Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Blizupredmetna fotogrametrija

Kratica:
48IB01
Opterećenje:
30(P) + 30(PRJ)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski

Izvođači:

Dubravka Maurer, mag. ing. geod. et geoinf. (PRJ)

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski (P)

Opis predmeta:
Predmet donosi neophodna znanja, važna za planiranje i izvedbu blizupredmetnog fotogrametrijskog snimanja, te fotogrametrijsku izmjeru blizupredmetnih snimki. Sadržaj predavanja: Osnove tehničke fotografije. Elementi snimanja i određivanje ispravne ekspozicije. Praktično orijentirani zadaci iz terestričke fotogrametrije. Pregled metoda i mogućnosti. Instrumentarij za snimanje, mjerne i amaterske snimke. Posebni problemi kalibracije i rektifikacije korištenih fotogrametrijskih sustava za snimanje i izmjeru u blizupredmetnoj fotogrametriji. Geodetska mjerenja prilikom terenskih radova. Primjena terestričke fotogrametrije u rješavanju zadataka u: arhitekturi, arheologiji, brodogradnji, graditeljskom nasljeđu, medicini, podvodnoj fotogrametriji, kriminalistici, stomatologiji, strojarstvu, ... Sadržaj vježbi: Vježbe se sastoje u radu na projektu: Blizupredmetna fotogrametrijska izmjera. Studenti u malim grupama samostalno obavljaju fotogrametrijsko snimanje digitalnom kamerom, vrše potrebne obrade u kvalificiranom softveru ORPHEUS. U sklopu vježbi studenti individualno mjere na suvremenoj digitalnoj fotogrametrijskoj stanici Leica DVP. Na kraju semestra predaju se rezultati projekta u digitalnom obliku i analognom obliku tehničkog izvješća. Ishodi učenja: - razumjeti mogućnosti blizupredmetne fotogrametrije u odnosu na druge mjerne metode - poznavati tehnologije izrade kvalitetne tehničke fotografije digitalnim fotografskim kamerama - znati izvršiti kalibraciju digitalne kamere i odrediti elemente distorzije - znati odrediti elemente za snimanje i izvršiti fotogrametrijsko snimanje bliskih objekata. - poznavati postupke orijentacija blizupredmetnih snimki - poznavati relevantan softver za blizupredmetne fotogrametrijske zadatke - poznavati metode izmjere i rektifikacije blizupredmetnih snimki. - Poznavati napredne tehnike i mogućnosti automatizacije u blizupredmetnoj fotogrametriji Oblici nastave: - predavanja - projektantske vježbe (na računalima i fotogrametrijskim digitalnim mjernim stanicama) - konzultacije - provjera znanja - e-učenje Ocjenjivanje Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnog zadatka na vježbama. Student može pristupiti kolokviju na kraju semestra, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada. Uspješnost izrade projektnog zadatka, te njegovo razumijevanje ocjenjuje se tijekom predaje. Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem kolokvija na kraju semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka. Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na kolokviju i iz projektnog zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena 1. Blizupredmetno fotogrametrijsko snimanje 50 min. 50 % 2 1. kolokvij 50 min. 50 % UKUPNO 100 Min 50 Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2 ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) ) - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-2sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu - 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene) Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način: Postotak Ocjena 50% do 71% dovoljan (2) 72% do 80% dobar (3) 81% do 90% vrlo dobar (4) 91% do 100% izvrstan (5)
Obavezna literatura:

1. Handbook of Non-Topographic Photogrammetry (Hardcover) by H. M. Karara (Editor)

2. Handbook of Machine Vision (Hardcover) by Alexander Hornberg (Editor)

3. Machine Vision : Theory, Algorithms, Practicalities (Hardcover) by E. R. Davies (Author)

4. Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Applications (Hardcover) by Thomas Luhmann (Author), Stuart Robson (Author), Stephen Kyle (Author), Ian Harley (Author)

5. Close Range Photogrammetry and Machine Vision (Paperback)

Preporučena literatura:

6. Internetski izvori: www.isprs.org

Ishodi učenja:

1. Razumjeti posebnosti i mogućnosti blizupredmetne fotogrametrije u odnosu na druge mjerne metode.

2. Ovladati tehnikom izrade kvalitetne tehničke fotografije digitalnim fotografskim kamerama.

3. Kalibrirati nemjernu digitalnu kameru i odrediti elemente distorzije objektiva.

4. Izraditi plan blizupredmetnog fotogrametrijskog snimanja, odrediti sve potrebne elemente za snimanje i izvršiti fotogrametrijsko snimanje bliskih objekata.

5. Poznavati postupke orijentacija blizupredmetnih snimki.

6. Poznavati relevantan softver za blizupredmetne fotogrametrijske zadatke.

7. Poznavati metode izmjere i rektifikacije blizupredmetnih snimki.

8. Poznavati napredne tehnike i mogućnosti automatizacije u blizupredmetnoj fotogrametriji.

Legenda

  • P - Predavanja
  • PRJ - Projektantske vježbe