Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija književnosti: Teorija romana

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maša Grdešić

Izvođači:

doc. dr. sc. Maša Grdešić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija ovladavanje je osnovnim pojmovima teorije romana. Kolegij je zamišljen kao uvodni te mu je svrha upoznati studentice i studente s osnovnim "alatima" za analizu romana i drugih proznih književnih tekstova i pripremiti ih za zahtjevnije kolegije iz područja teorije književnosti. Metode podučavanja: Predavanja i seminari. Metode ocjenjivanja: Pohađanje predavanja, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), izlaganja ili seminarski rad, kolokvij, usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Solar, Milivoj, Teorija književnosti, Zagreb, 1994.

2. Solar, Milivoj, Ideja i priča, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.

3. Tomaševski, Boris, Teorija književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1998.

4. Bahtin, Mihail, "Ep i roman", u O romanu, Nolit, Beograd, 1989, str. 435-474.

5. Bahtin, Mihail, "Iz predistorije romaneskne reči", u O romanu, Nolit, Beograd, 1989, str. 391-432.

6. Rimmon-Kenan, Shlomith, "Naracija: Razine i glasovi", u Uvod u naratologiju, ur. Zlatko Kramarić, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989, str. 81-103.

Preporučena literatura:

7. Auerbach, Erich, Mimeza. Prikaz zbilje u zapadnoeuropskoj književnosti, Hena com, Zagreb, 2004.

8. Eco, Umberto, Šest šetnji pripovjednim šumama, Algoritam, Zagreb 2005.

9. Moderna teorija romana, ur. Milivoj Solar, Nolit, Beograd, 1979.

10. Peleš, Gajo, Tumačenje romana, ArTresor, Zagreb, 1999.

11. Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana, Matica hrvatska, Zagreb, 2004.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar