Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalna geometrija
Kratica: B12A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Nikol Radović
Izvođači:
Opis predmeta:

Cilj predmeta je obnova i nadopunjavanje stečenih vještina i kompetencija srednjoškolske geometrije/ matematike, uporabom programa dinamične geometrije kao alata za crtanje s posebnim naglaskom na primjenu u geodeziji i geoinformatici.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti matematičke metode i fizikalne zakone koji se primjenjuju u geodeziji i geoinformatici
 • Primijeniti znanja matematike i fizike u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju inženjerskih zadataka
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera
 • Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjelo životnog i stručnog obrazovanja

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Znanje i razumijevanje temeljnih geometrijskih koncepata, principa, teorija i rezultata
 • Riješiti konstruktivni zadatak primjenom različitih metoda (transformacije ravnine, mjesta točaka, iteracije, . . . )
 • Konstruirati geometrijsku figuru animacijom
 • Definirati i konstruirati krivulje 2 . i višeg reda animacijom s posebnim naglaskom na krivulje primjenjive u geodeziji i geoinformatici
 • Usvojiti osnovne geometrijskog (matematičkog) modeliranja i primjenjivati ih
 • Sposobnost formuliranja problema geodezije geometrijskim (matematičkim) jezikom te njihova analiza i rješavanje
 • Demonstrirati vještine geometrijskog zaključivanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Sadržaj predavanja:
 • Kratka povijest Računalne geometrije (1 sat).
 • Transformacije ravnine (definicija i svojstva) (3 sata).
 • Rješavanje konstruktvinih zadataka metodama transformacije ravnine (4 sata).
 • Rješavanje konstruktivnih zadataka metodom geometrijskog mjesta točaka (4 sata).
 • Kompozicija transformacija ravnine i grupe simetrija (4 sata).
 • Osnovni pojmovi teorije kaosa, fraktalne geometrije i metode iteracije (2 sata).
 • Animacija kao temelj računalne grafike, nekad i danas .
 • Prikaz geometrijskih figura animacijom (4 sata).
 • Vizualizacija projektivne ravnine.
 • Prikaz krivulja 2. i višeg stupnja animacijom (4 sata).
 • Matematičko/ geometrijsko modeliranje (2 sata)
 • Neeuklidska geometrija (2 sata).

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0.5 ECTS-a
 • Domaće zadaće - 1 ECTS
 • Kolokviji - 1.2 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1.2 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1.1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
3. A. Barager: A Survey of Classical and Modern Geometries with Computer Activities, Prentice-Hall, 2001.
4. B. E. Reynolds, W. E. Fenton: College Geometry Using The Geometer's Sketchpad, Key College Publishing, 2006.
8. L. C. Kinsey, T. E. Moore: Symmetry, Shape and Space with the Geometer's Sketchpad, Key Curriculum Press, 1001.
9. C. V. Sanders: Geometric Graphic, Key Curriculum Press, Emeryville, 2003.
Preporučena literatura:
2. R. Dixon: Mathograpies, Dover Publications, Inc, New York, 1991.
5. L. S. Leff: Geometry - The Easy Way, Barron's Education Series, New York, 1997.
6. V. Gutenmacher, N. B. Vasilyev: Lines and Curves A Practical Geometry Handbook, Birkhauser Boston Inc., 2004.
7. J. Vince: Geometry for Computer Graphic, Springer - Verlag, 2006.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu