Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove teorije književnosti

Opterećenje:
45(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Tatjana Peruško

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s književno-teorijskom terminologijom, osnovnim kategorijama i pojmovima retorike, stilistike, poetike, genologije, versifikacije te naratologije, što je preduvjet za upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki talijanske i svjetske književnosti, kao i za stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi. Metode podučavanja: Frontalno predavanje Power point prezentacija Analiza izabranih ulomaka i tekstova Metode ocjenjivanja: Vrednuje aktivno sudjelovanje u nastavi Ocjenjuje se zadaća Pismena provjera gradiva Usmena provjera
Obavezna literatura:

1. Milivoj Solar, Priroda književnosti i proučavanje književnosti, u Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, razl. izdanja.

2. Miroslav Beker, Književne teorije u antici, u Povijest književnih teorija, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1979, str. 17-25.

3. Miroslav Beker, Romantizam i kasnije, u Povijest književnih teorija, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1979, str. 211-238.

4. Milivoj Solar, poglavlje Metodologija proučavanja književnosti, u Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, razl. izdanja.

5. Svetozar Petrović, Stih, u Uvod u književnost, Globus, Zagreb, razl. izdanja.

6. Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila i književne forme, u Uvod u književnost, Globus, Zagreb, razl. izdanja.

7. Milivoj Solar, poglavlje Drama, u Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, razl. izdanja.

8. Pavao Pavličić, Epsko pjesništvo, u Uvod u književnost, Globus, Zagreb, razl. izdanja.

9. Aleksandar Flaker, Umjetnička proza, u Uvod u književnost, ur. Z. Škreb, A. Sta-mać, Globus, Zagreb, 1998 i dr.

10. Angelo Marchese, L'officina del racconto, Milano, 1983 (poglavlja II-VI).

11. Beatrice Panebianco - Paolo Pullega, Il lettore consapevole, Bologna, 1993 (ulomci).

Preporučena literatura:

12. Mario Apollonio, Storia del teatro italiano, Firenze, 1938-1940 (izabrani ulomci). Aristotel, O pjesničkom umijeću, prev. i prir. Zdeslav Dukat, Školska knjiga, Zagreb, 2005. Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb, 2000. Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb, 1992. Benedetto Croce, Estetika kao znanost izraza i opća lingvistika: teorija i historija, prev. Sanja Roić, Globus, Zagreb, 1991 (izbor). Jonathan Culler, Književna teorija: vrlo kratak uvod, Zagreb, 2001. Terry Eagleton, Književna teorija, Zagreb, 1987. Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Milano, 2000 (hrv. izd. Šest šetnji pripovjednim šumama, Zagreb, 2005). Paolo Gibelli, Breve storia del teatro italiano, Milano, 1909. Zdenko Lešić, Poststrukturalistička čitanka, Sarajevo, 2002 (tekstovi O postkolo-nijalnoj kritici, o Edwardu Saidu i o drugima; Feminizam, feministička teorija i kritika - fotokopije u čitanci). Angelo Marchese, L'officina del racconto, Milano, 1983 (poglavlja II-VI). Beatrice Panebianco - Paolo Pullega, Il lettore consapevole, Bologna, 1993 (ulomci). Pavao Pavličić, Književna genologija, Zagreb, 1983. Platon, Država, Zagreb, 2009 (knj. X). Mario Santagostini, Il manuale del poeta, Milano, 1990. Milivoj Solar, Ideja i priča, Zagreb, 2004 (poglavlja Novela kao književna vrsta, Povijest novele, Diferencijacija vrste i terminološka pitanja). Milivoj Solar, Teorija proze, Zagreb, 1989 (poglavlja Problemi teorije romana, Pri-vatni svijet romana, Mitsko nasljeđe romana, Suvremeni roman i svakodnevni život). Boris Tomaševski, Teorija književnosti. Tematika, Zagreb, 1998.

Legenda

  • P - Predavanja