ISVU REST API v2.0 - HAL - katalog_student_razinapravanaprehranu

Sadržaj

Opis

Popis razina prava na prehranu.

Linkovi

Standardni linkovi.

Primjer


{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/razinapravanaprehranu"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/katalog/student/razinapravanaprehranu/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "razinePravaNaPrehranu": [
   {
    "naziv": "Nema subvencije",
    "sifraNivoPrava": 0
   },
   {
    "naziv": "Student-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 1
   },
   {
    "naziv": "Student-nedomicilni",
    "sifraNivoPrava": 2
   },
   {
    "naziv": "Prognanik",
    "sifraNivoPrava": 3
   },
   {
    "naziv": "Stipendist MZT-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 4
   },
   {
    "naziv": "Stipendist MZT-nedomicilni",
    "sifraNivoPrava": 5
   },
   {
    "naziv": "Hrvatski branitelj-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 6
   },
   {
    "naziv": "Hrvatski branitelj-nedomicilni",
    "sifraNivoPrava": 7
   },
   {
    "naziv": "Strani drž.-stip.MZT (nadoknada)",
    "sifraNivoPrava": 8
   },
   {
    "naziv": "Strani drž.-stip.MZT puni iznos bez dor.",
    "sifraNivoPrava": 9
   },
   {
    "naziv": "Invalid domovinskog rata-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 10
   },
   {
    "naziv": "Invalid domovinskog rata-nedomicilni",
    "sifraNivoPrava": 11
   },
   {
    "naziv": "Vojni pilot-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 12
   },
   {
    "naziv": "Vojni pilot-nedomicilni",
    "sifraNivoPrava": 13
   },
   {
    "naziv": "Štićenik humanitarne zaklade-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 14
   },
   {
    "naziv": "Štićenik hum. zaklade-nedomicilni",
    "sifraNivoPrava": 15
   },
   {
    "naziv": "Vrhunski sportaš-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 16
   },
   {
    "naziv": "Niski soc.status-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 17
   },
   {
    "naziv": "Podstanar-domicilni",
    "sifraNivoPrava": 18
   },
   {
    "naziv": "Niski soc.status-nedomicilni, stud. dom",
    "sifraNivoPrava": 19
   },
   {
    "naziv": "Vrhunski sportaš-nedomicilni",
    "sifraNivoPrava": 20
   },
   {
    "naziv": "Prognanik u studentskom domu",
    "sifraNivoPrava": 21
   },
   {
    "naziv": "Strani drž.-stip.MZT jedan obrok",
    "sifraNivoPrava": 22
   },
   {
    "naziv": "Strani drž.-stip.MZT puni iznos s dor.",
    "sifraNivoPrava": 23
   },
   {
    "naziv": "2.5 kompletna obroka dnevno",
    "sifraNivoPrava": 25
   },
   {
    "naziv": "3 kompletna obroka dnevno",
    "sifraNivoPrava": 30
   }
  ]
 }
}