Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda

Kratica:
UIRP
Opterećenje:
8(K) + 30(P) + 7(PK)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Stanko Škec

prof. dr. sc. Mario Štorga

Izvođači:

prof. dr. sc. Mario Štorga (P)

izv. prof. dr. sc. Stanko Škec (K, P, PK)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je razmatranje uvjeta potrebnih za realizaciju uspješnih tehnoloških inovacija u postojećim i novoosnovanim tvrtkama uz pretpostavku da je inovacijska strategija temelj konkurentnosti tvrtke. Proučavat će se inovacijski proces, organizacija i ustrojavanje inovacijskog okruženja, kreiranje inovacijskog portfolia, vrednovanje inovacija sa stanovišta gospodarskih, tehnoloških i društvenih aspekata. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: Obaveze studenata: Pohađanje nastave, izrada seminarkog rad, sudjelovanje u rješavanju inovacijskih zadataka., polaganje kolokvija. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Kolokvij na predavanju 20, seminarski rad 40%, projektni zadatak 40%. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija: Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): Analizirati tehnološke trendove na temelju patentne literature Kritički prosuđivati nova rješenja složenih sustava Predložiti i voditi inovativne projekte razvoja proizvoda Upravljati invoacijiskim potencijalom na razini tima i organizacije Predavanja 1. Uvod u kolegij definicija pojmova i područja ciljevi kolegija, Inovativni procesi. 2. Gospodarske implikacije tehnoloških inovacija, Sistematizacija inovacija. 3. Dinamika tehnoloških inovacija, implikacije na kompetitivnost, dinamika tržišta i tehnologije. 4. Metodologija razvoja inovacija. 5. Organizacijski aspekti inovacija: timovi i procesi. 6. Društveni aspekti inovacija. 7. Kolokvij K1 na predavanju. 8. Gostujuće predavanje 1: Primjer proizvodne tvrtke tehnološka platforma strateško planiranje realizacija prepreke vrednovanje. 9. Dinamika tržišta ideja ulančavanje vrijednosti. 10. Gostujuće predavanje 2: Managing Innovation and Entrepreneurship. 11. Razvojni potencijal procjena tehnoloških mogućnosti i upravljanje razvojnim portfoliom. 12. Interni i eksterni izvori inovacija. 13. Gostujuće predavanje 3: Primjer uslužne tvrtke tehnološka platforma strateško planiranje realizacija prepreke vrednovanje. 14. Upravljanje inovacijama i odlučivanje. 15. Kolokvij K2 na predavanju. Vježbe 1. Inovativni procesi i metode studije primjera. 2. Zadatak Z1: Analiza odabrane tvrtke procjena mogućnosti: analiza poslovnih okolnosti, tehnoloških mogućnosti, potencijala tvrtke. 3. Rad u grupi / Konzultacije Z1. 4. Rad u grupi / Konzultacije Z1. 5. Prezentacija i diskusija rezultata Z1. 6. Zadatak Z2: Istraživanje prostora inovacija. 7. Rad u grupi / Konzultacije Z2. 8. Rad u grupi / Konzultacije Z2. 9. Prezentacija i diskusija rezultata Z2. 10. Zadatak Z3: Realizacija: prijedlog inovacije argumentacija i analiza. 11. Rad u grupi / Konzultacije Z3. 12. Rad u grupi / Konzultacije Z3. 13. Rad u grupi / Konzultacije Z3. 14. Rad u grupi / Konzultacije. 15. Prezentacija rezultata Z3. Vrednovanje kolegija.
Jezici izvođenja nastave:

Engleski

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Ewersheim, W. (ed.). "Innovation Management for Technical Products." Springer, 2009, ISBN: 9783540857266

2. Ozgur, E. "EffectiveInquiry for Innovative Engineering Design",Kluwer Ap, Boston, 2004, ISBN: 1-4020-7717-3

3. Christensen, C., and M. Raynor. "Managing the Strategy Development Process." Boston, MA: Harvard Business School Press, 2003. ISBN: 9781578518524.

Legenda

  • P - Predavanja
  • K - Konstrukcijske vježbe
  • PK - Vježbe u praktikumu