Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Antroponimija u matičnim knjigama

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Anđela Frančić

Izvođači:

prof. dr. sc. Anđela Frančić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je ovoga kolegija studentima na predavanjima pružiti osnovna znanja iz hrvatske onomastike s posebnim obzirom na antroponomastiku i upoznati iz s poviješću vođenja matičnih knjiga, a na seminarima ih naučiti iz zapisa antroponimijskih i drugih podataka u matičnim knjigama iščitavati jezične i izvanjezične informacije te ih pripremiti za samostalno istraživanje antroponimije zasvjedočene u matičnim knjigama. Metode podučavanja: Predavačka metoda, induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, statistička metoda, komparativna metoda; uporaba računala, LCD projektora i dr. Metode ocjenjivanja: Redovito pohađanje nastave, uspješno obavljeno arhivsko istraživanje, aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Frančić, Anđela. 2011. Hrvatska imena, poglavlje u knjizi Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće. Zagreb: Croatica, str. 387-439.

2. Skupina autora. 2000. Matične knjige korijeni identiteta. Rijeka: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (odabrani radovi)

3. Šimunović, Petar. 2009. Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, str. 143-208.

4. Šupuk, Ante. 1975. Šibenski Liber baptizatorum (1581-1590), njegova antroponimna građa i osobitosti te antroponimije. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 7, Zagreb, str. 81-186.

Preporučena literatura:

5. Bertoša, Mislava. 2005. Djeca iz obrtaljke : nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću. Zagreb: Profil international.

6. Brozović Rončević, Dunja - Čilaš Šimpraga, Ankica. 2006. Tipovi vezanosti imena blizanaca. Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, str. 15-37.

7. Frančić, Anđela. 1987. Ženska osobna imena u Mariji na Muri. Rasprave Zavoda za jezik, 13, str. 175-189.

8. Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena. Folia onomastica Croatica, 6, str. 41-62.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar