Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Inženjerske baze podataka

Kratica:
INŽBAPOD
Opterećenje:
15(L) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Neven Pavković

Izvođači:

prof. dr. sc. Neven Pavković (L, P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Cilj je osposobiti studente za samostalno projektiranje i implementaciju relacijskih baza podataka (jednostavnije strukture) u inženjerskim problemima. Također je cilj pripremiti studente da kao budući inženejri aktivno sudjeluju u procesima projektiranja, razvoja i implementacije najsloženijih informacijskih sustava za upravljanje podacima u srednjim i većim proizvodnim sustavima. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: Nema preduvjeta. Obaveze studenata: Pohađanje predavanja i vježbi. Za prolaznu ocjenu student mora položiti kolokvij, predati program i prezentirati referat. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Ocjenjuje se pismeni kolokvij, programski zadatak u kome treba samostalno koncipirati strukturu baze podataka, te referat (prezentacija) sa temom iz dopunske literature. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija: Studentska anketa Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): samostalno osmisliti i izgraditi bazu podataka (manjeg opsega složenosti) pripremiti, planirati i organizirati zadatke unutar projekata razvoja komponenti složenog informacijskog sustava. procijeniti opravdanost ulaganja u razvoj i/ili nabavu baze podataka informacijskog sustava (PLM, ERP i slično) kritički prosuditi i vrednovati proces prilagodbe (customization) i implemetacije PLM, ERP i sličnih sustava upravljati procesima održavanja i nadograđivanja postojećih informacijskih sustava u proizvodnim tvrtkama Predavanja 1. Uvod u sustave baza podataka, pojam BP, razvoj, područja primjene općenito, ANSI/SPARC arhitektura, projektiranje i razvoj informacijskih sustava. 2. Struktura BP, ER model, osnove relacijskog modela entiteti, atributi i relacije. Tablica kao prikaz relacije, relacije izmeÄ"u stupaca tablica vrste relacija. Svojstva tablica, vrste podataka u tablicama indeksi i ključevi. 3. Elementi baze podataka tablice, upiti, forme, izvješća, programske procedure, relacijska algebra. 4. SQL osnove i sintaksa. 5. Relacijska algebra, postupci normalizacije. 6. Principi programiranja "event driven programming", elementi sučelja, događaji. 7. SQL složene naredbe, primjeri. 8. Primjer definiranja strukture i programiranja baze. 9. Primjer definiranja strukture i programiranja baze. 10. Značajke inženjerskih podataka, složenost inženjerskih baza u odnosu na poslovne, razlike u procesima projektiranja i održavanja, primjeri inženjerskih baza. 11. Projektiranje i razvoj informacijskih sustava modeli i tehnike (sistem analiza) 12. Pismeni kolokvij 13. Projektiranje i razvoj informacijskih sustava modeli i tehnike (CASE alati) 14. Postrelacijski modeli podataka (objektne i objektno relacijske baze), distribuirane baze. 15. Zaštita od neovlaštenog pristupa, obnova baze u slučaju razrušenja, klijent poslužitelj arhitekture. Vježbe 1. Osnove rada sa bazom MS Access: sučelje, osnovne manipulativne naredbe. 2. Definiranje i kreiranje tablica, postavljanje i manipulacija sa relacijama. 3. Kreiranje formi elementi forme, njihova svojstva, događaji i pripadajuće procedure. 4. Kreiranje upita vrste upita, grafičko kreiranje, pisanje SQL naredbi, vrste upita. 5. Složeni upiti 6. Izrada izvješća 7. Programiranje osnove korištenja programskog jezika 8. Osnovni postupci programiranja manipulacije s podacima i slogovima postojećih tablica 9. Složeni postupci programiranja manipulacije s tablicama i relacijama, složene transakcije 10. Seminarski rad izrada primjera zadane baze analiza zadatka, ciljevi. 11. Seminarski rad izrada primjera zadane baze konzultacije. 12. Seminarski rad izrada primjera zadane baze konzultacije. 13. Seminarski rad izrada primjera zadane baze konzultacije. 14. Seminarski rad izrada primjera zadane baze konzultacije. 15. Prezentacija seminarskog rada ocjenjivanje.
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. An introduction to database systems, C.J. Date

2. Databases Demystified, Andrew J. Oppel, McGraw Hill 2004.

3. Beginning database solutions, Rod Stephens, Wiley, 2009.

Preporučena literatura:

4. Microsoft Access 2007 manual

Legenda

  • P - Predavanja
  • L - Laboratorijske vježbe