III Newtonov zakon, gravitacijska sila i težina, dodirne sile. Primjene Newtonovih zakona. Gibanje u akceleriranim sustavima.
 7. Rad i energija. Rad stalne i promjenljive sile, Hookov zakon, opći izraz za rad, kinetička energija i rad, rad konzervativne sile, potencijalna energija sustava, očuvanje mehaničke energije, odnos konzervativne sile i potencijalne energije, snaga . Centar mase, gibanje sustava čestica.
 8. Rotacijska kinematika. Kut, kutna brzina i kutna akceleracija, rotacija stalnim kutnim ubrzanjem, kutne i linearne veličine, moment tromosti, kinetička energija rotacije, moment (inercije) tromosti, poučak o usporednim osima.
 9. Rotacijska dinamika. Zakretni moment i kutno ubrzanje,moment impulsa , moment impulsa rotirajućeg krutog tijela, očuvanje momenta impulsa, promjenljiv moment tromosti sustava, očuvanje momenta impulsa i centralne sile, gibanje žiroskopa; uvjeti statičke ravnoteže, centar gravitacije
 10. Newtonov opći zakon gravitacije. Zakon gravitacije za čestice, varijacija ubrzanja slobodnog pada pri površini Zemlje, gravitacijsko polje, gravitacijski fluks, gravitacijska potencijalna energija, Keplerovi zakoni.
 11. Titranje i valovi. Kinematika jednostavnog harmoničkog gibanja, dinamika jednostavnog harmoničkog gibanja, matematičko njihalo, fizikalno njihalo, putujući valovi, valna funkcija, interferencija harmonijskih valova, harmonijski val, konstruktivna i destruktivna interferencija, Dopplerov efekt.
 12. Električna struja. Električni naboj, Coulombov zakon i električno polje, Gaussov zakon za električno polje, električna potencijalna energija, električni potencijal i razlika potencijala, električna struja, Ohmov zakon, otpornost, Joulov zakon, baterije.
 13. Magnetsko polje. Izvori magnetskog polja, magnetska sila na vodič kojim teće struja, elektromotor, magnetski moment, Biot-Savartov zakon, magnetsko polje struje kroz dugačku ravnu žicu, magnetsko polje na osi kružne strujne petlje, Amperov zakon, Gaussov zakon za magnetsko polje.
 14. Elektromagnetska indukcija. Faradeyev zakon indukcije, Lenzovo pravilo, generatori.

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1 ECTS
 • Kolokviji - 2 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 2 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 2 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Temeljna literatura obuhvaća skripta, vježbe, domaće zadaće i numeričke vježbe (http://e-ucenje.geof.unizg.hr/).
Preporučena literatura:
2. Serway, Jewett: Physics for Scientists and Engineers, te pripadni Solutions Manual.
3. Benčić, Solarić: Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu