Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komasacije
Kratica: 59DA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Izvođači:
Opis predmeta: Povijesni pregled komasacija s posebnim naglaskom na ulogu i razvoj komasacijskih radova na hrvatskom prostoru. Zakon o komasaciji i urbanoj preparcelaciji. Faze komasacijskih radova. Pokretanje postupka. Pripremni radovi, usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te utvrđivanje postojećeg stanja (tehnička reambulacija). Iskazi zemljišta. Komasacijska procjena zemljišta, utvrđivanje relativne vrijednosti posjeda. Predradnje za projekt komasacije, geodetskotehničke predradnje, idejno projektiranje nove putne i kanalske mreže te idejni projekt novih tabli, podloge za projektiranje. Izmjera detalja za potrebe izrade projekta komasacijske osnove. Projekt komasacijske osnove, izvedbeni projekti. Regulacija granica područja komasacije i regulacija međa u naselju - uređenje naselja kroz prostorni plan. Geodetsko tehnički radovi u pripremi za novu nadjelu posjeda. Prenos i iskolčenje projekta komasacije na teren. Dodjela novih posjeda, dioba komasacijskih tabli raznih oblika, dodjelbena rasprava. Završni radovi, iskolčenje novih posjeda, uvođenje u posjed, rješenja o komasaciji. Rješavanje prigovora i žalbi na: projekte, iskaze zemljišta, procjenu zemljišta, dodjelu novih posjeda.

Ocjenjivanje:
Uvjeti za ostvarivanje prava na potpis i oslobađanje od ispita: obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je nazočnost na više od 70% vježbi. Za ostale izostanke potrebno je donijeti ispričnicu. Pravo na potpis ostvaruju svi studenti koji obave sve aktivnosti na predavanjima i vježbama (oba uvjeta treba ispuniti). Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruje 50% najbolje bodovanih studenata na svim aktivnostima. Student može prihvatiti ocjenu ili polagati usmeni ispit na jednom od predviđenih ispitnih rokova. Svi ostali studenti polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnim ispitnim rokovima.
Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti:
1.) Preuzimanje podataka putem web servisa, analize na preuzetim podacima - procjena vrijednosti nekretnina za potrebe komasacijskog postupka, izrada tehničkog izvješća o projektu i provjera samostalnosti izrade - 10bodova
2.) 1. kolokvij - 10 bodova
3.) seminarski rad - 10 bodova
UKUPNO: 30 bodova
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu