ISVU REST API v2.0 - HAL - pds_student_zavrsnirad

Sadržaj

Opis

Detalji završnog rada za studenta poslijediplomskih studija s listom ocjena i obrana.

Linkovi

Primjer


{
  "datumPredajeNaOcjenu": "02.05.2016.",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0123456789/rad/paralelnistudij/2/sifraTeme/1"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/pds/student/zavrsnirad/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "vrstaZavrsnogRada": {
      "sifra": 1,
      "naziv": "monografija",
      "_links": {
        "katalog_pds_vrstazavrsnograda": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstazavrsnograda"
        }
      }
    },
    "tema": {
      "sifra": 1,
      "naslov": "Naslov teme završnog rada za 0123456789",
      "_links": {
        "pds_student_tema": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/pds/student/jmbag/0123456789/tema/sifra/1"
        }
      }
    },
    "ocjene": [
      {
        "datumObveze": "09.05.2016.",
        "ocjena": "P",
        "_embedded": {
          "kategorijaObveze": {
            "sifra": 3,
            "naziv": "Ocjena rada",
            "_links": {
              "katalog_pds_kategorijaobveze": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
              }
            }
          }
        }
      }
    ],
    "vrstaZavrsetkaStudija": {
      "sifra": 1,
      "naziv": "Običan studij",
      "_links": {
        "katalog_pds_vrstazavrsetkastudija": {
          "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstazavrsetkastudija"
        }
      }
    },
    "obrane": [
      {
        "datumObveze": "16.05.2016.",
        "ocjena": "4",
        "_embedded": {
          "kategorijaObveze": {
            "sifra": 4,
            "naziv": "Obrana rada",
            "_links": {
              "katalog_pds_kategorijaobveze": {
                "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/kategorijaobveze"
              }
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}