Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tipologija malih literarnih formi i usmenost

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan Kapec

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan Kapec (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente s manjim književnim oblicima (dvostih, vic i anegdota, poslovica i poslovični izričaji, aforizam, epitaf, epigram, grafit) njihovim generiičkim statusom; mjestom i statusom tih oblika u povijestima književnosti, važnijim ostvarajima u povijesti književnosti i suvremenim oblicima i načinima transmisije te s mogućim aspektima njihova proučavanja (lingovstilističkii, književnoteorijski, folklorstički, antropološki). Osposobiti studente za izradu seminarskog rada u okviru ponuđenog sadržaja, prema uputama. Metode podučavanja: predavačka metoda, analiza i sinteza, grupni rad, komparativna metoda, samostalno izlaganje Metode ocjenjivanja: U ocjenu ulazi: redovito pohađanje nastave i aktivnost na nastavi, samostalno i/ili zajedničko izlaganje, izrada seminarskog rada, pismeni ispit (kroz kolokvij) i usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Stipe Botica, Suvemeni hrvatski grafiti, Nakalda Pavičić, Zagreb, 2000. ? Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007. ? Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) "Rad", Beograd, 1986. ? Andre Jolles, Jednostavni oblici, (prev. V. Biti), Matica hrvatska, Zagreb, 2000. ? Josip Kekez, Svaki je kamen da se kuća gradi. Hrvatske poslovice sakupljene u naše dane po književnim i jezikoslovnim djelima nastalim od 12. do 19. stoljeća, Izdavački centar Revija - Radničko učilište "Božidar Maslać", Osijek 1990. ? Milivoj Solar, Vic kao književna vrsta, u: Ideja i priča, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 1980. ? Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila, u: Škreb - Stamać, Uvod u književnost. Teorija i metodologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998). ? Josip Užarević, Književni minimalizam, Disput, Zagreb, 2012.

2. Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

3. Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) "Rad", Beograd, 1986.

4. Andre Jolles, Jednostavni oblici, (prev. V. Biti), Matica hrvatska, Zagreb, 2000.

5. Josip Kekez, Svaki je kamen da se kuća gradi. Hrvatske poslovice sakupljene u naše dane po književnim i jezikoslovnim djelima nastalim od 12. do 19. stoljeća, Izdavački centar Revija - Radničko učilište "Božidar Maslać", Osijek 1990.

6. Milivoj Solar, Vic kao književna vrsta, u: Ideja i priča, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.

7. Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila, u: Škreb - Stamać, Uvod u književnost. Teorija i metodologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998).

8. Josip Užarević, Književni minimalizam, Disput, Zagreb, 2012.

Preporučena literatura:

9. Gillo Dorfles, Kič. Antologija lošeg ukusa, (prev. M. Franulić) Golden marketing, Zagreb, 1997.

10. Stipe Botica, Grafiti i njihova struktura, "Umjetnost riječi", XLV, br. 1, Zagreb 2001; 79-88.

11. Ivan Čolović, Divlja književnost. Etnoligvističko proučavanje paraliterature, Nolit, Beograd, 1984.

12. Northrope Frye, Anatomija kritike. (prev. G. Gračan) "Golden marketing", Zagreb 2000.

13. Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1982.

14. Vedrana Delonga, Latinski epigrafički spomenici rane srednjovjekovne Hrvatske, Muzej hrvatskih arheoloških spoemnika, Split, 1996.

15. Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.

16. Kad ti kuća gori, a ti se ogrij. Zbirka poslovica Bartula Matijace. (prir. Stipe Botica), Naklada Pavičić, Zagreb, 2007.

17. Krešmir Bagić, Rječnik stilskih figura. Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar