Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geovizualizacija
Kratica: 59IA03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta - Jezik
Hrvatski

Predmet u akademskoj godini ? Opis predmeta
Opis sadržaja
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim postavkama vezanim uz geovizualizaciju i stjecanje praktičnih znanja potrebnih za izradu različitih kartografskih prikaza kroz dostupnu tehnologiju. Naime, prostorni podaci uključuju položajne odrednice, vrijeme i veliki broj tematskih (atributivnih) obilježjate su zbog toga vrlo kompleksni za vizualizaciju. Studentima će dati osnovna teorijska i praktična znanja iz tog dijela kartografije i geoinformatike. Kroz praktične vježbe savladava se najpoznatija programska podrška. Na praktičnim primjerima cilj je savladati postupke obrade i vizualizacije prostornih podataka u 3D sustavima koristeći se suvremenim programskim podrškama.
Sadržaj predavanja. Pojam geovizualizacije. Razlike između vizualizacije, kartografske vizualizacije i geovizualizacije. Geovizualizacijski zahtjevi. Čitljivost i preglednost. Grafička gustoća. Minimalne veličine. Mogućnosti oka i vrste optičkih varki. Realna i virtualna karta. Prilagodljiva geovizualizacija. Faktori ograničenja geovizualizacije. Svrha i potrebe za geovizualizacijom. Domene geovizualizacije. 2D i 3D prikazi. 3D simulacije. Spoznajni i uporabni problemi u geovizualizaciji. Ljudska percepcija. Paradigma vizualizacije. Funkcije geovizualizacije. Geovizualizacijski proces. Geoprostorna virtualna okruženja. Dinamička geovizualizacija. Pojmovi interakcije. Dinamička prikazivanja. Napredne upotrebe tradicionalne i nove metode prikazivanja. Interaktivnost, animacija, povezivanje (link), virtualne stvarnosti, višemodalna sučelja i dinamički objekti. Metafore, sheme i oblikovanja korisničkog sučelja. Kvalitativne i kvantitativne geoinformacije u virtualnom okolišu. Koncept prilagodljive iterativne metode geovizualizacije. Poboljšanja interakcije. Procjena učinkovitosti geovizualizacijskih metoda.
Sadržaj vježbi. Provođenje ankete među studentima radi utvrđivanja razine znanja u korištenju različitih programskih podrški u 3D modeliranju. Izbor najprihvatljivijeg software-a (Google SketchUp-7). Upoznavanje studenata sa projektnim zadatkom, načinom izvođenja, uvjetima i rokovima predaje projekta. Podjela projektnih zadataka. Diskusija o optimiziranju radova na pojedinom zadatku. Prikupljanje potrebnih podataka za rad na postavljenom projektu. Upute za rad prvog dijela zadatka sa izabranim softverom (Google Sketchup), uz naglasak na njegovim prednostima i nedostacima. Prezentacija rada u Google Sketchupu, Primjeri izrade jednostavnog zadataka i konstrukcija 3D elemenata. Rad s datotekama. Rješavanje i izrada konkretnih pojedinačnih zadataka iz kartografske prakse. Georeferenciranje i dopuna 3D modela prikupljenim terenskim podacima na konkretnim zadacima. Geovizualizacija podataka i 3D modela u Google Earthu s konkretnim pojedinačnim zadacima uz dopunu atributnim podacima. Predaja projektne dokumentacije u pisanom i digitalnom obliku uz prezentaciju o izvedenom projektu.

Ishodi učenja
- definirati geovizualizaciju, analizirati i usporediti razlike između vizualizacije, kartografske vizualizacije i geovizualizacije, te definirati geovizualizacijski proces
- definirati geovizualizacijske zahtjeve (čitljivost, preglednost, točnost, zornost, estetičnost i prilagodljivost) i analizirati uvjete za ispunjenje postavljenih geovizualizacijskih zahtjeva
- analizirati mogućnosti oka i usporediti vrste optičkih varki u cilju njihove primjene pri izradi geovizualizacijskih prikaza
- definirati svrhu i potrebu za geovizualizacijom, opisati domene i funkcije geovizualizacije
- definirati i analizirati metode geovizualizacije, te analizirati spoznajne i uporabne probleme u geovizualizaciji
- definirati, analizirati i upotrijebiti različite geovizualizacijske alate stvarajući mentalne modele prostornih elemenata i njihovih veza (odnosa, relacija)
- izraditi različite geovizualizacijske prikaze i za to upotrijebiti geovizualizacijske alate
- interpretirati geoprostorne podatke i pojave uz njihovu vizualizaciju i obostranu komunikaciju s pomoću kartografskih prikaza, te provjeriti učinkovitost geovizualizacije
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Frangeš, S. (2008): Kartografska vizualizacija, rukopis predavanja, www.geof.hr/kartogra/kart_viz.pdf
2. Dykes, J., Mac Eachren, A. i Kraak, M-J. (ur.) (2004): Exploring geovisualization, Elsevier Science, Amsterdam, 2004., ISBN 0-080-44531-4.
3. Materijali s predavanja i prezentacije objavljene na e-učenju.
4. Kraak, M.-J., Ormeling, F.J.: Cartography, the Visualisation of Geospatial Data, London, Addison Wesley Longman 2001.
Preporučena literatura:
5. MacEachren, A.M.: How maps work ? Representation, visualization and design. Guilford Press, New York 1995.
6. Heim, M.: Virtual realism. New York, Oxford 1998.
7. Mayhew, D.J.: The usability engineering lifecycle: A practitioner's handbook for user interface design. Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, 1999.
8. Card, S.K., MacKinley, J.D., Shneiderman, B.: Readings in information visualisation ? Using vision to think. Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, 1999.
9. Internetski izvori i sustavi pomoći grafičkih programa: http://129.187.175.5/materials/Master_Course/Meng_Liqiu/designissue_script.pdf http://129.187.175.5/materials/Visualization_I/mdmv.pdf http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/cartocom/cartocom_f.html http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/agile/agile2009.html http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/series/lngc/index.html http://www.geog.ubc.ca/courses/geog376/notes/cartography.html http://en.wikipedia.org/wiki/Geovisualization http://geoanalytics.net/ica/ http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/703524/description#description http://www.geovista.psu.edu/publications/2003/MacEachren_CG&A_03.pdf http://www.integralgis.com/pdf/GeoVisualization.pdf http://peer-initiative.org/html/obj291.html http://kartoweb.itc.nl/ICAvis/2007/LloydDykesHelsinkiAbstractv5.pdf http://cartography.tuwien.ac.at/ica/documents/ICC_proceedings/ICC2003/Papers/287.pdf http://www.textbooksrus.com/search/BookDetail/?isbn=9780132298346 http://peer-initiative.org/html/obj300.html http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u49.html http://www.vterrain.org/Packages/GovEdu/ http://www.vterrain.org/ http://www.3dcity.info/luzern/html/luzern_schweizerhofquai_en.html http://www.soko.hr/o_nama.htm http://www.vterrain.org/Locations/eu/ http://www.journalofmaps.com/ http://geodata.ethz.ch/geovite/tutorials/L5GeodataVisualization/en/html/unit_u1Visu.html http://blog.ordnancesurvey.co.uk/2011/01/visualising-geo-data/ http://geodata.ethz.ch/geovite/tutorials/L5GeodataVisualization/en/text/L5GeodataVisualization.pdf http://www.peer.eu/fileadmin/user_upload/opportunities/metier/course4/c4_2D_visualization_geo.pdf http://www.oocities.org/geos_eap/txt/Geo_Visualisation_Archeology.pdf
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu