ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu

Sadržaj

Opis

Popis vrsta nastave koje je definiralo visoko učilište.

Linkovi

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/nastavniprogram/vrstanastavenavu/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "vrsteNastaveNaVU": [
   {
    "oznaka": "P",
    "_embedded": {
     "nazivi": [
      {
       "oznakaJezika": "hr",
       "naziv": "Predavanja"
      }
     ],
     "vrsteNastave": [
      {
       "oznaka": "P",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_vrstanastave": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastave"
        }
       },
       "_embedded": {
        "nazivi": [
         {
          "oznakaJezika": "hr",
          "naziv": "Predavanja",
          "oznaka": "P"
         },
         {
          "oznakaJezika": "en",
          "naziv": "Lectures",
          "oznaka": "L"
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   },
   {
    "oznaka": "V",
    "_embedded": {
     "nazivi": [
      {
       "oznakaJezika": "hr",
       "naziv": "Vježbe"
      }
     ],
     "vrsteNastave": [
      {
       "oznaka": "A",
       "_links": {
        "katalog_nastavniprogram_vrstanastave": {
         "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastave"
        }
       },
       "_embedded": {
        "nazivi": [
         {
          "oznakaJezika": "hr",
          "naziv": "Auditorne vježbe",
          "oznaka": "A"
         },
         {
          "oznakaJezika": "en",
          "naziv": "Exercises",
          "oznaka": "E"
         }
        ]
       }
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}