Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove hindske gramatike 2

Opterećenje:
15(P) + 15(SJ)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš (SJ)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je kolegija upoznavanje studenata s morfološkom strukturom hindskoga jezika i s osnovama sintakse kako bi mogli prevoditi jednostavnije tekstove i uspoređivati morfološku i stintaktičku strukturu hindskoga s genetski srodnim romskim jezikom. Metode podučavanja: Predavanje i vježne Metode ocjenjivanja: redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.
Obavezna literatura:

1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb

Preporučena literatura:

2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha

3. McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford

4. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi - English Dictionary, Oxford, Delhi

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove hindske gramatike 1 (upisan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Osnove hindske gramatike 1 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika