Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski instrumenti
Kratica: B11A05Opterećenje: 30(P) + 30(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Izvođači:
Opis predmeta:

Steći znanja o fizikalnim osnovama geodetskih instrumenata i praktična znanja o instrumentima za mjerenje kutova, visinskih razlika, duljina i položaja točaka te znanja o metodama ispitivanja i kontrole geodetskih instrumenata


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju inženjerskih zadataka.
 • Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Definirati pojmove: mjerenje, mjerne jedinice, osnovne geodetske mjerne veličine.
 • Objasniti pojmove: točnost, ispravnost, preciznost, pogreška i odstupanje.
 • Poznavati prirodu i svojstva svjetlosti u kontekstu zakona o refleksiji (odbijanju) i refrakciji (lomu) svjetlosti te objasniti indeks loma svjetlosti.
 • Razlikovati i objasniti svojstva zrcala, prizmi, planparalelne ploče, optičkog klina, leća, teleobjektiva te drugih optičkih elemenata i sustava.
 • Upoznati građu oka kao dio optičkog sustava.
 • Objasniti teodolit, nivelir i uređaje za mjerenje duljina - podjela, namjena, građa, dijelovi, radni uvjeti, ispitivanje i rektifikacija te pogreške koje utječu na mjerenje.
 • Izmjeriti kutove, visinske razlike i duljine različitim metodama i mjernim postupcima.
 • Objasniti instrumente za određivanje položaja točaka (koordinata) - podjela, namjena, građa, dijelovi te pogreške koje utječu na određivanje koordinata.
 • Primijeniti automatizaciju mjerenja te komunikaciju između geodetskih instrumenata i računala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 1. Osnove geodetskih mjerenja. Mjerenja u geodeziji. Upoznavanje instrumenata i pribora. Iskolčenje okomica pomoću pentagonalnih prizama. (2P+2V)
 2. Mjerni instrumenti i pribor. Postanak i karakter svjetlosti. Osnovni optički, mehanički i elektronički sklopovi u instrumentima. Centriranje i horizontiranje teodolita. Rektifikacija cijevne libele. (2P+2V)
 3. Geometrijska optika. Planparapelna ploča. Optički klin. Prizme. Prizme za refleksiju. Optički mikrometar. Ravno i kutno zrcalo. Dioptriranje. Izoštravanje. Paralaksa nitnog križa. Viziranje s teodolitom. Očitanje teodolitom: indeks, skala i optički mikrometar. (2P+2V)
 4. Leće. Osnove optičkog preslikavanja. Sustavi leća. Pogreške preslikavanja. Podjela optičkih instrumenata. Povećanje. Oko. Akomodacija. Adaptacija. Oštrina vida. Korekcija oka. Terenski rad s teodolitom. Opažanje Hz pravaca i mjerenje visine instrumenta. (2P+2V)
 5. Povećalo. Sitnozor. Dalekozor. Podjela i karakteristike dalekozora. Povećanje. Svjetloća. Zasloni. Vidno polje. Moć razdvajanja. Nitni križ. Uvjeti teodolita. Ispitivanje dvostruke kolimacijske pogreške. Ispitivanje optičkog viska. (2P+2V)
 6. Cijevna i kružna libela. Os i osjetljivost libele. Pregled teodolita. Optički teodolit. Osnovni dijelovi. Osi. Konstruktivni uvjeti. Ispitivanje kompenzatora indeksa vertikalnog kruga teodolita. Mjerenje Hz i V kutova. Trigonometrijsko mjerenje visinske razlike. (2P+2V)
 7. Pogreške vizurne, nagibne i vertikalne osi teodolita. Pogreške ekscentriciteta Hz kruga. Pogreška indeksa vertikalnog kruga. Terenski rad s teodolitima. Visina instrumenta. Mjerenje Hz i V kuta na 3 točke girusnom metodom. Trigonometrijsko mjerenje visinske razlike. 1. kolokvij. (2P+2V)
 8. Elektronički teodoliti. Karakteristike. Osnovne konstrukcije. Načini čitanja i registracije. Dvoosni kompenzator. Ostali specijalni teodoliti i žiroteodoliti. Laserski dalekozor. Optički visak. Upoznavanje s nivelirima. Nivelir s kompenzatorom. Uvjeti nivelira s kompenzatorom. Čitanje letve: centimetarske i polucentimetarske. (2P+2V)
 9. Instrumenti za mjerenja visinskih razlika. Metode: trigonometrijska, geometrijska i barometrijska. Pregled nivelira. Osnovni dijelovi i funkcija. Automatsko horizontiranje vizurne linije. Pogreške nivelira. Dodaci nivelira. Terenski rad s nivelirima. Određivanje visinske razlike nivelirom između 3 točke. Ispitivanje nultog položaja kompenzatora nivelira. (2P+2V)
 10. Elektronički nivelir. Princip rada. Kodirana letva. Ispitivanje nivelira. Rotacijski laserski nivelir. Princip rada barometra. Optički daljinomjeri. Reichenbachov daljinomjer. Autoredukcijski daljinomjeri s dijagramima. Daljinomjeri s konstantnom bazom na cilju. Račun duljine i visinske razlike. 2. kolokvij. (2P+2V)
 11. Instrumenti za mjerenje duljina. Mehaničko, optičko i elektroničko mjerenje. Mjerne vrpce. Odometar. Distometar. Optičko mjerenje duljina. Bazisna letva. Mjerenje duljina interferencijom svjetlosti. Terenski rad s optičkim daljinomjerima. Mjerenje duljine i visinske razlike na 3 točke. 3. praktični kolokvij - centriranje i horizontiranje teodolita. (2P+2V)
 12. Elektroničko mjerenje duljina. Princip rada. Izvori zračenja. Osnovne korekcije i redukcije. Ispitivanje. Ručni laserski daljinomjer. Elektronički tahimetri. Prebacivanje podataka mjerenja na računalo. Ponavljanje 1. kolokvija. (2P+2V)
 13. Tahimetri. Optički. Elektronički. Elektronički zapisnik. Prebacivanje podataka mjerenja na računalo. Ponavljanje 2.kolokvija. (2P+2V)
 14. Instrumenti za satelitsko pozicioniranje. GNSS prijamnik. Izvori pogrešaka. Neprekinuti tok geodetskih podataka. Ispitivanje geodetskih instrumenata. Ponavljanje - terenski rad s nivelirima, teodolitima, mjerenje Hz i V kutova. Ponavljanje 3. praktičnog kolokvija. (4P+4V)

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0,5 ECTS-a
 • Praktični rad - 0,5 ECTS-a
 • Kolokviji - 1,0 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 2,0 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1,0 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lasić, Z: Predavanja - skripta. Geodetski fakultet, Zagreb,2007.
2. Lasić, Z. Geodetski instrumenti - vježbe. Skripta, Geodetski fakultet Zagreb, 2007.
7. Obavezna literatura iz predavanja i iz vježbi je navedena u opisu literature te se može nabaviti u fotokopiraonici u suterenu fakulteta.
Preporučena literatura:
3. Benčić, D.: Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb 1990.
4. Fialovszky, L.: Surveying Instruments and their Operational Principles. Akademiai Kiado, Budapest 1991.
5. Kahmen, H.: Vermessungskunde. Walter de Gruyter, Berlin 1997.
6. Deumlich, F: Staiger, R.: Intrumentenkunde der Vermessugstehnik. Herbert Wichmann, 2002.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu