Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Makedonska književnost: Makedonska novelistika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivica Baković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivica Baković (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s novelistikom u makedonskoj književnosti od usmene književnosti i devetnaestostoljetnih početaka prozne književnosti do najnovijih tendencija u makedonskoj kratkoj prozi. Metode podučavanja: Nakon kraćeg povijesnog pregleda makedonske novelistike, naglasak će biti na samostalnim studentskim analizama reprezentativnih primjera kraćih proznih tekstova i novela iz različitih stilskih formacija. Metode ocjenjivanja: Izrada i izlaganje seminarskog rada tijekom semestra i pismeni ispit na kraju semestra. Studenti/ce su obavezni/e izraditi seminarski rad na određenu temu (prema popisu tema) i izložiti ga tijekom semestra u za to određenom terminu (ovisno o temi). Seminarski se rad predaje u pisanom obliku najkasnije u zadnjem tjednu nastave. VAŽNA NAPOMENA: akad. god. 2016./2017. kolegij će se održavati svakog drugog utorka po četiri sata, od 14 do 17h, počevši od 11. listopada. Točni će datumi biti objavljeni na Omegi i na web stranicama Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti: ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/
Obavezna literatura:

1.

2. Borislav Pavlovski, Gospodari labirinta (pogovor) u: Gospodari labirinta: Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti, Zagreb: Naklada MD, 1998; str: 226 - 286

3. Tekstovi koji će se čitati za seminare dostupni na Omegi

Preporučena literatura:

4. Angelina Banović-Markovska i Vesna Mojsova-Čepiševska (prir), Don't You Fyrom Me: Suvremena makedonska priča, Književna revija 2-3, Osijek: Matica hrvatska, 2009.

5. Katica Ćulavkova (prir), Maketa: Savremena makedonska kratka priča, Beograd: Otkrovenje, 2001

6.

7. Milan Đurčinov, Nova makedonska književnost. Beograd: Nolit, 1985. (izabrana poglavlja)

8.

9. Petar Kepeski, Suvremena makedonska novela, Zagreb: Matica hrvatska, 1963.

10.

11. Tome Sazdov et al, Makedonska književnost. Zagreb, 1991. (izabrani autori)

12. Milivoj Solar, Teorija novele, u: Ideja i priča: aspekti teorije proze, Zagreb, 1980, i kasnija izdanja.

Ishodi učenja:

1. Nabrojati kanonske makedonske noveliste

2. Opisati razvoj makedonske kratke proze kroz književnopovijesna razdoblja

3. Objasniti mjesto kratke proze u žanrovskom sustavu makedonske književnosti kroz povijest

4. Opisati i analizirati kanonske makedonske novelističke tekstove

5. Opisati mjesto makedonske kratke proze u kontekstu drugih (odabranih) južnoslavenskih književnosti

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar