Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u metodologiju društvenih istraživanja

Opterećenje:
45(P) + 30(S)
Nositelji:

Associate Professor Ivan Landripet, PhD

Izvođači:

Associate Professor Ivan Landripet, PhD (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: ostvariti razumijevanje osnovnih principa znanosti i istraživačkih postupaka u sociologiji i srodnim društvenim disciplinama kroz usvajanje znanja o temeljnim pojmovima i procesima istraživanja te karakteristikama i dometima raznorodnih istraživačkih metoda korištenih u praksi društvenih istraživanja. Cilj kolegija jest i započeti cjelostudijski proces osposobljavanja studenata za evaluaciju, osmišljanje i provedbu empirijskih istraživanja te kompetentno i kritično čitanje empirijski orijentirane znanstvene literature. Ciljevi seminarskog dijela nastave su ilustriranje primjene različitih empirijskih metoda i tehnika te diskusijsko povezivanje metodološke teorije i prakse, predstavljanje raspona recentnijih istraživačkih preokupacija domaćih autora te predstavljanje domaće znanstvene i stručne periodike iz područja društvenih znanosti. Usto se nastoji pridonijeti razvoju generičkih stručnih kompetencija kroz rad na sažetom prikazivanju kompleksnih sadržaja, vrednovanje znanstvenih i stručnih radova te senzibilizaciju za javne nastupe. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: znanja i vještine stečene u sklopu kolegija početna su točka ili preduvjet uspješnog svladavanja gradiva iz metodoloških, statističko-analitičkih i epistemoloških obaveznih i izbornih kolegija koje će studenti upisivati u nastavku preddiplomskog i diplomskog studija sociologije. Uz to, poznavanje temeljnih metodoloških pojmova, procedura i istraživačkih praksi omogućuje ili olakšava praćenje suvremene sociološke literature, čime kolegij pospješuje nastavni proces i kod onih kolegija koji nisu primarno usmjereni na metodološke sadržaje. Korištene metode: predavanja uz PowerPoint prezentaciju i projekciju primjera istraživačkih materijala. Seminarska izlaganja uz diskusiju usmjerenu na analizu referirane empirijske materije iz perspektive teorije istraživačke prakse. Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega.
Obavezna literatura:

1. Milas, G. (2005.) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko, Naklada Slap.

2. Interni nastavni materijali.

Preporučena literatura:

3. Babbie, E. The Practice of Social Research. Belmont (CA), Thomson/Wadsworth (više izdanja, odabrati što recentnije).

4. Babbie, E. The Basics of Social Research. Belmont (CA), Wadsworth (više izdanja, odabrati što recentnije).

5. Izvori koji se za daljnje čitanje uz specifične sadržaje svih nastavnih cjelina preporučuju u internim nastavnim materijalima.

Ishodi učenja:

1. Definirati osnovne pojmove iz područja metodologije istraživanja u društvenim znanostima

2. Identificirati različite vrste nacrta istraživanja i uzoraka

3. Nabrojiti, opisati i razlikovati temeljne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u društvenim znanostima

4. Opisati i protumačiti osnovne faze istraživačkog procesa

5. Sažeti prikaze empirijskih istraživanja i prezentirati ih u javnom nastupu

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar