Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Katastar
Kratica: B24A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 45(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači:
Opis predmeta:

Upoznati studente s ključnim upisnicima zemljišta/nekretnina i osposobiti ih za sudjelovanje u njihovoj izradi i održavanju.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.
 • Poznavati propise i upravni okvir važan za geodeziju i geoinformatiku, propise o autorskim pravima, objavljivanju i razmjeni prostornih podataka.
 • Izrađivati geodetske elaborate za potrebe uspostave i održavanja katastra i zemljišne knjige, te inženjerskih radova.
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Razlikovati odnose ljudi prema zemljištu te pojmove i sadržaj: upravljanja zemljištem, gospodarenja zemljištem i zemljišne politike
 • Poznavati obilježja prostora koji se upisuju u katastar te prepoznati njihove međe i druge granice
 • Prikupiti podatke o zemljištu i provesti upis u katastar
 • Razlikovati načine upisa pojedinih obilježja zemljišta u katastar i zemljišnu knjigu sukladno propisima
 • Povezati upisnike nekretnina (katastar) i interesa na njima (zemljišna knjiga) i razlučiti ulogu geodeta od ostalih stručnjaka
 • Razlikovati koncepcijske, logičke i fizičke modele koji se primjenjuju u katastarskim sustavima
 • Održavati podatke upisane u katastru i zemljišnoj knjizi sukladno propisanim ovlaštenjima
 • Primijeniti stečena znanja o katastru na tržištu nekretnina te pripremi podloga za projekte održivog razvoja, prostornog planiranja i zaštite okoliša

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 • 1. tjedan: Uvod (ishodi učenja, vrednovanje studenata, literatura, program predavanja, pojmovi)
 • 2. tjedan: Zemljište i interesi (zemljište i interesi, pojmovi o zemljištu, upravljanje zemljištem, zemljišna politika)
 • 3. tjedan: Upisnici zemljišta/nekretnina (potrebe za upisnicima, ustroj, načela, sadržaj i svrha pojedinih upisnika)
 • 4. tjedan: Povijesni pregled razvoja upisnika zemljišta (razdoblja katastra, katastri kroz povijest, današnji katastri)
 • 5. tjedan: Katastar zemljišta i Prikaz podataka (modeli podataka, organizacija podataka, metapodaci)
 • 6. tjedan: Prostorna osnova (mjerne jedinice, projekcijski referentni koordinatni sustavi,izrada katastra)
 • 7. tjedan: Katastarska izmjera - metode (pregled metoda izmjera kroz povijest, izrada katastarskog plana, označavanje katastarskih čestica, određivanje površina)
 • 8. tjedan: Vrednovanje zemljišta i izlaganje na javni uvid (različiti pristupi vrednovanju zemljišta, izlaganje podataka na javni uvid)
 • 9. tjedan: Međuispit 1
 • 10. tjedan: Održavanje katastarskih podataka (različiti pristupi održavanju katastarskih podataka, provođenje promjena, katastarska izmjera promjena)
 • 11. tjedan: Izrada elaborata o promjeni (vrste elaborata, sadržaj i svrha pojedinih elaborata, numeracija katastarskih čestica kod promjene na zemljištu)
 • 12. tjedan: Obnova katastarskih podataka (precrtavanje listova katastarskog plana, digitalizacija katastarskog operata, (ponovna) konstrukcija katastarskog plana, vektorizacija katastarskog plana, georeferenciranje katastarskog plana)
 • 13. tjedan: Nadležnosti (čimbenici sustava upravljanja zemljištem, organizacija katastarske djelatnosti, ustroj nadležnih tijela javne vlasti)
 • 14. tjedan: Prostorne jedinice (hijerarhija prostornih jedinica, vrste prostornih jedinica, Registar prostornih jedinica)
 • 15. tjedan: Međuispit 2

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0,25 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1 ECTS
 • Projekt - 1 ECTS
 • Praktični rad - 0,75 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 2 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Folije s predavanja
2. Roić, M., Medić, V., Fanton, I., : Katastar zemljišta i zemljišna knjiga - skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 1999.Geodetski fakultet, Zagreb 1999.
4. Narodne novine: Propisi
6.
Preporučena literatura:
3. Larsson, G.: Land registration and cadastral systems, Longman Scientific Tehnical, London 1991
5. Kaufman, J., Staudler, D. (1998): Cadastre 2014, FIG publication.
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Osnove zemljišno-knjižnog prava
Položen : Izmjera zemljišta
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu