Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pomorska geodezija
Kratica: 59DA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 10(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 20(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Boško Pribičević
Izvođači:
Opis predmeta: Ovaj kolegij pruža razumijevanje pomorske geodezije u dovoljnoj dubini kako bi se studentu omogu?ilo planirati, provoditi i vrednovati prijedloge za izvo?enje hidrografske izmjere u domeni pomorske geodezije. Predavanja uklju?uju oceanografiju i morske geoznanosti, fizikalna svosjtva mora i plimotvorne utjecaje, morske struje i valove, pomorsko pozicioniranje, odre?ivanje dubine pomo?u eho-soundera multi-beam sustava, side-scan sonara, neke ne-akusti?ne metode odre?ivanja dubina, hidrografske karte, upravljanje podacima, specifikacije hidrografske izmjere i upravljanje projektima.

Sadržaj: Definicija i djelatnost pomorske geodezije. Morske struje i valovi. Mjerenja morskih struja. Tsunami. Morske mijene: plima i oseka. Sile uzro?nice. Predvi?anje morskih mijena. Mareografi. Odre?ivanje srednje razine mora. Geodetska nula. Hidrografska nula. Problem dva medija. Propagacija valova u vodi. Osnove podvodne akustike. Sustav s dugom bazom, kratkom bazom i ultrakratkom bazom. Kombinirani postupci. Izvori pogrešaka. Uspostava podvodnih mreža. Višesnopni dubinomjeri. Kalibracija višesnopnog dubiomjera, patch test. Sonar s bo?nim motrenjem. Dvofrekventna batimetrija. Ure?aji za snimanje sedimentnih profila. Ra?unalni programi za hidrografsku izmjeru. Laserske metode mjerenja dubina. Lidar batimetrija. SHOALS sustav. Pomorske navigacijske karte. Elektroni?ke pomorske karte i sustavi: normizacija, vizualizacija i sadržaj. Istraživanje podvodnih rudnih nalažista. Postavljanje podvodne infrastrukture. Istraživanje arheoloških nalazišta. Oceanografske satelitske misije i utjecaj oceana na klimatske promjene.

Ishodi u?enja:

" Razumjeti fizikalna svojstva mora i plimotvornih utjecaja i znati principe odre?ivanja geodetske i hidrografske nule, interpretirati u?inke fizikalnih svojstava vode na izra?un brzine zvuka te izra?unati brzinu zvuka iz mjerenja temperature, tlaka (dubina), i salinitet (vodljivost).
" Objasniti na?ela, mogu?nosti i ograni?enja podvodnog akusti?nog pozicioniranja
" Ovladati rukovanjem višesnopnog dubinomjera i bo?nog sonara te definirati metodu kalibracije višesnopnog dubinomjera - patch test.
" Kreirati 3D model i kompleksne analogne i digitalne planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka hidrografske izmjere višesnopnim dubinomjerom
" Objasniti na?ela, mogu?nosti i ograni?enja odre?ivanja sedimenata akusti?kim ure?ajima
" Objasniti na?ela i mogu?nosti ENC - elektroni?kih navigacijskih karata i ECDIS - Electronic Chart Display and Information System kao novog standarda za prikaz podataka hidrografskih podataka u skladu sa IHO i IMO standardima (S52, S57).
" Objasniti na?ela, mogu?nosti i ograni?enja laserske batimetrije te znati odabrati podru?ja pogodna za lasersku batimetriju
" Procijeniti i interpretirati podatke prikupljene razli?itim metodama hidrografske izmjere

Oblici nastave:
" predavanja
" projektantske vježbe (na ra?unalima)
" terenske vježbe (multibeam i side-scan sonar) na jezeru Jarun
" konzulatacije
" provjera znanja
" e-u?enje

Na?ini izvo?enja nastave:
- mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2)

Uvjeti za dobivanje potpisa:
- nazo?nost na 70% nastave,
- pravodobno izra?ena dva programa,
- minimalno ukupno 11 bodova (od 60 mogu?ih) iz dva me?uispita.

Ocjenjivanje:
Primjenjuje se kontinuirano pra?enje studenata: tijekom semestra ?e se održati dva me?uispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x30=60 bodova. Prvi me?uispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 31 bod (od 60 mogu?ih) na me?uispitima.

Ocjena = M1 + M2
M1, M2 - bodovi na me?uispitima.

Kona?na se ocjena utvr?uje na sljede?i na?in:
Bodovi Ocjena
31 do 38 dovoljan (2)
39 do 45 dobar (3)
46 do 53 vrlo dobar (4)
54 do 60 izvrstan (5)

Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogu?ih bodova pismenog dijela ispita.

Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu