Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Suvremene sociološke teorije 2

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Jana Vukić

Izvođači:

doc. dr. sc. Jana Vukić (S)

Opis predmeta:
Sadržaj kolegija: U okviru kolegija prezentiraju se osnovni teorijski pravci razvitka suvremene sociološke teorije i najznačajniji autori poput Giddensa, Bourdieua i Castellsa, čiji se koncepti kritički evaluiraju. Cilj kolegija je problemsko sagledavanje odnosa mikro, mezo i makro razina društva te njihove povezanosti. Na različitim primjerima raspravlja se suvremena nužnost prevladavanja mikro-makro dihotomija te sagledavanja kompleksne dinamike društvenog prostora i društvenih odnosa. Osnovni ishodi kolegija su: analizirati temeljne sociološke dihotomije, opisati povezanost individualne razine akcije i ostalih razina društvene stvarnosti te raspraviti teorije strukturacije na primjerima u usmenom i pisanom obliku. Studentske obveze: obavezno prisustvovanje nastavi, usmeni i pismeni seminarski rad, položen kolokvij. Način polaganja ispita: kolokvij i usmeni ispit.
Obavezna literatura:

3. Mouzelis, N. (2000). Sociologijska teorija. Što je pošlo krivo?. Zagreb: Jesenski i Turk.

4. Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus. (10. poglavlje)

Castells, Manuel (2000): Informacijsko doba : ekonomija društvo, kultura. Sv. 1, Uspon umreženog društva

Ishodi učenja:

1. analizirati temeljne sociološke dihotomije

2. opisati povezanost individualne razine akcije i ostalih razina društvene stvarnosti

3. raspraviti teorije strukturacije na primjerima u usmenom i pisanom obliku

Preduvjeti za upis predmeta:

Suvremene sociološke teorije 1 (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar