Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Globalna geodezija

Kratica:
47DB01
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

prof. dr. sc. Boško Pribičević

Izvođači:

dr. sc. Marijan Grgić (P, PRJ)

prof. dr. sc. Boško Pribičević (P)

Opis predmeta:
Cilj nastave predmeta Globalna geodezija je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o geodeziji Zemlje i drugih planeta te njihovim modelima i vještinama njihovih korištenja. Sadržaj predavanja: Fizikalno-matematičke osnove geodezije. Odnos Njutnove i Einsteinova filozofija prirode. Newtonov apsolutni prostor i vrijeme na kojima je zasnovana geodezija te relativistički prostorno-vremenski kontinuum. Generalna i specijalna teorija relativnosti. Euklidska metrika Newtonovih sustava i metrika relativističkog prostor-vremena. Newtonova gravitacijska sila i zakrivljenost prostor-vrmena u teoriji reklativnosti. Teorijsko koordinatno (GNSS) vrijeme i terestičko vrijeme (opažača). Relativistički utjecaji na satelitsku navigaciju: dilatacija vremena, razlika vremena zbog razlike intenziteta gravitacijskog polja, relativistički utjecaj na frekvenciju satelitskog signala, na putanju mjerenja udaljenosti, utjecaj zbog rotacije Zemlje, utjecaj ekscentričnosti putanje te ubrzanja satelita. Relativistički utjecaji na globalne navigacijske satelitske sutave (Global Navigation Satellite Systems, GNSS): U.S. Global Positioning System (GPS), ruski GLONASS, europski Galileo i kineski BeiDou te na regionalne sustave proširenja GNSS sustava: Wide-Area Augmentation System (WAAS), European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS), Japanese Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) and Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS). Post-Newtonova teorija relativnosti. Keplerovi elementi putanje satelita. Satelitske mjerne tehnike geosustava: satelit-satelit praćenje (Satellite-to-satellite Tracking, SST), niski-visoki SST, visoki-niski SST, satelitska gradiometrija polja ubrzanja sile teže, satelitska altimetrija i dr. Satelitske misije: CHAMP, GRACE, GOCE, TOPEX/POSEIDON, Jason-1, CRYOSAT, ERS-2, ENVISAT, TerraSAR-X, ICESAT, LAGEOS-1 & 2, SRTM i dr. Modeli geosustava: globalni geoid, Zemljini plimni valovi, topografija, položaj geocentra, Zemljina kora, Mohorovičićev diskontinuitet, geotektonske ploče, loading efekt, post glacijalno izdizanje kore i dr. Geodetski servisi. Servisi International Association of Geodesy (IAG) i drugih institucija. Sadržaj vježbi: Modeliranje putanje satelita. Računanje undulacija geoida, komponenti otklona vertikala i anomalija ubrzanja sile teže na osnovu globalnog geopotencijalnog modela. Obraditi i prezentiranje geodetske servise. Ishodi učenja: - razumjeti razliku između Newtonovog apsolutnog prostora i vremena i relativističkog prostorno-vremenskog kontinuuma, - razumjeti relativističke utjecaje na GNSS sustve i mjerenja, - poznavati satelitske mjerne tehnike, - poznavati satelitske misije, - poznavanje modela geosustava, - poznavanje i znanje korištenja geodetskih servisa. - ovladati praktičnim modeliranjem putanja satelita, - ovladati praktičnim računanjem elemenata polja ubrzanja sile teže, - ovladati samostalnim proučavanjem, prezentiranjem i prenosom informacija o geodetskim servisima. Oblici nastave: - predavanja - projektantske vježbe (na računalima) - konzultacije - provjera znanja - e-učenje Način izvođenja nastave: - mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 2) Ocjenjivanje: Kontinuirano: nazočnost na 70% predavanja i 70% vježbi; izrada i obrana zadatka vježbi; bodovi iz kolokvija; provjera znanja na ispitu. Uvjeti za potpis: - prisustvovanje na najmanje 70% sati predavanja i najmanje 70% sati vježbi, - predaja svih zadataka vježbi. Zadaci vježbi: Predaja zadataka vježbi obuhvaća provjeru ispravnosti numeričkog rješenja zadatka te provjeru znanja i vještina računanja. Kolokviji: Kolokviji su provjere znanja koje obuhvaćaju sadržaj predavanja i vježbi. Održavaju se dva kolokvija. Bodovi prikupljeni na kolokvijima omogućuju oslobađanje od pisanog dijela ispita ili oslobađanje od cijelog ispita. Za pristup kolokviju student mora predati zadatke vježbi koji se odnose na sadržaj kolokvija. Bodovi iz kolokvija se zbrajaju. Na svakom kolokviju može se prikupiti najviše 50 bodova; tj. iz oba kolokvija najviše 100 bodova. Vrednovanje bodova kolokvija: 0 - 50 bodova - obaveza polaganja pisanog i usmenog dijela ispita, 50 - 61 bodova - obaveza polaganja samo usmenog dijela ispita, 62 - 74 bodova - ocjena dobar (3), oslobađanje od ispita, 75 - 87 bodova - ocjena vrlo dobar (4), oslobađanje od ispita, 88 - 100 bodova - ocjena izvrstan (5), oslobađanje od ispita. Studenti koji prikupe dovoljan broj bodova za ocjene dobar i vrlo dobar, a nisu zadovoljni ocjenom, mogu pristupiti ispitu na redovnom ispitnom roku. U tom slučaju se ocjenjuje znanje prikazano na ispitu, a što može rezultirati većom, istom ili manjom ocjenom, odnosno padom na ispitu. Prikupljeni bodovi na kolokvijima vrijede samo za jedan izlazak na ispit (bilo koji ispitni rok), a to znači da u slučaju pada na ispitu student mora na slijedećem roku pristupiti pisanom i usmenom dijelu ispita.
Obavezna literatura:

1. - Hećimović, Ž.: Materijali predavanja i vježbi objavljeni na web stranicama e-učenja kolegija, - Internet stranice kolegija Globalna geodezija - http://www.geof.hr/~zhecimovic

Preporučena literatura:

2. - Kramer, H. J.: Observation of the Earth and Its Environment. Springer Verlag, Berlin, New York 2002. - Varger, F., I. Sourbes-Varger, R. Girardi: The Cambridge Encyclopaedia of Space Missions. Applications and Exploration, Cambridge University Press, Cambridge 1997. - Xu, G.: GPS. Theory, Algorithms and Applications. Springer Verlag, Berlin, New York 2003. - International Geoid Service - http://www.iges.polimi.it - International Gravimetric Bureau - http://bgi.omp.obs-mip.fr/ - International Centre for Earth Tides - http://www.upf.pf/ICET/ - International GPS Service - http://igscb.jpl.nasa.gov - International Doris Service - http://ids-doris.org - International Earth Rotation and Reference Systems Service - http://www.iers.org - Permanent Service for Mean Sea Level - http://www.psmsl.org/ - IAG Bibliographic Service - http://www.bkg.bund.de

Ishodi učenja:

1. Znati objasniti ulogu globalne geodezije u suvremenom svijetu, poznavati mjerne sustave, metode i tehnologije mjerenja koji se koriste.

2. Znati važnost globalne geodezije u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju praktičnih zadataka.

3. Znati važnost globalne geodezije u prepoznavanju, formuliranju i rješavanju praktičnih zadataka.

4. Razumjeti povezanost i međuzavisnost informatičke tehnologije u rješavanju geodetskih i geoinformatičkih zadataka.

5. Znati prepoznati probleme i zadatke u kojima se mogu primijeniti načela i metoda globalne geodezije.

6. Pratiti i usvajati nova tehnološka dostignuća u području globalne geodezije.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe