Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Elektrotehnika i električni strojevi

Šifra:
15944
Kratica:
EIES
Visoko učilište:
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Joško Deur

doc. dr. sc. Mario Hrgetić

Izvođači:

doc. dr. sc. Branimir Škugor (V)

doc. dr. sc. Mario Hrgetić (V, P)

prof. dr. sc. Joško Deur (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Dati temeljnja znanja iz osnova elektrotehnike, električnih strojeva i elektromotornih pogona. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: Obaveze studenata: Nastava se sastoji od predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi na kojima se provjerava prisustvo studenta. Izostanak s laboratorijskih vježbi mora se prethodno najaviti. Student može kolokvirati laboratorijsku vježbu ili je odraditi u nekoj od alternativnih nastavnih grupa. Neprikladno ponašanje na ispitu se ne tolerira. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Tijekom semestra organiziraju se dva kolokvija u 8. i 15. tjednu predavanja (vježbi). Uspješno položeni kolokviji ekvivalentni su položenom pismenom dijelu ispita (jednokratno oslobođenje od pismenog dijela ispita). Maksimalni udjeli u ukupnoj ocjeni ispita: Pismeni dio ispita 50% (alternativno 1. i 2. kolokvij: 25% + 25% = 50%) Usmeni ispit: 50% Način ocjenjivanja: 5 87% i više; 4 76%87%; 3 65%76%; 2 50%65%; 1 49% i niže Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija: Na početku svakog predavanja i vježbe ukratko se rekapitulira gradivo obrađeno u prethodnom terminu (do 5 minuta). Tijekom predavanje se uspostavlja interaktivni proces komunikacija sa polaznicima. Nakon završetka nastavne cjeline studente se upućuje na dodatno proučavanje literature vezane uz nastavni sadržaj. Također se najavljuje sljedeća nastavna cjelina i daju se na korištenje dodatni nastavni materijali, te se ohrabruje dolazak na konzultacije i email korespondencija. Tijekom semestra studenti imaju priliku aktivno sudjelovati u praktičnim laboratorijskim vježbama kojima se dodatno ilustriraju nastavni sadržaji dani kroz predavanja i auditorne vježbe. Rezultati kolokvija koriste se kao posredni pokazatelji kvalitete nastavnog procesa. Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): analizirati elektrostatske i magnetske pojave u električkim sustavima riješiti istosmjerne i izmjenične strujne krugove primjenom Ohmovog zakona i Kirchoffovih pravila planirati postupke mjerenja električkih veličina u realnom okruženju analizirati dinamičke pojave u jednostavnim strujnim krugovima kategorizirati radne karakteristike električkih strojeva analizirati rad transformatora u tipičnim radnim režimima analizirati motorske i kočne režime rada istosmjernog i izmjeničnog asinkronog električnog stroja izračunati karakteristične veličine stroja (brzinu vrtnje, struju, snagu i korisnost) za poznati iznos mehaničkog opterećenja usporediti različite načine podešavanja brzine vrtnje elektromotornih pogona osmisliti elektromotorni pogon obzirom na predviđeni ciklus opterećenja Predavanja 1. Elektrostatika 2. Osnovni zakoni elektrotehnike; rad i snaga istosmjerne struje 3. Istosmjerni električni krugovi 4. Osnove magnetizma 5. Izmjenični električni krugovi, uvod 6. Izmjenični električni krugovi 7. Transformatori 8. Sinkroni strojevi 9. Trofazni sustavi 10. Asinkroni motori 11. Istosmjerni strojevi 12. Osnovne značajke elektromotornih pogona 13. Električna kočenja 14. Podešavanje i regulacija brzine vrtnje; pozicioniranje 15. Izbor elektromotornog pogona Vježbe 1. Elektrostatika (AUDVJ) 2. Osnovni zakoni elektrotehnike 3. Istosmjerni električni krugovi (AUDVJ) 4. Osnove magnetizma (AUDVJ) 5. Istosmjerni električni krugovi; mjerenje napona i struje (LABVJ) 6. Izmjenični električni krugovi (AUDVJ) 7. Izmjenični električni krugovi (LABVJ) 8. Kolokvij I 9. Trofazni sustavi (AUDVJ) 10. Transformatori (LABVJ) 11. Asinkroni motori (AUDVJ) 12. Istosmjerni strojevi (AUDVJ) 13. Izmjenični strojevi (LABVJ) 14. Istosmjerni strojevi (LABVJ) 15. Kolokvij II
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. M. Essert i Z. Valter ""Osnove elektrotehnike"", SNL, Zagreb,

2. B. Skalicki i J. Grilec ""Električni strojevi i pogoni"", FSB,Zagreb, 2005.

3. M. Essert, J. Grilec, B. Skalicki, D. Zorc, J. Deur i D. Pavković ""Vježbe iz elektrotehnike, elektronike i električnih strojeva"", FSB, Zagreb, 2008.

Preporučena literatura:

4. E. Stanić "Osnove elektrotehnike", Školska knjiga, Zagreb,

5. R. Stojanović "Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike", Školska knjiga, Zagreb, 2005.

6. G. Đurović "Elektrotehnika 1 / Elektrotehnika 2 - zbirka zadataka", Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
15 Konstrukcijski prijediplomski 4 obavezni
17 Procesno-energetski prijediplomski 4 obavezni
22 Inženjerstvo materijala prijediplomski 4 obavezni
1137 Računalno inženjerstvo prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe