Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove geoinformatike
Kratica: B11A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razvijanje sposobnosti prepoznavanja, razlikovanja, usvajanja i razumijevanja prostornih i prostorno-vremenskih komponenti stvarnosti.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
- Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
- Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.
- Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- Formulirati osnovne pojmove i definicije o prostoru, vremenu, prostor-vremenu i stvarnosti.
- Objasniti postupak stvaranja modela pomoću opažane stvarnosti, koncepcijskog modela podataka i specifikacija (percepcija stvarnosti).
- Objasniti pojam apstraktnog univerzuma te razlučiti i podijeliti stvarnost na elemente (entitete).
- Objasniti i opisati različite oblike prikaza osnovnih entiteta stvarnosti.
- Opisati različite poglede na pojave u prostoru te povezati sličnosti i razlike prostora i vremena.
- Definirati mjerilo prikaza geoprostora i objasniti njegovu važnost.
- Objasniti i opisati koordinatne sustave te položaj objekta atributom.
- Razlučiti i usporediti različite vrste karata.
- Objasniti pogled geoprostora utemeljen na položaju, objektu i vremenu
- Razlikovati apsolutne i relativne prostorne odnose te objasniti osnovnu ideju topoloških odnosa.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:

Sadržaj predavanja:
1. Sadržaj i organizacija nastave.
2. Opažana stvarnost. Podjela stvarnosti na elemente I. dio.
3. Podjela stvarnosti na elemente II. dio. Prostor i vrijeme I. dio.
4. Prostor i vrijeme II. dio Sličnosti i razlike prostora i vremena.
5. Različiti pogledi na pojave u prostoru I. dio Različiti pogledi na pojave u prostoru II. dio.
6. Različiti pogledi na pojave u prostoru III. dio Mjerilo geoprostora.
7. Položaj objekta opisan atributom Pregled znanja i vještina.
8. 1. kolokvij.
9. Metrička i nominalna određenost geoprostornih objekata. Referentne plohe. Koordinatni sustavi.
10. Transformacije koordinata. Kartografske projekcije. Službene kartografske projekcije.
11. Konceptualni modeli geoprostornih podataka. Pogled utemeljen na položaju, objektu i vremenu.
12. Usporedba aposloutnih i relativnih prostornih odnosa.
13. Pojmovi i definicije iz teorije grafova i skupova potrebnih za razumijevanje topologije.
14. Topološki odnosi.
15. 2. kolokvij

Sadržaj vježbi:
1. Organizacija nastave i upoznavanje sa zadacima na vježbama.
2. Kodiranje objekata u odnosu na druge objekte i u odnosu na samoga sebe. Kratke terenske vježbe - kodirati vlastito kretanje opisanim metodama i pronaći objekt prema uputama.
3. Kreiranje modela zadanih geoprostornih objekata opisanih kroz prostorne, vremenske i atributne komponente.
4. Kratka prezentacija modela. Nadopuna prezentiranog modela skalama vrijednosti i njihovim domenama za svaki atribut.
5. Prikupljanje podataka na terenu za kreirani model.
6. Prikupljanje podataka na terenu za kreirani model.
7. Upoznavanje s elementima prostornih podataka (podrijetlo, položajna točnost, točnost atributa, potpunost, logična konzistentnost, semantička točnost i vremenska informacija) kroz različite primjere u geodeziji i geoinformatici.
8. Upoznavanje sa sustavima za kodiranje položaja.
9. Tehnološka rješenja za kretanje u prostoru: karta, kompas, ručni i navigacijski GPS, mobilni telefonski uređaji. Upoznavanje s ručnim GPS-om.
10. Prikupljanje podataka o položaju objekata na terenu za kreirani model uz pomoć ručnog GPS-a.
11. Analiza modela geoprostornih podataka.
12. Obrada podataka prikupljenih na terenu i izrada baze u QuantumGIS-u ili Autodesk Map-u.
13. Obrada podataka prikupljenih na terenu i izrada baze u QuantumGIS-u ili Autodesk Map-u.
14. Prezentacija obrađenih podataka.
15. Zadaća.

Praćenje rada studenata:
Pohađanje nastave - 0,5 ECTS-a
Praktični rad - 1,0 ECTS-a
Kolokviji - 1,5 ECTS-a
Pismeni ispit - 1,5 ECTS-a
Usmeni ispit - 1,0 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Peuquet D. J.: Representations of Space and Time. The Guilford Press, New York, London 2002.
3. Guptill, S. C. & J. L. Morrison (ed.): Elements of Spatial Data Quality (preveli na hrvatski jezik Tutić, D. i Lapaine, M.). Državna geodetska uprava RH, Zagreb 2001.
4. Molenaar, M.: An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS. Taylor and Francis, London, Bristol 1998.
5. Longley, P. A.; Goodchild, M. F.; Maguire, D. J.; Rhind, D. W.: Geographical information systems and Science, John Wiley & Sons, 2005.
9. Bilješke s predavanja i vježbi
Preporučena literatura:
6. Hawking, S. W.: Ilustrirana kratka povijest vremena (preveo Damir Mikuličić). Izvori, Zagreb 2004.
7. Hawking, S. W.; Penrose, R.: O prirodi prostora i vremena (preveo Jadranko Gladić). Izvori, Zagreb 2002.
8. Einstein, A.: Moj pogled na svijet (preveo Damir Mikuličić). Izvori, Zagreb 1999.
10. Internetski izvori: http://www.ncgia.ucsb.edu
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu