Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Kratica: B11A06Opterećenje: 15(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dražen Tutić
doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
izv. prof. dr. sc. Almin Đapo
Izvođači:
Opis predmeta:

Cilj predmeta je dati osnovna teorijska i praktična znanja iz polja računalne geometrije i grafike s naglaskom na primjenu u inženjerskim znanostima, a posebno na geodeziju i geoinformatiku. Kroz praktične vježbe savladava se najpoznatija programska podrška.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera
 • Izrađivati geodetske elaborate za potrebe uspostave i održavanja katastra i zemljišne knjige, te inženjerskih radova
 • Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Razlikovati rastersku i vektorsku grafiku, koncepte računalom podržanog oblikovanja (CAD) i geoinformacijskih sustava (GIS) i sustave boja u računalnoj grafici.
 • Izraditi vektorski crtež prema zadanom predlošku, uređivati rastersku sliku u geometrijskom i radiometrijskom smislu i izraditi dvodimenzionalni crtež i plohe u CAD-u te učitavati podatke u geoinformacijske sustave (GIS).
 • Razlikovati formate datoteka za rastersku i vektorsku grafiku, računalom podržano oblikovanje (CAD) i geoinformacijske sustave (GIS).
 • Geometrijski i topološki transformirati rasterske i vektorske podatke.
 • Zadati mjerilo crteža i ispisati crtež u zadanom mjerilu na papir.
 • Kreirati i analizirati plohe, volumene i profile u programima za CAD i/ili GIS

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Sadržaj predavanja:
 1. Kratka povijest računalne grafike. Pregled razvoja računalne grafike u geodeziji i geoinformatici.
 2. Vektorska i rasterska grafika. Sustavi boja.
 3. Koncept, mogućnosti i primjena računalno podržanog oblikovanja i projektiranja - CAD.
 4. Koordinatni sustavi. Relativne i apsolutne koordinate. Osnovni geometrijski elementi u vektorskoj grafici.
 5. Komercijalni i slobodni softveri. Primjena u geodeziji i geoinformatici.
 6. Formati pohrane podataka u CAD-u.
 7. 2D transformacije rastera i vektora. Georeferenciranje. . Izgradnja u uređivanje topologije
 8. Mogućnosti proširenja CAD-a korisničkim aplikacijama.
 9. Dimenzioniranje.
 10. Inteoperabilnost CAD i GIS sustava.
 11. Upoznavanje tehničkih normi i propisa izrade dokumentacije.
 12. Osnovni elementi 3D modeliranja.
 13. Plohe i volumeni.
 14. 3D vizualizacija.
 15. Konzultacije, ponavljanje i priprema za ispit.

Sadržaj vježbi:
 • Upoznavanje s korisničkim sučeljima grafičkih i CAD programa.
 • Ovladavanje osnovnim radom u vektorskim i rasterskim grafičkim programima.
 • Ovladavanje osnovnim radom u AutoCAD-u.
 • Konstrukcija i uređivanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih geometrijskih elemenata u AutoCAD-u.
 • Georeferenciranje rastera.
 • Prevođenje iz rasterskog u vektorski oblik.
 • Napredne konstrukcije i uređivanje dvodimenzionalnih geometrijskih elemenata na primjerima iz geodetske prakse.
 • Kreiranje atributnih blokova.
 • Izgradnja topologije i uređivanje topoloških odnosa.
 • Topološke analize. Izvoz podataka iz CAD-a u bazu podataka.
 • Osnovni elementi u 3D modeliranju. Objektno crtanje. Upotreba stilova u 3D CAD modeliranju.
 • Plohe.
 • Priprema za ispis i mjerila.

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0.5 ECTS-a
 • Kolokviji - 0.5 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1.0 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 0.5 ECTS-a
 • Projekt - 0.5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lučić, M.: AUTOCAD - priručnik za tehničko crtanje na računalu. Naklada Lučić, Tenja 2005.
2. Lapaine, M., Tutić, D.: Osnovni tečaj AutoCAD-a. Rukopis. Geodetski fakultet, Zagreb 2001.
3. Trconić, M.: Tehničko crtanje pomoću računala - AutoCAD 2004. Pentium d.o.o., Vinkovci 2003.
4. Materijali objavljeni na e-učenju.
Preporučena literatura:
5. Lee, K.: Principles of CAD/CAM/CAE, Addison Wesley Longman, Reading Massachusettes, 1999.
6. Omura, G.: Mastering AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009. Sybex, Wiley Publishing Inc. Indianapolis, Indiana 2009.
7. Internetski izvori i sustavi pomoći grafičkih programa.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu