Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski planovi
Kratica: B23A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Loris Redovniković
Izvođači:
Opis predmeta:

Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja u četiri osnovne cjeline: Osnove geodetskih planova, Katastarski planovi, Topografski planovi i Digitalni planovi


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Poznavati teorijska načela, postupke računske obrade i vizualizacije podataka geodetskih izmjera.
 • Izrađivati geodetske elaborate za potrebe uspostave i održavanja katastra i zemljišne knjige, te inženjerskih radova.
 • Izrađivati planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika.
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Izrađivati službene javne isprave, izvještaje, grafičke i kartografske prikaze s rezultatima izmjere prostornih objekata.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Razlikovati analogne planova s obzirom na njihovo mjerilo, projekciju u kojoj su izrađeni te njihovu kvalitetu.
 • Objasniti uzroke postojanja različitih katastarskih planova u RH i posljedice toga.
 • Izraditi katastarski plan te izračunati površine (katastarskih čestica) različitim metodama.
 • Razjasniti što sve utječe na točnost određivanja površina na (analognim) katastarskim planovima.
 • Opisati kako se na planovima prikazuje reljef i o čemu ovisi točnost tog prikaza.
 • Izraditi visinski prikaz terena.
 • Interpretirati visinski prikaza terena.
 • Razlikovati digitalne katastarske planove izrađene različitim metodama.
 • Objasniti pravila prikaza geodetskih planova dostupnih putem web usluga.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 1. Geodetski planovi i njihova podjela. Osnovni elementi plana. Izbor mjerila plana.
 2. Izrada planova
 3. Projekcija i podjela na listove plana. Sadržaj i margine plana.
 4. Standardi i kvaliteta plana.
 5. Katastarski planovi.
 6. Metode računanja površina.
 7. Topografski planovi.
 8. Kolokvij.
 9. Reljef i njegov prikaz na planovima. Interpolacija izohipsa. Osobine izohipsa. Ekvidistancija izohipsa.
 10. Geometrijska točnost planova. Točnost mjerenja na planu.
 11. Digitalni geodetski planovi.
 12. Osobine prikaza digitalnih planova.
 13. Geodetski planovi putem web usluga.
 14. Primjena geodetskih planova.
 15. Kolokvij

Na vježbama studenti izrađuju konkretne projekte, a njihova izrada je uvjet za pristupanje kolokviju, odnosno ispitu.


Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 1.5 ECTS-a
 • Kolokviji - 1.0 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1.0 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 1.0 ECTS-a
 • Projekt - 0.5 ECTS-a
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivković, M. : Geodetski planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje
2. Ivković, M.: Digitalni planovi, Rukopis, Geodetski fakultet, E-učenje
3. Ivković, M. : Slajdovi za predavanja, Geodetski fakultet, E-učenje
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Inženjerska grafika u geodeziji i geoinformatici
Odslušan : Izmjera zemljišta
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu