Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Terenska mjerenja
Kratica: B12A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 30(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Đuro Barković
izv. prof. dr. sc. Mladen Zrinjski
Izvođači:
Opis predmeta:

Usvojiti znanja i vještine iz organizacije terenskog rada, osnova teorije mjerenja i računanja u ravninskoj geodeziji. Rekognosciranje terena, izvođenje terenskih mjerenja te obrada mjernih podataka.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Razumjeti ulogu geodezije, geoinformatike i geoinformacija u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja i prikupljanja prostornih podataka.
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Ovladati rukovanjem geodetskim instrumentima i odgovarajućim mjernim priborom i izvođenjem geodetskih mjerenja.
 • Rješavati praktične zadatke geodetskih izmjera, prikupljanja prostornih podataka, vrednovanja i upravljanja nekretninama.
 • Donositi zaključke na temelju obavljene računske obrade i interpretacije podataka geodetskih izmjera i dobivenih rezultata.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Definirati pojmove: ravninski Kartezijev koordinatni sustav, geodetska osnova, geodetske podloge i ostala geodetska dokumentacija.
 • Razumjeti cilj i opisati geodetske zadatke terenskog rada, snalaziti se na terenu s ciljem prostorne orijentacije, otkrivanja postojećih te postavljanja novih točaka geodetske osnove (rekognosciranje terena).
 • Izraditi plan rada geodetskog zadatka, primijeniti i odabrati geodetske metode i mjerne postupke mjerenja te predvidjeti i odrediti vrijednosti mogućih utjecaja na izvršenje zadataka.
 • Odabrati najpovoljniji instrumentarij i odgovarajući pribor za obavljanje terenskih geodetskih mjerenja prema zahtijevanoj mjernoj nesigurnosti, koja je definirana konkretnim geodetskim zadatkom.
 • Izmjeriti horizontalne pravce girusnom metodom, vertikalne kutove u više ponavljanja te duljine različitim mjernim postupcima.
 • Izmjeriti horizontalne pravce i druge mjerne veličine s ekscentričnog stajališta za posredno određivanje elemenata ekscentriciteta te primijeniti račun centriranja.
 • Definirati pojmove smjernog kuta, geodetskog azimuta i koordinatnih razlika te primijeniti osnove računanja u Kartezijevome koordinatnom sustavu.
 • Primijeniti afinu transformaciju koordinata točaka u ravnini.
 • Izmjeriti geodetske mjerne veličine i izračunati koordinate točaka presjekom vanjskih i unutarnjih pravaca te lučnim presjekom.
 • Razlikovati terestričke i satelitske metode određivanja koordinata točaka prema kriteriju mjerne nesigurnosti.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 1. Organizacija terenskog rada. Projektni zadatak - Zatvaranje trokuta. (2P+2V)
 2. Geodetska osnova. Projektni zadatak - Smjerni kut i dužina. (2P+2V)
 3. Osnove teorije mjerenja. Projektni zadatak - Presjek vanjskih vizura. (2P+2V)
 4. Metode određivanja koordinata točaka. Projektni zadatak - Presjek nutarnjih vizura. (4P+4V)
 5. Metode mjerenja kutova. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 6. Ekscentrično mjerenje kutova i račun centriranja. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 7. Osnove računanja u pravokutnom koordinatnom sustavu. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 8. Transformacija koordinata. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 9. Presjek naprijed. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 10. Presjek natrag. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 11. Lučni presjek. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 12. Trigonometrijsko mjerenje visina bliskih točaka. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 13. Osnove trilateracije. Terenske vježbe - Izrada i predaja projektnog zadatka. (2P+2V)
 14. Pregled znanja i vještina. (2P+2V)

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0,5 ECTS-a
 • Praktični rad - 1,0 ECTS-a
 • Kolokviji - 0,5 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1,5 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1,0 ECTS-a
 • Projekt - 0,5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Benčić, D. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Školska knjiga, Zagreb.
2. Benčić, D. (1990): Geodetski instrumenti. Školska knjiga, Zagreb.
3. Macarol, S. (1978): Praktična Geodezija. Tehnička knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Geodetski instrumenti
Odslušan : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu