Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Programiranje
Kratica: B12A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nada Vučetić
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Usvojiti osnovne koncepte programiranja i sposobnost izrade jednostavnijih programa u programskom jeziku Java za rješavanje matematičkih, geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Upotrebljavati informatičku tehnologiju u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.
- Prepoznati probleme i zadatke u primjeni geodetskih i geoinformacijskih načela i metoda, te odabrati ispravne postupke za njihovo rješavanje.
- Strankama te stručnjacima geodetske i srodnih struka prezentirati rezultate dobivene primjenom geodezije i geoinformatike.
- Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- Razlikovati i primijeniti različite načine zapisa podataka u računalu.
- Opisati i primijeniti postupke oblikovanja programa.
- Analizirati postavljeni jednostavniji matematički, geodetski i geoinformatički zadatak i izraditi algoritam za njegovo rješavanje pseudokodom te dijagramom toka.
- Upotrijebiti programski jezik za implementaciju algoritma izraženog pseudokodom i dijagramom toka.
- Razlikovati jednostavne i složene tipove podataka u programskom jeziku.
- Sastaviti aplikaciju koja koristi složene tipove podataka.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
Sadržaj predavanja:
1. Cilj i sadržaj predmeta. Organizacija nastave.
2. Građa računala. Zapisi podataka u računalu: brojevni sustavi, standardi i formati zapisa, pogreške zapisa.
3. Koncept programiranja. Pojam i osnovna svojstva algoritma.
4. Osnove objektno orijentiranog programiranja. Uvod u programski jezik Java.
5. Osnovni elementi programskog jezika Java: imena, tipovi podataka, varijable, izrazi, instrukcije, blok instrukcija.
6. Ugrađene matematičke funkcije. Ulaz i izlaz podataka pomoću standardnih jedinica računala.
7. Instrukcije uvjetnog grananja programa.
8. Prvi kolokvij.
9. Instrukcije ponavljanja.
10. Instrukcije skoka.
11. Uvod u klase.
12. Jednodimenzionalna i višedimenzionalna polja.
13. Klase sa stringovima.
14. Čitanje i spremanje podataka u datoteku na disku.
15. Drugi kolokvij.

Sadržaj vježbi:
1. Organizacija nastave i upoznavanje sa zadacima na vježbama.
2. Pretvaranje brojeva među bazama. Računske operacije.
3. Sastavljanje algoritama (dijagram toka i pseudokôda) za rješavanje jednostavnijih zadataka.
4. Upoznavanje s Javom. Kreiranje prvog Java programa.
5. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom osnovnih elemenata programskog jezika Java.
6. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom ugrađenih matematičkih funkcija.
7. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija za uvjetno grananje programa.
8. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi)) s kolokvija.
9. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija za ponavljanje programa.
10. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom instrukcija skoka.
11. Kreiranje klasa s vlastitim metodama.
12. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih polja.
13. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi) upotrebom stringova.
14. Čitanje i spremanje podataka u datoteku na disku. Rješavanje zadataka.
15. Rješavanje zadataka (dijagram toka, pseudokôd, kôd u Javi)) s kolokvija.

Sadržaj vježbi prati predavanja. Na vježbama se rješavaju zadaci iz područja prethodno obrađenog na predavanju, pa se očekuje da student aktivno sudjeluje u rješavanju tih zadataka.

Praćenje rada studenata:
Pohađanje nastave - 2 ECTS-a
Kolokviji - 1.5 ECTS-a
Pismeni ispit - 1 ECTS
Usmeni ispit - 0.5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Chapman, S. J.: Java for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 2003.
2. Vučetić, N., Programiranje 1 Javom, Interna skripta, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 2010.
3. Vučetić, N., Programiranje, ppt-predavanja u pdf formatu, 2018.
4. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
5. Internetski izvori: http://download.oracle.com/javase/tutorial/index.html http://docs.oracle.com/javase/tutorial/reallybigindex.html http://www.java.com
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu