Skoči na glavni sadržaj

Veleučilište u Šibeniku

Popis predmeta

Naziv Šifra
Poslovni engleski jezik 1 129813
Poslovni njemački jezik 1 129818
Poslovni njemački jezik 2 129819
Poslovni talijanski jezik 1 129820
Poslovni talijanski jezik 2 129821
Poslovni engleski jezik 2 129824
Engleski jezik 1 129833
Osnove teorije države i prava 129855
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje 129870
Menadžment rizika 129873
Metode znanstvenog istraživanja 129875
Strategijski menadžment 129881
Statistika 130477
Poslovni engleski jezik 3 140745
Poslovni njemački jezik 3 140746
Poslovni talijanski jezik 3 140747
Ekonomika neprofitnih organizacija 140750
Poslovna statistika 140751
Poslovni engleski jezik 4 140758
Poslovni njemački jezik 4 140759
Poslovni talijanski jezik 4 140760
Osnove građanskog prava 140796
Unutarnji transport i skladištenje 140768
Prometni koridori i robni tokovi 140771
Prometna logistika 140773
Engleski jezik 3 140775
Robno-distribucijski centri i terminali 140777
Prometno pravo 140781
Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa 140782
Engleski jezik 4 140784
Osnove međunarodnog prava 140814
Upravni i pravni sustav EU 140815
Lokalna samouprava 140821
Uredsko poslovanje i korespondencija 140823
Poslovne simulacije 140830
Financijski menadžment 141499
Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa 142536
Teorija kretanja vozila 142538
Informacijski sustavi u cestovnom prometu 142540
Ekonomika prometa 142541
Menadžment usluga 142625
Menadžment turističke destinacije 142629
Računalne mreže 142632
Poslovni informacijski sustavi 142634
Završni rad 142636
Projektiranje i analiza informacijskih sustava 146379
Stručna praksa 146382
Upravljanje EU projektima 146384
Financijska matematika 146563
Osnove računovodstva 146572
Baze podataka 146574
Operacijski menadžment 146576
Sustav javne nabave 146581
Ekonomija javnog sektora 146812
Analiza troškova i koristi 187560
Financijske institucije i tržišta 187562
Ekonomika poduzeća 187567
Marketing u turizmu 187571
Stručna praksa 187578
Završni rad 187580
Fizika 187585
Poznavanje robe 187586
Engleski jezik 2 187599
Osnove strojarstva 187601
Infrastruktura cestovnog prometa 187603
Osnove informatike 201129
Grafičke komunikacije 201132
Matematika 201133
Suvremeni prometni sustavi 201134
Promet i ekologija 201135
Osnove elektrotehnike i elektronike 201136
Tehnička mehanika 201137
Operacijska istraživanja u prometu 201138
Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 201139
Prometna tehnika 201140
Promet u turizmu 201142
Upravljanje informacijskim uslugama 201155
Uvod u upravu 201167
Upravno pravo 1 201170
Ustavno pravo 1 201172
Statistika 201174
Engleski jezik 1 201175
Osnove znanstvenog i stručnog rada 201176
Upravno pravo 2 201177
Ustavno pravo 2 201178
Upravni sustavi 201179
Sociologija uprave 201181
Upravna informatika 201182
Engleski jezik 2 201183
Upravno procesno pravo 201184
Financiranje javne uprave 201186
Engleski jezik 3 201187
Engleski jezik 4 201188
Poslovna etika i društvena odgovornost 201211
Psihologija za menadžere 201213
Inovacije i tehnološke strategije 201214
Javni nastup i prezentacijske vještine 201215
Upravljanje troškovima 201216
Menadžment konflikata 201217
Gospodarstvo Hrvatske 201218
Liderstvo 201219
Kontroling 201220
Osnove ekonomije 201299
Matematika 201300
Primjena računala u uredskom poslovanju 201301
Osnove programiranja 201302
Uvod u računalnu znanost 201303
Engleski jezik za informatičke tehnologije I 201304
Ekonomika trgovačkih društava 201306
Građa računala 201307
Uvod u web tehnologije 201308
Informacijske tehnologije i zaštita okoliša 201309
Financijska matematika 201310
E-poslovanje 201311
Engleski jezik za informatičke tehnologije II 201312
Osnove računovodstva 201313
Menadžment 201314
Objektno orijentirano programiranje 201315
Uvod u operacijske sustave 201316
Uvod u baze podataka 201317
Trgovačko i autorsko pravo 201319
Osnove marketinga 201320
Poslovna statistika 201321
Uvod u računalne mreže 201324
Poslovni informacijski sustavi 201325
Operacijski sustavi 201327
Baze podataka 201328
Poduzetništvo 201329
Sudski nadzor uprave 201401
Komparativna javna uprava 201408
Javni menadžment 201409
Etika javne službe 201410
Europske integracije i institucije Europske unije 201411
Javne politike i pravna regulacija 201412
English for Public Administration 201413
Državna uprava i posebni upravni postupci 201414
Upravljanje decentralizacijom 201416
Zaštita ljudskih prava 201417
Pravo neprofitnih organizacija 201418
Upravljanje okolišem u turizmu 201474
Osnove ekonomije 201472
Uvod u turizam 201473
Informatika 201475
Organizacija turizma 201476
Trgovačko pravo u turizmu 201477
Poznavanje i tehnologija hrane i pića 201478
Selektivni oblici turizma 201479
Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori 201480
Prehrana u turizmu 201481
Osnove financiranja poduzeća u turizmu 201483
Osnove ekonomije 201879
Uvod u turizam 201880
Upravljanje okolišem u turizmu 201884
Financijska matematika 201885
Informatika 201886
Poslovni engleski jezik 1 201892
Poslovni njemački jezik 1 201893
Poslovni talijanski jezik 1 201895
Ekonomika poduzeća 201912
Organizacija turizma 201913
Trgovačko pravo u turizmu 201915
Poznavanje i tehnologija hrane i pića 201917
Poslovni engleski jezik 2 201919
Poslovni njemački jezik 2 201920
Poslovni talijanski jezik 2 201921
Marketing u turizmu 201923
Osnove računovodstva 201924
Ekonomika neprofitnih organizacija 201925
Poslovni engleski jezik 3 201929
Poslovni njemački jezik 3 201930
Poslovni talijanski jezik 3 201932
Menadžment usluga 201933
Selektivni oblici turizma 201935
Poslovna statistika 201936
Poslovni engleski jezik 4 201938
Poslovni njemački jezik 4 201939
Poslovni talijanski jezik 4 201940
Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori 202057
Ekonomija javnog sektora 202060
Prehrana u turizmu 202061
Menadžment turističke destinacije 202063
Osnove financiranja poduzeća u turizmu 202064
Stručna praksa 202065
Završni rad 202066
Engleski jezik 1 202067
Fizika 202069
Grafičke komunikacije 202070
Matematika 202071
Osnove informatike 202072
Poznavanje robe 202074
Engleski jezik 2 202076
Osnove elektrotehnike i elektronike 202078
Promet i ekologija 202080
Prometna logistika 202084
Suvremeni prometni sustavi 202085
Tehnička mehanika 202086
Ekonomika prometa 202087
Engleski jezik 3 202089
Operacijska istraživanja u prometu 202091
Osnove strojarstva 202092
Unutarnji transport i skladištenje 202096
Engleski jezik 4 202097
Prometni koridori i robni tokovi 202099
Prometno pravo 202100
Robno-distribucijski centri i terminali 202101
Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa 202103
Teorija kretanja vozila 202104
Informacijski sustavi u cestovnom prometu 202105
Infrastruktura cestovnog prometa 202106
Prometna tehnika 202107
Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa 202108
Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 202109
Promet u turizmu 202110
Poslovna etika i društvena odgovornost 202129
Psihologija za menadžere 202130
Statistika 202131
Strategijski menadžment 202132
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje 202133
Menadžment rizika 202134
Operacijski menadžment 202135
Poslovne simulacije 202136
Inovacije i tehnološke strategije 202139
Javni nastup i prezentacijske vještine 202140
Upravljanje troškovima 202141
Gospodarstvo Hrvatske 202142
Liderstvo 202144
Menadžment konflikata 202145
Analiza troškova i koristi 202146
Financijske institucije i tržišta 202147
Kontroling 202148
Metode znanstvenog istraživanja 202149
Sustav javne nabave 202150
Upravljanje EU projektima 202151
English for Public Administration 202152
Etika javne službe 202153
Europske integracije i institucije Europske unije 202154
Javne politike i pravna regulacija 202155
Javni menadžment 202156
Komparativna javna uprava 202157
Državna uprava i posebni upravni postupci 202158
Pravo neprofitnih organizacija 202160
Upravljanje decentralizacijom 202162
Zaštita ljudskih prava 202163
Baze podataka 202170
Računalne mreže 202171
Upravljanje informacijskim uslugama 202172
Financijski menadžment 202174
Poslovni informacijski sustavi 202175
Projektiranje i analiza informacijskih sustava 202176
Stručna praksa 202177
Završni rad 202178
Engleski jezik za informatičke tehnologije I 202192
Matematika 202193
Osnove ekonomije 202194
Osnove programiranja 202195
Primjena računala u uredskom poslovanju 202197
Uvod u računalnu znanost 202198
E-poslovanje 202199
Ekonomika trgovačkih društava 202200
Engleski jezik za informatičke tehnologije II 202201
Financijska matematika 202202
Građa računala 202203
Informacijske tehnologije i zaštita okoliša 202205
Uvod u web tehnologije 202207
Osnove marketinga 202210
Menadžment 202212
Objektno orijentirano programiranje 202213
Osnove računovodstva 202214
Trgovačko i autorsko pravo 202215
Uvod u baze podataka 202216
Uvod u operacijske sustave 202217
Baze podataka 202218
Operacijski sustavi 202219
Poduzetništvo 202220
Poslovna statistika 202221
