Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign

Šifra:
84474
Kratica:
ORP-ED
Visoko učilište:
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
8(V) + 30(P) + 7(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mario Štorga

izv. prof. dr. sc. Stanko Škec

Izvođači:

prof. dr. sc. Mario Štorga (V, P)

izv. prof. dr. sc. Stanko Škec (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je fokusiranje studenata na probleme okoliša i održivosti prirodnih resursa koji su vezani uz razvoj i životni ciklus proizvoda. Studenti se kroz rješavanje zadataka upoznaju s metodama za konstruiranje temeljem kriterija životnog vijeka proizvoda i održivosti, te se upoznaju s sociotehničkim aspektima te strategijama za realizaciju poboljšanja stanja okoliša pomoću ecodesigna. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: Razvoj proizvoda Obaveze studenata: Sudjelovanje u izradi seminara, sudjelovanje u projektu. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Seminarski rad 50%, ecodesign projektni zadaci 50%. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija: Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Procijeniti važnost utjecaj tehničkih sustava na okoliš i društvo. Usporediti metode i strategije za unapređenje stanja okoliša koje se koriste u razvoju tehničkih sustava. Integrirati kriterije konstruiranja u razvoju tehničkih sustava. Osmisliti načine za osvještavanje o važnosti konstruiranja za održivost. Vrednovati doprinos rezultata istraživačkog rada u području te primjenjivost na praksu. Predavanja 1. Uvod u kolegij osnovni pojmovi, područja i ciljevi kolegija. Seminarski rad S1: Istraživanje i razvoj u području ecodesigna. 2. Životni ciklus proizvoda. 3. Problemi okoliša i održivost prirodnih resursa 4. Zakonska regulativa (EU) i međunarodni standardi za zaštitu okoliša. 5. Analiza utjecaja životnog vijeka proizvoda na okoliš (LCA). 6. Strategije za unapređenje stanja okoliša kroz razvoj proizvoda. 7. Prezentacije seminara S1. 8. Prezentacije seminara S1. 9. Prezentacije seminara S1. 10. Konstruiranje po kriteriju zbrinjavanja nakon uporabe (rastavljivost i recikliranje). 11. Konstruiranje po kriteriju održivosti (smanjenje korištenja materijala i bolje energetske efikasnosti). 12. Društveni aspekti eko dizajn (antropologija/kultura/emocije). 13. Marketinški potencijal i poslovni modeli temeljeni na eko dizajnu. 14. Eko inovacije. 15. Gostujuće predavanje: Implementacija eko dizajn metoda i alata u okruženje tvrtke (predavač iz industrije/strano sveučilište). Vježbe
Jezici izvođenja nastave:

Engleski

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Ashford, N. A., and Hall R.P. "Technology, globalization, asn susstainable development: transformin the industrial state", Yale University Press, 2011.

2. McAloone T., Bey N.: "Environmental improvement through product development: A guide", Danish Environemental Protection Agency, 2009.

3. Kljajin M., Opalić M., Pintarić A.: "Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda" Milan Opalić (ur.), Strojarski Fakultet Slavonski Brod, 2007.

4. Wimmer W., Zust R., Lee K.M.: "ECODESIGN Implementation: A Systematic Guidance on Integrating Environmental Considerations into Product Development", Springer, 2004.

5. Mulder K.: "Sustainable Development for Engineers: A Handbook and Resource Guide", Greenleaf Publishing, 2006.

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe