Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analiza prostornih podataka
Kratica: 48IA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 10(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Medak
Izvođači:
Opis predmeta: Analitička funkcionalnost geoinformacijskih sustava. Definicija interaktivne i eksplorativne analize prostornih podataka. Prostorni upiti. Prekrivanja. Reklasifikacija. Presjek. Dostupnost u prostoru: povezivost i susjedstvo. Udaljenosti i duljine. Operacije koje koriste zonu. Geoalgoritmi: točka u poligonu, presjek dužina, presjek poligona. Oblici, nagib i aspekt. Transformacije objekata. Grafičke operacije. Programiranje operacija za analitičku funkcionalnost. Uvod u geostatistiku. Načela konstrukcije variograma. Modeliranje variograma. Načela kriginga. Jednostavni kriging. Kokriging. Regresijski kriging. Fuzzy skupovi i fuzzy modeli. Analitičko hijerarhijsko procesiranje (AHP). Multikriterijska prostorna analiza. Geosimulacija. Geovizualizacija.

Ishodi učenja:
- definirati prostorne relacije između prostornih entiteta.
- analizirati i opisati prostorne entitete korištenjem geostatističkih algoritama.
- izračunati variogramsku funkciju na temelju zadanog skupa prostornih podataka.
- odabrati optimalnu geostatističku metodu interpolacije.
- ocijeniti rezultate dobivene geostatističkom interpolacije.
- vizualizirati prostorne podatke i rezultate prostorne analize.

Oblici nastave: predavanje (15x 2 sata), vježbe (10x 2 sata), seminari (5x 2 sata)
Razina primjene tehnologije e-učenja: 2

Uvjeti za dobivanje potpisa:
- nazočnost na 70% nastave,
- pravodobno izrađen individualni projekt,
- minimalno ukupno 10 bodova (od 40 mogućih) iz dva međuispita.

Ocjenjivanje:
Primjenjuje se kontinuirano praćenje studenata: tijekom semestra će se održati dva međuispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x20=40 bodova. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 21 bod (od 40 mogućih) na međuispitima.

Ocjena = M1 + M2
M1, M2 - bodovi na međuispitima.

Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
Bodovi Ocjena
21 do 25 dovoljan (2)
26 do 30 dobar (3)
31 do 35 vrlo dobar (4)
36 do 40 izvrstan (5)

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogućih bodova pismenog dijela ispita.

Nastavu je moguće održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Worboys, M. (2003): GIS ? a Computing Perspective
2. Cressie, N.: Statistics for Spatial Data, J. Wiley & Sons, New York 1991.
4. de Smith, Goodchild, Longley (2011): Geospatial Analysis - a comprehensive guide. 3rd edition, Wiley
5. Krivoruchko, K. (2011): Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users, ESRI Press; DVD edition.
Preporučena literatura:
3. Bartelme, N. (2002): Geoinformatik
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu