Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uređenje zemljišta
Kratica: B35A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
Izvođači:
Opis predmeta:

Upoznati studente s:
 • Globalnim okvirom upravljanja zemljištem kao resursom.
 • Prostornim gospodarenjem kao procjenom vrijednosti, potražnje i dostupnosti prostora.
 • Informacijskom prostornom podrškom za upravljanje prirodnim resursima kod planiranja projekta i monitoringa utjecaja.
 • Mjerama i tehničkim zahvatima koji utječu na promjenu stanja u prostoru, posebno poljoprivrednih i građevinskih.
 • Podlogom za prostorno planiranje.
 • Ruralnim i urbanimrazvojemi zakonskom regulativom prostornog planiranja kao utjecajem na mjere i zahvate u prostoru.
 • Osnovnim principima održivog razvoja kroz oblike korištenja zemljišta.
 • Različitim postupcima realizacije dokumenata prostornog uređenja.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
 • Određivati i interpretirati veličine, svojstva i odnose objekata u prostoru na temelju mjerenih podataka, baza prostornih podataka, planova i karata.
 • Poznavati propise i upravni okvir važan za geodeziju i geoinformatiku, propise o autorskim pravima, objavljivanju i razmjeni prostornih podataka.
 • Poznavati upisnike nekretnina i interesa na njima, razumjeti mjere uređenja zemljišta i metode vrednovanja zemljišta.
 • Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području geodetske izmjere, geoinformacijskih sustava i usluga temeljenih na položaju te promjene propisa, normi i standarada.
 • Izrađivati geodetske elaborate za potrebe izrade, održavanja i upisa u katastar i zemljišnu knjigu te elaborate za inženjerske radove.
 • Održavati topografske, kartografske, pomorsko navigacijske i zemljišne informacijske sustave, integrirati i vizualizirati prostorne informacije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
 • Pripremiti geoprostorne podatke geomarketinške podloge za mjere gospodarenja prostorom, kao podrške izradi strategije razvoja
 • Procijeniti vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, razvrstavanjem zemljišta pojedinih kultura u razrede plodnosti na osnovu razvojnog stupnja, teksture, geološkog porijekla i stupnja vlažnosti
 • Procijeniti vrijednosti urbanog prostora s različitim tipovima vrijednosti prostora, glavnim društvenim, gospodarskim, okolišnim i političkim utjecajima na vrijednost prostora
 • Implementirati procijenjene vrijednosti u informacijski sustav za prostornu prezentaciju vrijednosti prostora
 • Razlikovati načela zemljišne politike i implementacije (realizacije) prostornih planova, ulogu te praćenje i kontrolu
 • Provesti geodetsko tehničke mjere uređenja zemljišta: komasacije, arondacije, urbane komasacije, izvlaštenja i parcelacije, kao metode konsolidiranja terena kod suprotstavljenih koncepata (statički i dinamički) brige o prostoru
 • Analizirati osobine slivnog područja za provedbu geodetsko tehničkih mjera uređenja zemljišta
 • Razlikovati hijerarhiju planiranja prostornog uređenja, svrhu javnog planiranja, metode planiranja i pravni status

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 • Koncept zemljišta i važnosti njegove uloge u društvu te dinamika odnosa civilizacije i zemljišta. Različite perspektive i percepcije zemlje, prava, odgovornosti i obaveze na zemljištu.Razvoj odnosa civilizacije i zemljišta. P6 ECTS-a
 • Prostorni podaci u geomarketinškoj podlozi kao podršci formiranju strategije razvoja. Hhijerarhijski pristup planiranja prostornog uređenja, svrha javnog planiranja, metode planiranja, razine planiranja i pravni status planiranja. Kreiranje vektorskih prostornih podataka upotrebom web servisa. P2, V6 ECTS-a
 • Procjena vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, razvrstavanjem zemljišta pojedinih kultura u razrede plodnosti na osnovu razvojnog stupnja, teksture, geološkog porijekla i stupnja vlažnosti. Implementacija u informacijski sustav za prostornu prezentaciju razreda plodnosti. P4 ECTS-a
 • Procjena vrijednosti urbanog prostora s različitim tipovima vrijednosti prostora,glavnim društvenim, gospodarskim, okolišnim i političkim utjecajima na vrijednost prostora. Implementacija u informacijski sustav za prostornu prezentaciju vrijednosti urbanog prostora. P4 ECTS-a
 • Modeliranje vektorskih prostornih podataka teuspostava GIS-a za prostorne analize korištenjem GIS desktop aplikacije. V14 ECTS-a
 • Realizacija prostornih planova s praćenjem i kontrolom. Službena provedba stimulansa za efikasnost implementacije. Ciljevi i namjene javnog utjecaja pri razvoju prostora. Neovisne i proceduralne planske kontrole. Informacijski sustav prostorne prezentacije procjene utjecaja razvoja na prirodnu okolinu. P4 ECTS-a
 • Geodetsko tehničke mjere uređenja zemljišta: komasacije, arondacije, urbane komasacije, izvlaštenja i parcelacije, kao metode konsolidiranja terena kod suprotstavljenih koncepata (statički i dinamički) brige o prostoru.Izrađivanje tehničkog izvješća o projektu intervencije u prostoru. P6, V10 ECTS-a
 • Informacijski sustav za podršku upravljanja slivnim područjem s fizičkim karakteristikama slivnog područja, modeliranjem reljefa slivnog područja s identifikacijom osobina razvođa, mreže kanala i kaskada površinskog toka. P4 ECTS-a

Praćenje rada studenata
 • Pohađanje nastave - 0.25 ECTS-a
 • Pismeni ispit - 2 ECTS-a
 • Projekt - 1 ECTS
 • Praktični rad - 0.75 ECTS-a
 • Usmeni ispit - 1 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Batz, E: Neuordnung des laendlichen Raumes, Konrad Wittwer, Stuttgart 1990.
2. Medić, V: Agrarne operacije I. Dio, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1982.
3. Laurini, R: Information Systems For Urban Planning: A Hypermedia Co-operative Approach, Taylor and Francis, London, New-York 2001.
Preporučena literatura:
4. Medić, V: Identifikacija nekretnina u komasaciji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1982.
5. Medić, V: Komasacija zemljišta, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1978.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Katastar
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu