Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove zemljišno-knjižnog prava
Kratica: B23A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Izvođači:
Opis predmeta:

Upoznavanje s osnovama pravnog sustava. Stjecanje znanja o osnovama stvarnih prava. Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o pojmu, funkcijama i sastavu zemljišnih knjiga uz samostalnu mogućnost pretraživanja zemljišnih knjiga. Poznavanje vrsta upisa i pretpostavaka za upis. Poznavanje zemljišnoknjižnog postupka.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.
 • Poznavati propise i upravni okvir važan za geodeziju i geoinformatiku, propise o autorskim pravima, objavljivanju i razmjeni prostornih podataka.
 • Planirati nastavak akademskog obrazovanja u području geodezije i geoinformatike ili srodnih disciplina, te razviti kulturu cjeloživotnog i stručnog obrazovanja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Objasniti osnove hrvatskog pravnog sustava , a posebno položaj zemljišnoknjižnog prava u okviru građanskog prava,
 • Definirati i objasniti pojam vlasništva i ograničenih stvarnih prava (služnosti, stvarne terete, pravo građenja i založno pravo),
 • Definirati i objasniti pojam zemljišne knjige i katastra kao i njihovu povezanost,
 • Objasniti sastav zemljišne knjige,
 • Nabrojati i objasniti vrste upisa u zemljišne knjige,
 • Objasniti osnove zemljišnoknjižnog postupka,
 • Nabrojati i definirati posebne zemljišnoknjižne postupke,
 • Definirati i objasniti osnove osnivanje, dopunjavanje, obnavljanje i preoblikovanje zemljišnih knjiga.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 • 29.09.2014.- Organizacija nastave i termina kolokvija, sustava bodova, objavljivanje rezultata, princip kolokvija.)
 • Uvodno predavanje. Pojam stvarnog i zemljišnoknjižnog prava; pravni izvori i položaj u pravnom sustavu.
 • 06.10.2014.- Stvari.Pojam i vrste stvarnih prava.Vlasništvo.
 • 13.10.2014.-Ograničena stvarna prava
 • 20.10.2014.-Ograničena stvarna prava-nastavak.
 • 27.10.2014.-Pojam i obilježja zemljišnih knjiga.Funkcije zemljišnih knjiga.
 • 03.11.2014.-Odnos zemljišnih knjiga i katastra; održavanje suglasnosti katastra i zemljišnih knjiga.
 • 10.11.2014.-Osnivanje, obnova, preoblikovanje zemljišnih knjiga; otpis i pripis.
 • 17.11.2014.-Sastav zemljišne knjige. Sastav EOP Zemljišne knjige.
 • 24.11.2014.-Zemljišnoknjižni upisi (predmet, opće pretpostavke).Uknjižba.
 • 01.12.2014.-Predbilježba.
 • 08.12.2014.-Zabilježba.
 • 15.12.2014.-Zemljišnoknjižni postupak (prvi dio).
 • 12.01.2015.-Zemljišnoknjižni postupak (drugi dio).
 • 19.01.2015.- Zemljišnoknjižni postupak (treći dio).

+ 3 kolokvija izvan satnice
+ paralelno vođenje nastave putem sustava za e-učenje


Praćenje rada studenata
 • Kolokviji - 2 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 2 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gavella, N., Gliha, I., Josipović, T., Stipković, Z. (1998): Stvarno pravo, Informator, Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu