ISVU REST API v2.0 - HAL - zavrsetakstudija_temauakademskojgodinizamentora

Sadržaj

Opis

Popis tema za mentora u akademskoj godini.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/tema/mentor/AD012"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/zavrsetakstudija/temamentoruakademskimgodinama/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "teme": [
      {
        "redniBroj": 1,
        "naslov": "Parametri oksidacijskog stresa u pacijenata s metaboličkim sindromom",
        "_links": {
          "zavrsetakstudija_tema": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/tema/mentor/AD012/rednibrojteme/1"
          }
        }
      },
      {
        "redniBroj": 2,
        "naslov": "Utjecaj lipidne peroksidacije na aktivnost fosfolipaze C",
        "_links": {
          "zavrsetakstudija_tema": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/tema/mentor/AD012/rednibrojteme/2"
          }
        }
      },
      {
        "redniBroj": 3,
        "naslov": "Oksidativna oštećenja DNA u metaboličkom sindromu",
        "_links": {
          "zavrsetakstudija_tema": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/tema/mentor/AD012/rednibrojteme/3"
          }
        }
      },
      {
        "redniBroj": 4,
        "naslov": "Optimiziranje metode za određivanje koncentracije malondialdehida u biološkim uzorcima",
        "_links": {
          "zavrsetakstudija_tema": {
            "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/zavrsetakstudija/tema/mentor/AD012/rednibrojteme/4"
          }
        }
      }
    ]
  }
}