Poslovni informacijski sustavi 202222
Uvod u računalne mreže 202223
Engleski jezik 1 202226
Osnove teorije države i prava 202227
Osnove znanstvenog i stručnog rada 202228
Statistika 202229
Upravno pravo 1 202230
Ustavno pravo 1 202231
Uvod u upravu 202233
Engleski jezik 2 202234
Sociologija uprave 202235
Upravna informatika 202236
Upravni sustavi 202237
Upravno pravo 2 202238
Ustavno pravo 2 202239
Engleski jezik 3 202240
Financiranje javne uprave 202241
Osnove međunarodnog prava 202242
Upravni i pravni sustav EU 202243
Upravno procesno pravo 202244
Uredsko poslovanje i korespondencija 202245
Engleski jezik 4 202246
Lokalna samouprava 202247
Osnove građanskog prava 202249
Sudski nadzor uprave 202251
Prekršajno pravo 211129
Prekršajno pravo 211249
Sustav javne nabave 211250
Sustav javne nabave 211251
Poslovno komuniciranje 214192
Poslovno komuniciranje 214193
Projektiranje i analiza informacijskih sustava 214370
Projektiranje i analiza informacijskih sustava 214371
Upravljanje informacijskim uslugama 214372
Upravljanje informacijskim uslugama 214373
Zaštita i sigurnost informacijskih sustava 214374
Zaštita i sigurnost informacijskih sustava 214375
Računalne mreže 214376
Računalne mreže 214377
Razvoj mobilnih aplikacija 214378
Razvoj mobilnih aplikacija 214379
Digitalni marketing i marketing analitika 214380
Digitalni marketing i marketing analitika 214381
Operacijska istraživanja 214382
Operacijska istraživanja 214383
Upravljanje kvalitetom 214384
Upravljanje kvalitetom 214385
Osnove financiranja poduzeća 214387
Projektni menadžment 214388
Projektni menadžment 214389
Računarstvo u oblaku 214392
Računarstvo u oblaku 214393
Stručna praksa 214394
Stručna praksa 214395
Završni rad 214396
Završni rad 214397
Menadžment 214412
Menadžment 214413
Menadžment zaštićenih područja prirode 214414
Menadžment zaštićenih područja prirode 214415
Poduzetništvo 214416
Poduzetništvo 214417
Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu 214418
Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu 214419
Sigurnost hrane u turizmu 214420
Sigurnost hrane u turizmu 214421
Menadžment ljudskih resursa 214422
Menadžment ljudskih resursa 214423
Poslovna organizacija 214424
Poslovna organizacija 214425
Upravljanje kvalitetom 214435
Upravljanje kvalitetom 214436
Poslovno komuniciranje 214437
Poslovno komuniciranje 214438
Organizacija hotela i recepcijsko poslovanje 214439
Organizacija hotela i recepcijsko poslovanje 214441
Logistika i opskrbni lanci 214567
Logistika i opskrbni lanci 214568
Statistika u prometu 214569
Statistika u prometu 214570
Prekrcajna sredstva 214571
Prekrcajna sredstva 214572
Stručna praksa 214573
Stručna praksa 214574
Završni rad 214575
Završni rad 214576
Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa 214577
Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa 214578
Nomotehnika 214861
Nomotehnika 214862
Statusno pravo građana 214863
Statusno pravo građana 214864
Odnosi s javnošću i komunikacija u javnoj upravi 214866
Odnosi s javnošću i komunikacija u javnoj upravi 214867
Stručna praksa 214868
Stručna praksa 214869
Završni rad 214870
Završni rad 214871
Gospodarsko komunalno pravo 214873
Gospodarsko komunalno pravo 214874
Zemljišno-knjižno pravo 214875
Zemljišno-knjižno pravo 214877
Baze podataka u javnoj upravi 214878
Baze podataka u javnoj upravi 214879
Upravljanje trgovačkim društvima 214881
Upravljanje trgovačkim društvima 214882
Europsko upravno pravo 214887
Europsko upravno pravo 214888
Učinkovitost javne uprave 214889
Učinkovitost javne uprave 214890
Upravljanje EU projektima 214910
Upravljanje EU projektima 214892
Obiteljsko pravo s matičarstvom 214893
Obiteljsko pravo s matičarstvom 214894
Upravljanje kvalitetom javnih usluga 214895
Upravljanje kvalitetom javnih usluga 214896
Policijsko upravno pravo 214897
Policijsko upravno pravo 214898
Porezni i carinski sustav 214899
Porezni i carinski sustav 214900
Stručna praksa 214906
Stručna praksa 214907
Završni rad 214908
Završni rad 214909
Nova javna uprava 214951
Nova javna uprava 214953
Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava 214955
Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava 214957
Ekonomika informacijskih sustava 214962
Ekonomika informacijskih sustava 214963
Stručna praksa 214967
Stručna praksa 214968
Završni rad 214969
Završni rad 214971
Zaštita i sigurnost informacijskih sustava 215402
Zaštita i sigurnost informacijskih sustava 215403

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta