Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geoinformacijski sustavi
Kratica: 48IA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mateo Gašparović
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet donosi neophodna znanja, važna za dublje razumijevanje GIS-a i samostalan rad u području prikupljanja i analize prostornih informacija kao infrastrukturne baze geografskih informacijskih sustava

Sadržaj predavanja:
Pregled i definicija GIS-a. Prostorna koncepcija i konceptualni modeli. Proceduralni pristup. Objekti, topologija prostornih objekata i prostornih relacija. Prostorni atributi. Rasterski i vektorski modeli. Konverzija. Baze podataka, strukture. Izvori podataka, prikupljanje podataka, strojna i programska oprema, programski sustavi i algoritmi za prikupljanje podataka, analogno-digitalna konverzija. Daljinska istraživanja.GPS-tehnologija. Kvaliteta podataka, definicije točnosti položaja i atributa, logička konzistentnost. Ekspertni sustavi i GIS

Sadržaj vježbi: Vježbe se sastoje u radu na projektima:
1. izrada konceptualnog modela za GIS
2. implementacija GIS-a u softveru GRASS
Studenti u sklopu auditornih vježbi diskutiraju primjere postojećih konceptualnih modela i u sklopu prvog projekta izrađuju samostalno konceptualni model GISa zadane namjene. U drugom projektu studenti samostalno razvijaju GIS u slobodnom softveru GRASS. Na kraju semestra studenti predaju oba programa u obliku tehničkog izvješća.


Ishodi učenja:
- razumjeti GIS i njegove komponente
- poznavati osobine različitih načina prikupljanja podataka za GIS, i biti u mogućnosti odabrati najprikladniji
- poznavati strukture podataka za GIS.
- Poznavati problematiku projektiranja GIS-a
- Poznavati osnove modeliranja u GISu i znati ih primijeniti na konkretan projekt
- Shvatiti značaj DMT u GISu, načine prikupljanja podataka za DMT te metode interpolacija plohe DMT-a.
- Poznavati neke modele ocjene i verifikacije kvalitete GISa


Oblici nastave:

- predavanja
- projektantske vježbe (na računalima)
- konzultacije
- provjera znanja
- e-učenje

Ocjenjivanje

3. Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnih zadataka na vježbama:
a. 1. Izrada konceptualnog modela za GIS
b. 2. Implementacija GIS-a u softveru GRASS

Student može pristupiti kolokviju na kraju semestra, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada.

Uspješnost izrade projektnog zadatka, te njegovo razumijevanje ocjenjuje se prilikom predaje.

Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem kolokvija na kraju semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka.

Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na kolokviju i iz projektnog zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima.
RB. Aktivnost Ukupno
bodova Napomena
1. 1. projekt: Izrada konceptualnog modela 25 min. 50 %
2. 2. projekt: Implementacija GIS-a u softveru GRASS 25 min. 50 %
3. 1. kolokvij 25 min. 50 %
4. 2. kolokvij 25 min. 50 %
UKUPNO 100 Min 50


Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od
- Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2 ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) )
- Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu
- 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene)
Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način:
Postotak Ocjena
50% do 71% dovoljan (2)
72% do 80% dobar (3)
81% do 90% vrlo dobar (4)
91% do 100% izvrstan (5)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Langley, P. A. dr.: GIS, Volume l i Volume 2, NV 1999
2. Aronof, S. Geographic Information Svstem, A Management Perspective
4. materijali na e-učenju
Preporučena literatura:
3. Schuurman: GIS a short introduction, Blackwell Publishing, 2003.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu