Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođači:

doc. dr. sc. Vinka Matijević (P)

Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u različite aspekte duhovnog života starih Rimljana u provincijama koje su se nekada nalazile na tlu Hrvatske. To će se postići uz pomoć razmatranja za predmet važnih arheoloških izvora, a na temelju suvremenih teorijskih pristupa. Bogati literarni, epigrafski i arheološki materijal omogućuje upoznavanje duhovnog i religioznog života u antičkom društvu. Uz pomoć odabranih primjera studenti mogu upoznati i metodu tumačenja arheološke građe.
Obavezna literatura:

M. Sanader (1999): Rasprave o rimskim kultovima

M. Sanader (2008): O antičkom kultu u Hrvatskoj

V. Jurkić Girardi (2005): Duhovna kultura antičke Istre

Ishodi učenja:

1. moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske

2. moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal

3. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku

Legenda

  • P - Predavanja