Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upravljanje električnim i hibridnim vozilima

Šifra:
156454
Kratica:
UEIHV
Visoko učilište:
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Joško Deur

Izvođači:

doc. dr. sc. Mihael Cipek (V, P)

doc. dr. sc. Branimir Škugor (V)

prof. dr. sc. Joško Deur (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Kolegij se bavi osnovama modeliranja i upravljanja električnim i hibridnim pogonima vozila. Daje se pregled osnovnih pogonskih konfiguracija ovih vozila, matematički modeli pogona, analiza toka snage, optimiranje konfiguracija pogona i njegovog upravljanja, te struktura, podešavanje i ispitivanje regulacijskog sustava. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: Opći Obaveze studenata: Redovito pohađanje nastave i vježbi uz aktivno sudjelovanje te konzultacije prema potrebi Seminarski radovi Čitanje propisane literature Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Redovito pohađanje nastave, izrada seminarskog zadataka, usmeni ispit Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija: Interaktivno provođenje nastave uz sudjelovanje studenata u diskusiji materije i rezultata, konzultacije, email korespondencija, seminarski rad i provjera teorijskoga znanja završnim ispitom Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Studenti će po završetku kolegija moći: razumjeti razne koncepte električnih i hibridnih pogona vozila izraditi statički i dinamički model pogona analizirati tok snage u složenim hibridnim pogonima vozila razumjeti probleme optimiranja električnih i hibridnih pogona provesti sintezu temeljnih regulacijskih sustava hibridnih pogona ispitati ponašanje reguliranih hibridnih pogona putem računalnih simulacija izraditi adekvatnu dokumentaciju Predavanja 1. Uvodno o električnim i hibridnim vozilima, povijest, vrste hibridnih vozila 2. Podjela, osnovne konfiguracije i princip rada električnih i hibridnih vozila 3. Modeliranje mehaničkog dijela električnog i hibridnoelektričnog pogona 4. Modeli ostalih pogonskih komponenti hibridnoelektričnog vozila: elektrokemijska baterija, vozač, vozni ciklusi i regulirani elektromotor 5. Dinamički model električnog vozila 6. Dinamički model hibridnog električnog vozila 7. Principi upravljanja električnim i hibridnim pogona 8. Optimiranje upravljačkih varijabli hibridnih električnih vozila 9. Sinteza podređenih regulacijskih krugova hibridnog električnog vozila 10. Sinteza nadređene strategije upravljanja snagom hibridnog električnog vozila 11. Uvod u hibridna hidraulička i pneumatska vozila 12. Modeliranje i upravljanje hibridnohidrauličkim vozilom 13. Mehanička hibridna vozila 14. Napredno punjenje električnih vozila i utjecaj na mrežu 15. Budući razvoj električnih i hibridnih vozila Vježbe 1. Primjeri električnih i hibridnih vozila (AV) 2. Kvalitativna analiza toka snage u karakterističnim konfiguracijama hibridnih vozila (AV) 3. Numerička analiza toka snage hibridnog električnog vozila (RV) 4. Izrada simulacijskih modela komponenti hibridnog električnog pogona (RV) 5. Izrada simulacijskog modela električnog vozila (RV) 6. Izrada simulacijskog modela hibridnog električnog vozila (RV) 7. Simulacija statičkog i dinamičkog ponašanja hibridnog električnog pogona (RV) 8. Optimiranje upravljačkih varijabli hibridnog električnog vozila i analiza rezultata (RV) 9. Izrada podređenih regulatora hibridnog električnog vozila i računalna simulacija (RV) 10. Izrada nadređenog upravljačkog sustava hibridnog električnog vozila (RV) 11. Simulacija cjelokupnog upravljačkog sustava hibridnog električnog vozila (RV) 12. Simulacija hibridnih hidrauličkih vozila (RV) 13. Simulacija hibridnih mehaničkih vozila (RV) 14. Vozni ciklusi flote vozila i napredno punjenje (RV) 15. Primjeri električnih i hibridnih teretnih vozila (AV)
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Nastavni materijali s predavanja

2. Nastavni materijali s auditornih vježbi i simulacijski modeli s računalnih vježbi

Preporučena literatura:

3. Guzzella, L. and Sciaretta, A., "Vehicle Propulsion Systems", 2nd ed., Springer, Berlin, 2007.

4. Pistoia, G., "Electric and Hybrid Vehicles: Power Sources, Models, Sustainability, Infrastructure and the Market", Elsevier 2010.

5. Fuhs, A., "Hybrid Vehicles and the Future of Personal Transportation", Taylor & Francis, 2009.

6. Husain, I., "Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals", Taylor & Francis e-Library, 2005.

7. Hu, H., Baseley, S., Smaling, R.M., "Advanced Hybrid Powertrains For Commercial Vehicles", SAE International, 2012.

8. Miller, J. M., "Comparative Assessment of Hybrid Vehicle Power Split Transmission". U.S. Army Vetronics Institute 4th Annual VI Workshop Series, U.S. Army TARDEC, Warren, MI 48307-5000, 2005, PPT presentation.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
30 Brodostrojarski diplomski 2 izborni
32 Inženjerstvo materijala diplomski 2 izborni
33 Inženjersko modeliranje i računalne simulacije diplomski 2 izborni
34 Mehatronika i robotika diplomski 2 izborni
36 Proizvodno inženjerstvo diplomski 2 izborni
38 Industrijsko inženjerstvo i menadžment diplomski 2 izborni
251 Dizajn medicinskih konstrukcija diplomski 2 izborni
253 Konstruiranje i razvoj proizvoda diplomski 2 izborni
254 Mehanizmi i roboti diplomski 2 izborni
255 Motori i vozila diplomski 2 izborni
271 Energetika diplomski 2 izborni
272 Termotehnika i procesna tehnika diplomski 2 izborni
32 Inženjerstvo materijala diplomski 4 izborni
34 Mehatronika i robotika diplomski 4 izborni
253 Konstruiranje i razvoj proizvoda diplomski 4 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe