Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tečaj makedonskog jezika 1

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, v. lekt.

Izvođači:
Opis predmeta:
Kolegij ''Tečaj makedonskog jezika I i II (preporuča se nastavak nakon odslušanog i položenog prvog semestra, to je načelno dvosemestralni kolegij) ima u cilju upoznavanje s analitičnom strukturom makedonskog književnogjezika i očitovanja te strukture preko:gramatičkih kategorija, analitičnog determinizma, udvojenog objekta, te bogatog glagolsko vremenskog sustava.
Obavezna literatura:

1. Koneski, Blaže: "Gramatika na makedonskiot literaturen jazik", Kultura, Skopje, 1982.

2. Biceska, Kita: ''Početen kurs po makedonski jazik za stranci'', Univerzitet ''Sv. Kiril i Metodij'' Skopje, 1995.

3. Pravopis na makedonskiot literaturen jazik, 'Prosvetno delo'' , Skopje 1979.

Ishodi učenja:

1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini makedonskoga jezika

2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom jeziku

3. usmeno i pismenokomunicirati na makedonskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika