Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izmjera zemljišta
Kratica: B12A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 60(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
doc. dr. sc. Loris Redovniković
Izvođači:
Opis predmeta:

Cilj predmeta je dati teorijska i praktična znanja u izmjeri zemljišta kao fundamentalnoj geodetskoj djelatnosti


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.
 • Uspostavljati geodetske mreže za potrebe geodetskih izmjera i iskolčenja na način koji osigurava zahtijevanu kvalitetu provedenih radova u prostoru.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Opisati i primijeniti osnovne principe i metode izmjere zemljišta.
 • Opisati osnovne geodetske mreže, njihovu uspostavu i primjenu.
 • Opisati postupak rekognosciranja terena u svrhu uspostave osnovnih geodetskih mreža.
 • Stabilizirati, izmjeriti i uspostaviti geodetsku osnovu detaljne izmjere zemljišta.
 • Objasniti vrste poligonskih vlakova obzirom na priključak na geodetsku osnovu izmjere zemljišta.
 • Objasniti i razlikovati metode određivanja visina u izmjeri zemljišta.
 • Upotrijebiti odgovarajuće geodetske instrumente u izmjeri zemljišta.
 • Opisati i primijeniti postupak računanja koordinata točaka geodetske osnove izmjere zemljišta i koordinata detaljnih točaka

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Sadržaj predavanja:
 1. Osnovni pojmovi i princip izmjere zemljišta. Geodetska osnova za izmjeru zemljišta i njihova uspostava, metode izmjere i mjerne veličine. Osnove koordinatnog računa.
 2. Koordinatni sustavi Gauss-Krugerove projekcije meridijanskih zona. Koordinatni sustav HTRS96/TM
 3. Osnovni pojmovi triangulacije. Osnovni pojmovi GPS mjerenja, metode mjerenja i princip uklapanja u terestričke sustave.
 4. Geodetska osnova u obliku poligonometrije. Poligonski vlak. Obostrano priključeni, priključen samo po koordinatama, zatvoreni i slijepi poligonski vlak. Priključak na nepristupačnu točku.
 5. Rekognosciranje terena i stabilizacija poligonskih točaka.
 6. Mjerenje kutova u poligonometriji i izvori nesigurnosti kod mjerenja kutova, a priori ocjena točnosti mjerenja te dozvoljena kutna odstupanja.
 7. Linearna mjerenje u poligonometriji. Mjerenje dužina elektrooptičkim daljinomjerima i izvori nesigurnosti mjerenja. Korekcije izmjerene dužine zbog meteoroloških utjecaja, svođenje na plohu referentnog elipsoida te korekcija zbog deformacije projekcije.
 8. Računanje koordinata poligonskih točaka po približnoj metodi. Računanje koordinata malih točaka (na liniji i okomici).
 9. Kolokvij
 10. Nivelman. Općeniti pojmovi, princip određivanja visinskih razlika, podjela nivelmana.
 11. Generalni nivelman, pravila rada, stabilizacija repera. Izvori nesigurnosti kod niveliranja. Priključak nivelmanskog vlaka na visoki reper.
 12. Računanje nivelmanskog vlaka. Detaljni nivelman. Nivelman profila i plošni nivelman.
 13. Trigonometrijsko mjerenje visinskih razlika. Određivanje visinskih razlika bliskih točaka.
 14. Metode izmjere. Polarna metoda. Pravila izmjere, izbor točaka u ovisnosti o mjerilu prikazivanja detalja te uporaba topografskog ključa. Kodirana tehimetrija. Izmjera pomoću RTK.
 15. Kolokvij

Sadržaj vježbi:
 • Uspostava poligonskog vlaka za potrebe izmjere detalja.
 • Izmjera detalja, obrada podataka i digitalna izrada plana korištenjem plotera.
 • Mjerenje nivelmanskog vlaka metodom preciznog nivelmana, određivanje visina detaljnih točaka.
 • Određivanje visina trigonometrijskim nivelmanom.

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1.5 ECTS-a
 • Praktični terenski rad - 0.5 ECTS-a
 • Kolokviji - 1.0 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1.0 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 0.5 ECTS-a
 • Projekt - 0.5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Džapo, M.: Izmjera zemljišta. Interna skripta.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Geodetski instrumenti
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu